Trong bộ máy chính trị vn có hai chức vụ là Thủ tướng chính phủ và chủ tịch nước. đến tôi hỏi hai chức danh này không giống nhau về quyền hạn như thế nào? chức danh nào có quyền lực tối cao cao hơn?
*
Nội dung thiết yếu

Thủ tướng cơ quan chính phủ và chủ tịch nước nghĩa vụ và quyền lợi ai cao hơn?

Thủ tướng chính phủ nước nhà là ai?

Khoản 2 Điều 95 Hiến Pháp 2013 phép tắc về Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ như sau:

“Thủ tướng chính phủ là người đứng đầu chính phủ, phụ trách trước Quốc hội về hoạt động vui chơi của Chính đậy và những nhiệm vụ được giao; report công tác của chủ yếu phủ, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ tịch nước.”

Thủ tướng cơ quan chính phủ có quyền lợi và nghĩa vụ nào?

Điều 96 Hiến pháp 2013 quy định:

- Lãnh đạo công tác làm việc của thiết yếu phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật;

- chỉ huy và phụ trách về hoạt động vui chơi của hệ thống hành thiết yếu nhà nước từ trung ương đến địa phương, đảm bảo an toàn tính thống tuyệt nhất và thông suốt của nền hành thiết yếu quốc gia;

- Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bửa nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Phó Thủ tướng bao gồm phủ, bộ trưởng và Thành viên khác của thiết yếu phủ; té nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, phòng ban ngang bộ; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và đưa ra quyết định điều động, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương;

- Đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ văn bản của cỗ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ, Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực thuộc tw trái cùng với Hiến pháp, phương pháp và văn bản của ban ngành nhà nước cấp trên; đình chỉ câu hỏi thi hành nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc tw trái cùng với Hiến pháp, luật và văn phiên bản của cơ quan nhà nước cung cấp trên, đồng thời kiến nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bến bãi bỏ;

- ra quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ huy việc ký, gia nhập điều ước nước ngoài thuộc nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của thiết yếu phủ; tổ chức triển khai điều ước quốc tế mà cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩa nước ta là thành viên;

- thực hiện chế độ report trước Nhân dân trải qua các phương tiện tin tức đại bọn chúng về đa số vấn đề quan trọng đặc biệt thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Thủ tướng chính phủ.”

Ngoài ra, Điều 28 Luật tổ chức Chính phủ 2015 (được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi cơ chế Tổ chức chính phủ nước nhà và chế độ Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương sửa đổi 2019) cũng quy định:

- Lãnh đạo công tác làm việc của bao gồm phủ; lãnh đạo việc xây dựng chế độ và tổ chức triển khai thi hành pháp luật; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí:

+ Lãnh đạo, chỉ huy việc xây dựng những dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn phiên bản pháp điều khoản và những chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế và những dự án không giống thuộc thẩm quyền quyết định của chủ yếu phủ, Thủ tướng chính phủ;

+ Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp vận động giữa các thành viên bao gồm phủ; quyết định những vấn đề khi còn có ý kiến khác biệt giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang bộ;

+ chỉ huy việc tiến hành công tác phòng, phòng quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong chuyển động của bộ máy nhà nước cùng các vận động kinh tế - thôn hội;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh triển khai các điều khoản của điều khoản và những chương trình, kế hoạch, kế hoạch của chính phủ nước nhà trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, văn hóa, buôn bản hội và quốc phòng, an ninh;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, soát sổ và xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai tiến hành Hiến pháp và lao lý trong phạm vi toàn quốc.

Bạn đang xem: Thủ tướng và chủ tịch nước ai to hơn

- lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động vui chơi của hệ thống hành chính nhà nước từ tw đến địa phương, đảm bảo an toàn tính thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chủ yếu quốc gia:

+ làm chủ và điều hành hoạt động vui chơi của hệ thống hành thiết yếu nhà nước từ trung ương đến địa phương trong quá trình ship hàng Nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ cải cách và phát triển kinh tế, văn hóa, thôn hội và bức tốc quốc phòng, an ninh;

+ chỉ đạo việc thống trị cán bộ, công chức, viên chức trong những cơ quan hành thiết yếu nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thanh tra, bình chọn các vận động thực xây cất vụ của cán bộ, công chức trong khối hệ thống hành thiết yếu nhà nước;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, điều tra công tác thống trị cán bộ, công chức, viên chức trong khối hệ thống hành bao gồm nhà nước từ trung ương đến địa phương;

+ đưa ra quyết định phân cung cấp hoặc ủy quyền triển khai những câu chữ thuộc thẩm quyền ra quyết định của Thủ tướng cơ quan chính phủ về làm chủ công chức, viên chức trong các cơ quan tiền hành chủ yếu nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Lãnh đạo, chỉ huy việc quản lý, điều hành tổng thể cơ sở đồ gia dụng chất, tài chính và nguồn giá thành nhà nước để phục vụ cho sự quản lý và vận hành của cỗ máy nhà nước;

+ Ủy quyền mang đến Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ thực hiện một hoặc một trong những nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền của Thủ tướng thiết yếu phủ;

+ Lãnh đạo, chỉ huy công tác cải tân hành thiết yếu và cải cách chế độ công vụ, công chức trong hệ thống hành thiết yếu nhà nước từ tw đến địa phương;

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang bộ, tổ chức chính quyền địa phương và tín đồ đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng trong khối hệ thống hành bao gồm nhà nước từ tw đến địa phương.

- Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bửa nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Phó Thủ tướng chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của bao gồm phủ; trong thời gian Quốc hội không họp, trình quản trị nước đưa ra quyết định tạm đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng liên nghành và thành viên không giống của bao gồm phủ.

- Trình Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội phê chuẩn chỉnh việc té nhiệm, miễn nhiệm đại sứ sệt mệnh toàn quyền của cùng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam.

- Trong thời hạn Quốc hội ko họp, quyết định giao quyền bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang cỗ theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ vào trường thích hợp khuyết bộ trưởng hoặc Thủ trưởng ban ngành ngang bộ. Trong thời hạn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đưa ra quyết định giao quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh theo ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ vào trường phù hợp khuyết chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, phương pháp chức, đến từ chức sản phẩm công nghệ trưởng, chức vụ tương tự thuộc bộ, ban ngành ngang bộ; đưa ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm người đứng đầu, cung cấp phó của người đứng đầu cơ quan thuộc thiết yếu phủ.

- Phê chuẩn chỉnh việc bầu, miễn nhiệm và ra quyết định điều động, đình chỉ công tác, không bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Yêu thương cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đình chỉ công tác, không bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho dưới khi không ngừng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao hoặc vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Cạo Trọc Bôi Vôi Tóc Có Mọc Lại Không, “Cạo Đầu Bôi Vôi”

- Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn phiên bản của bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh trái với Hiến pháp, lao lý và văn bản của cơ quan nhà nước cấp cho trên; đình chỉ bài toán thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trái với Hiến pháp, luật pháp và văn bản của phòng ban nhà nước cấp trên, đồng thời ý kiến đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ.

- đưa ra quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ huy việc ký, tham gia điều ước nước ngoài thuộc nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của chủ yếu phủ; tổ chức triển khai điều ước thế giới mà cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa nước ta là thành viên.

10. Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể những cơ quan, tổ chức khác trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh; quyết định thành lập hội đồng, Ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp Thủ tướng chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề đặc trưng liên ngành.

- tập trung và công ty trì các phiên họp của chính phủ.

Chủ tịch nước là ai?

Điều 86 Hiến pháp 2013 biện pháp về quản trị nước như sau:

“Chủ tịch nước là fan đứng đầu công ty nước, đại diện nước cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa nước ta về đối nội và đối ngoại.”

Chủ tịch nước có nghĩa vụ và quyền lợi nào?

Theo Điều 88 Hiến pháp 2013 quy định quyền hạn quản trị nước như sau:

- công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; ý kiến đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, ví như pháp lệnh này vẫn được Ủy ban hay vụ Quốc hội biểu quyết đống ý mà quản trị nước vẫn không duy nhất trí thì chủ tịch nước trình Quốc hội ra quyết định tại kỳ họp ngay gần nhất;

- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Phó quản trị nước, Thủ tướng bao gồm phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, xẻ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng và thành viên khác của bao gồm phủ;

- Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm Chánh án tand nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, xẻ nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm Thẩm phán tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; xẻ nhiệm, miễn nhiệm, miễn nhiệm Phó Chánh án tòa án nhân dân nhân dân về tối cao, Thẩm phán những Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm gần cạnh viên Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao; quyết định đặc xá; địa thế căn cứ vào quyết nghị của Quốc hội, chào làng quyết định đại xá; 

- Quyết định khuyến mãi thưởng huân chương, huy chương, các phần thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự đơn vị nước; ra quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, quay lại quốc tịch hoặc tước đoạt quốc tịch Việt Nam;

- Thống lĩnh lực lượng tranh bị nhân dân, duy trì chức quản trị Hội đồng quốc phòng và an ninh, đưa ra quyết định phong, thăng, giáng, tước đoạt quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; té nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, nhà nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng Việt Nam; địa thế căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ ra quyết định tuyên ba tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ triệu chứng khẩn cấp; trong trường phù hợp Ủy ban hay vụ Quốc hội thiết yếu họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng cấp bách trong toàn nước hoặc ngơi nghỉ từng địa phương;

- mừng đón đại sứ quánh mệnh toàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, té nhiệm, miễn nhiệm; đưa ra quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong hàm, cấp cho đại sứ; ra quyết định đàm phán, ký kết điều ước nước ngoài nhân danh nhà nước; trình Quốc hội phê chuẩn, ra quyết định gia nhập hoặc ngừng hiệu lực điều ước thế giới quy định trên khoản 14 Điều 70; ra quyết định phê chuẩn, kéo hoặc dứt hiệu lực điều ước thế giới khác nhân danh công ty nước.

Thủ tướng cơ quan chính phủ và chủ tịch nước nghĩa vụ và quyền lợi ai cao hơn?

Từ các quy định của pháp luật, cho thấy hai chức vụ này có công dụng và quyền hạn khác nhau. Từng chức danh pháp luật trao đến một nghĩa vụ và quyền lợi riêng không gây ông chồng lấn xung tự dưng lẫn nhau.

Chủ tịch nước cầm đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội lẫn đối ngoại. Còn Thủ tướng chính phủ thì đứng đầu khối hệ thống các cơ sở hành pháp. Bởi vì đó, ko thể so sánh được chức danh nào có quyền lực tối cao cao hơn.