MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 33/2021/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC THÔN (BẢN, TỔ DÂN PHỐ)TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định những nội dungđịnh hướng tạo ra hương ước, quy cầu (sau đây gọi thông thường là mùi hương ước)cho làng mạc (bản, tổ dân phố) trên địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Bạn đang xem: Quyết định 33 của ubnd tỉnh hà tĩnh

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cácthôn (bản, tổ dân phố) và những cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến xây dựngvà tiến hành hương mong trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Nội dung,hình thức hương ước

1. Nội dung của hương thơm ước

a) vì thôn (bản,tổ dân phố) quyết định, dựa trên yêu cầu tự cai quản của cộng đồng dân cư, bảo đảmtheo vẻ ngoài tự nguyện, trường đoản cú thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; pháthuy khá đầy đủ quyền quản lý của Nhân dân. Câu chữ của mùi hương ước gồm 1 hoặcmột số nghành nghề dịch vụ của cuộc sống xã hội mà những văn bạn dạng pháp cách thức chưa quy định. Nộidung hương cầu không chép lại các nội dung của điều khoản đã được luật pháp cụ thể,rõ ràng.

b) tương xứng với chủ trương, mặt đường lốicủa Đảng; bao gồm sách, pháp luật của nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tậpquán xuất sắc đẹp của xã hội dân cư. Không phạm luật quyền nhỏ người, quyền côngdân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo an toàn bình đẳng giới. Không đề ra cáckhoản phí, lệ phí, phát tiền, phạt đồ chất.

c) Ghi nhận, bảo vệ, giữ gìn, pháthuy những giá trị văn hóa truyền thống lịch sử của dân tộc, phong tục, tập quán xuất sắc đẹp củađịa phương và thiết kế nếp sống tao nhã trong xã hội dân cư.

d) Xây dựng những giá trị văn hóa mớilành mạnh, tiến bộ, cân xứng với đặc điểm tình hình của xã hội dân cư; quy địnhvà tổ chức tiến hành các phương án hạn chế, tiến tới xóa sổ phong tục, tập quánlạc hậu, mê tín dị đoan.

e) vạc huy tinh thần tự cai quản của cộng đồng dân cư, bảo đảm giữ gìn bình an trật tự, an ninh xãhội, đảm bảo an toàn tài nguyên thiên nhiên, môi trường thiên nhiên gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

g) tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xóm hội,phong tục tập cửa hàng của từng làng (bản, tổ dân phố), mùi hương ước hoàn toàn có thể quy định mộtsố nội dung tính chất theo đk thực tiễn của địa phương nhưng đề nghị đảm bảophù hợp với không được trái với công ty trương, mặt đường lối của Đảng; bao gồm sách, phápluật trong phòng nước.

2. Vẻ ngoài của hương ước

Hương mong được biểu đạt bằng bề ngoài văn bản, sử dụng ngôn ngữ là tiếngViệt, được trình diễn ngắn gọn, rõ ràng, nạm thể, dễ hiểu, phù hợp trình độ nhậnthức và văn hóa của dân chúng trong làng (bản, tổ dân phố).

Việc lựa chọn tên thường gọi “Hương ước” hoặc“Quy ước” do cộng đồng dân cư thống nhất, quyết định. Mỗi buôn bản (bản, tổ dân phố)chỉ kiến thiết 01 (một) phiên bản hương ước.

Điều 3. Định hướngnội dung mùi hương ước

Định hướng những nội dung của mùi hương ướcđược quy định ví dụ tại Phụ lục phát hành kèm theo quyết định này.

Điều 4. Tổ chứcthực hiện

1. Sở Văn hóa, thể thao và phượt cótrách nhiệm quản lí lý; chỉ đạo, kiểm tra, phía dẫn các địa phương trong quátrình thiết kế và thực hiện hương ước bảo vệ các quy định.

2. Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã,thành phố tổ chức triển khai triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng hương thơm ước,quy cầu theo phương tiện tại ra quyết định này và những văn bạn dạng pháp hình thức liên quan.

3. Trong quy trình thực hiện, trường hợp cókhó khăn, vướng mắc, những địa phương kịp thời kiến nghị, phản ảnh về Sở Văn hóa,Thể thao và du ngoạn để kết hợp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo về Ủy bannhân dân tỉnh quyết định.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày 12 mon 8 năm 2021.

2. Chánh công sở Ủy ban quần chúng. # tỉnh;Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch; quản trị Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, tp và các tổ chức,cá nhân tương quan chịu trách nhiệmthi hành đưa ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 5; - Văn phòng bao gồm phủ; - Bộ văn hóa truyền thống Thể thao cùng Du lịch; - Cục kiểm soát văn bạn dạng QPPL - cỗ Tư pháp; - sở tại Tỉnh ủy; - sở tại HĐND tỉnh; - công ty tịch, những PCT ubnd tỉnh; - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; - Ban VH-XH HĐND tỉnh; - Sở bốn pháp; - Đài PTTH tỉnh; Báo Hà Tĩnh; - PCVP trần Tuấn Nghĩa; - Trung tâm công văn - Tin học tập tỉnh; - Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Ngọc Châu

PHỤ LỤC

ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG HƯƠNG ƯỚC/ QUY ƯỚC THÔN(BẢN, TỔ DÂN PHỐ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH(Kèm theo quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29 mon 7 năm 2021 của ubnd tỉnh Hà Tĩnh)

LỜINÓI ĐẦU

(Nêu tổng quan về điểm sáng địa lý,dân số, định kỳ sử, truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, hoạt động kinh tế -xã hội và tình hình thực tiễn của làng (bản, tổ dân phố)

Nhằm giữ lại gìn với phát huy hồ hết thuầnphong mỹ tục của quê hương, tôn vinh các chuẩn chỉnh mực đạo đứcvà tập quán xuất sắc đẹp của dân tộc; xóa khỏi các hủ tục lạc hậu; cải tiến và phát triển các hìnhthức hoạt động văn hóa lành mạnh, xuất bản đời sống văn hóa, hiện đại và tiến bộ;phát huy tình làng mạc nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân hòa hợp xây dựng cuộc sống văn hóa” và Cuộc đi lại “Toàn dânđoàn kết gây ra nông làng mới, thành phố văn minh”, xuất bản thôn (bản, tổ dânphố)... Ngày càng cải cách và phát triển ấm no, hạnh phúc, văn minh, tiến bộ.

Thôn (bản, tổ dân phố)……… luận bàn thống nhất xây cất hương ước/ quy mong với những nội dụng ví dụ như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Hương ước/ quy cầu này lao lý vềcác chuẩn mực xử sự của các hộ gia đình, cá nhân trong sinh hoạt, sản xuất,phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, buôn bản hội, đảm bảo an toàn môi trường, đảm bảo an ninhtrật từ trên địa phận thôn (bản, tổ dân phố).........

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Các hộ gia đình, cá nhân, sinh sốngtrên địa bàn; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thôn (bản, tổ dânphố).... Không minh bạch giới tính, dân tộc, độ tuổi, trình độ chuyên môn chính trị, vănhóa, tôn giáo, hộ khẩu hay trú hay tạm trú đều đề xuất chấp hành xuất sắc các điềukhoản trong phiên bản hương ước, quy mong này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤTHỂ

Điều 3. Pháttriển khiếp tế, nâng cao đời sống Nhân dân; tạo ra nông buôn bản mới, xây dựng đôthị văn minh

1. Về phát triển kinh tế, nâng cấp đờisống Nhân dân

Xây dựng các quy định là các biệnpháp, phương pháp nhằm phát triển kinh tế, sản xuất, tởm doanh, dịch vụ; duy trìvà trở nên tân tiến làng nghề, ngành nghề truyền thống lâu đời của địa phương; bao gồm biện pháp,cách thức trợ giúp lẫn nhau về vốn, tay nghề sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt;hướng dẫn ứng dụng hiện đại khoa học tập kỹ thuật vào sản xuất; dạy dỗ nghề, chế tạo ra việclàm... Nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình và cùng đồngdân cư.

Khuyến khích bài toán thành lập, tham giacác hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng cả nhà phát triển kinh tế tài chính gia đình.

2. Về xây dựng nông làng mới, đô thịvăn minh

a) Xây dựng các nội dung, quy địnhcác biện pháp, phương pháp vận cồn Nhân dân lành mạnh và tích cực hưởng ứng,thực hiện nay Chương trình mục tiêu Quốcgia sản xuất nông làng mới, đô thị hiện đại và những chươngtrình phục vụ xã hội do nhà nước triển khai hoặc tổ chức,cá kỹ năng trợ hoặc vì thôn, bản, tổ dân phố xúc tiến như: giải pháp để vận tải Nhân dân và vẻ ngoài biểu dương, tán thưởng đểNhân dân từ nguyện hiến đất, đóng góp cơ sở thứ chất, công tích động xây dựng đườnggiao thông, nhà văn hóa, khu chơi nhởi cho trẻ em và những công trình công cộngtrên địa bàn...

b) Khi thiết kế nhà, công trình xây dựng phảixin cấp chứng từ phép desgin theo lao lý của luật pháp (đối với những trường hợpphải cấp phép) và đảm bảo an toàn phù hợp với quy hoạch.

c) Xây dựng các biện pháp, cách thứcđể bảo vệ việc chăn nuôi gia súc, gia cố hợp vệ sinh; ko thả rông gia súc;thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không có tác dụng lây lan dịch bệnh;các biện pháp, biện pháp thức đảm bảo an toàn cho tín đồ dân chăn nuôi, trồng trọt cùng chế biến,bảo quản, tiêu thụ sản phẩm đúng quá trình tiêu chuẩn kỹ thuật, không làm cho ảnhhưởng đến sức mạnh con người, không gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

Điều 4. Bảo vệmôi trường, bảo đảm an toàn và cách tân và phát triển rừng (đối với các thôn, bản, tổ dân phố bao gồm rừng)

1. Bảo đảm an toàn môi trường

a) Xây dựng các biện pháp, phương pháp thứcthực hiện vấn đề bảo vệ, duy trì, giữ lại gìn đường, ngõ sạch, đảmbảo vệ sinh môi trường, bình an hành lang giao thông; xây dừng tuyến phố vănminh xanh, sạch, đẹp, sáng, đường thông, hè thoáng. đảm bảo không gian, kiếntrúc, phong cảnh đô thị như: không đổ nước thải ra đường, bài toán xả nước thải, chấtthải ko làm ảnh hưởng đến hộ mái ấm gia đình khác và môi trường xung quanh; mỗi hộgia đình và người dân bao gồm ý thức trong việc tuyên truyền, chuyển vận mọi người giữgìn dọn dẹp vệ sinh môi ngôi trường từ nhà ra ngõ và cảnh quan môi trường chung. Xây dựngcác biện pháp, biện pháp thức đảm bảo an toàn nguồn nước ao, hồ, sông, suối.

b) thành lập và phát huy vai trò các tổtự quản dọn dẹp và sắp xếp môi trường, thực hiện phân một số loại rác thải tại nhà đình; khuyếnkhích sản xuất và ký các cam kết đảm bảo môi trường; nộp các khoản giá thành bảo vệmôi trường theo pháp luật (nếu có).

2. Bảo đảm và cách tân và phát triển rừng

a) Đối với những thôn (bản, tổ dân phố)có rừng, thảm thực vật, vườn cửa cây công cộng, vườn sinh thái... Xây dựng những biệnpháp, phương thức để quần chúng. # tham gia sản xuất, khiếp doanh, đảm bảo an toàn và phân phát triểnrừng thích hợp hợp nhằm vận động, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhântích cực tham gia bảo vệ và cải tiến và phát triển rừng như: dìm trồng, khoanh nuôi, táisinh rừng; không chặt phá rừng làm nương rẫy; không khai quật rừng cùng lâm sảntrái phép; ko săn bắn, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, giết mổ thịt trái phépcác loại động vật hoang dã, quý hiếm, đụng vật, sinh vật, thực vật sẽ trongthời kỳ sinh sản, không tới thời kỳ khai thác... Triển khai các biện pháp phòng,chống cháy rừng như: ko mang những vật liệu dễ làm cho cháy, nổ vào trong rừng,không đun nấu trong rừng, trừ trường hợp đặc biệt quan trọng được pháp luật có thể chấp nhận được thìphải thực hiện đúng các quy định về chống cháy, chữa cháy;các hộ gia đình có hoạt động sản xuất, canh tác ngay gần rừng thực hiện ký khẳng định bảo vệ,phòng cháy và chữa trị cháy rừng theo giải pháp …

b) phương tiện về giải pháp vận động,khuyến khích các thôn (bản, tổ dân phố) có các vẻ ngoài thiết thực tổ chức triển khai hưởng ứng tiến hành Tết trồng cây trên địa bàn như: thời hạn tổ chức trồng cây, khoanh vùng trồngcây, việc tham gia của các hộ gia đình.

Điều 5. Xây dựngnếp sinh sống văn hóa

1. Về xây dựng mái ấm gia đình văn hóa

Quy định phương thức để tiến hành cácquy định của lao lý về xây dựng gia đình văn hóa, hôn nhân gia đình và gia đình như cụthể hóa phương pháp để thực hiện các nguyên tắc: Vợ ông xã chung thủy, yêu thương yêugiúp đỡ nhau, với mọi người trong nhà xây dựng mái ấm gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc,bền vững; không tồn tại bạo lực gia đình; ông bà, phụ huynh mẫu mực,con con cháu hiếu thảo. Xây dựng các biện pháp, để mái ấm gia đình phấn đấu hằng năm đạtdanh hiệu “Gia đình văn hóa”.

2. Về tạo ra thôn, bản, tổ dân phốvăn hóa

a) Xây dựng những quy tắc giao tiếp, ứngxử giữa các hộ gia đình, cá thể trong làng (bản, tổ dân phố) như: tín đồ trẻ phảitôn trọng tín đồ già, bạn già yêu cầu lắng nghe và share kinh nghiệm với ngườitrẻ; mọi fan cùng thực hiện kính trên, nhường nhịn dưới...

b) Xây dựng phương pháp để triển khai vàphát huy tình làng nghĩa xóm; tôn trọng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau;phát huy truyền thống lâu đời "đền ơn, đáp nghĩa", "uống nước ghi nhớ nguồn","tương thân, tương ái"; ko kỳ thị, tách biệt đối xử so với nhữngngười có thực trạng như: fan bị khuyết thiếu về thể hóa học hoặc tinh thần, ngườinhiễm HIV/AIDS, tín đồ mắc dịch bệnh lây lan truyền nhiễm, người gặp khó khăn hoạn nạn...

Xem thêm: Tổng Hợp 101 Hình Ảnh Messi Đẹp Nhất, Ai Là Fan…, Hình Ảnh Lionel Messi Đẹp Nhất Mọi Thời Đại

c) Có các biện pháp bảo tồn và pháthuy các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của thôn (bản, tổ dân phố) như: Duy trìcác lễ hội, lập sổ quà truyền thống, thiết kế gia phả loại họ.... Cách thứcxây dựng và bảo trì hoạt động ở trong phòng văn hóa - khu thể thao xã (bản, tổ dânphố), đội âm nhạc quần bọn chúng và các loại hình câu lạc bộvăn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì, phát triển các sinh sống Đoàn, Hội,Đội tại khu dân cư.

d) cách thức tham gia và tổ chức triển khai thựchiện giỏi Phong trào “Toàn dân kết hợp xây dựng đời sốngvăn hóa” với Cuộc chuyển vận "Toàn dân câu kết xây dựng nông thôn mới, đô thịvăn minh", thi công thôn (bản, tổ dân phố) đạt danh hiệu thôn (bản, tổ dânphố) văn hóa.

3. Triển khai nếp sống thanh nhã trong việc cưới, vấn đề tang, lễ hội

a) thực hiện nếp sống thanh nhã trongviệc cưới

Việc kết hôn đề xuất được triển khai theođúng luật của lao lý về hôn nhân và gia đình như: hôn nhân trên cửa hàng tựnguyện; bảo vệ về lứa tuổi kết hôn, không tảo hôn; khôngvi phạm những trường vừa lòng cấm kết hôn; thực hiện đăng cam kết kết hôn tại ubnd cấp cóthẩm quyền.

Việc tổ chức triển khai cưới phải đảm bảo cácquy định của luật pháp về việc cưới; trang trọng, ngày tiết kiệm,vui tươi, lành mạnh, văn minh, tương xứng với phong tục, tậpquán, truyền thống lâu đời văn hóa và yếu tố hoàn cảnh gia đình; không phô trương, lãng phí; hạnchế thực hiện rượu, bia; việc tổ chứccưới, hỏi không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trơ thổ địa tự công cộng. Khuyến khích đưa ra các hình thức tổ chức cưới gọn nhẹ, sử dụngnhà văn hóa thôn, tổ dân phố làm lễ thành hôn.

b) tiến hành nếp sống tân tiến trong việc tang

Khi có người chết phải triển khai việcđăng ký kết khai tử theo quy định. Mọi fan có trọng trách quan trọng điểm động viên,chia sẻ, giúp sức khi gia đình trong xã (bản, tổ dân phố) có câu hỏi tang. Lễtang được tổ chức chu đáo, huyết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống lâu đời vănhóa dân tộc bản địa và yếu tố hoàn cảnh gia đình. Hạn chế, từng bước xóa khỏi các hủ tục lạc hậutrong việc tang như: khẳng định không coi bói, lập lũ cúng tế, không rải tiền, hạnchế xoàn mã trong lễ tang... Việc tổ chức ăn uống vào lễ tang (nếu có) chỉnên tiến hành trong nội cỗ gia đình, cái tộc. Thời hạn mai táng bạn chếtphù hợp với quy định của pháp luật. Khuyến khích sử dụng vẻ ngoài hỏa táng.

c) thực hiện nếp sống cao nhã tronglễ hội

Các nghi thức liên hoan được thực hiệntrang trọng, cân xứng với truyền thống lâu đời lịch sử, văn hóa, chân thành và ý nghĩa của tiệc tùng vàquy định của pháp luật; đặt ra các giải pháp để bảo tồn những nghi lễ truyền thốngvăn hóa của lễ hội. Các vận động văn hóa, văn nghệ, thể dục trong liên hoan lànhmạnh, tương xứng với đặc điểm của lễ hội. Có biện pháp giữ gìn an toàn, an ninhtrật tự trong lễ hội. Đề ra các hình thức tuyên truyền, vận tải để người dâncó ý thức kị xa những tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan...

Điều 6. Thực hiệnchính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ, chăm lo và giáo dục và đào tạo trẻ em;chăm sóc sức khỏe Nhân dân

1. Tải Nhân dân triển khai tốtchính sách dân sinh - planer hóa mái ấm gia đình như: từng cặp vợ chồng nên sinh đầy đủ 02con; không sàng lọc giới tính thai nhi; không rành mạch đối xử giữa nam nhi vàcon gái; nhà động, từ nguyện áp dụng những biện pháp chiến dịch hóa gia đình; tiêmphòng không thiếu cho bà mẹ, trẻ em.

2. Gia đình có trách nhiệm thươngyêu, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em để trở nên người bổ ích cho giađình và xã hội. Mái ấm gia đình tạo đk cho con em của mình được đi học đúng độ tuổi,tham gia các hoạt động giáo dục, tập luyện kỹ năng; phối phù hợp với nhà trường, xã hội quản lí lý, giáo dục đào tạo trẻ em trước, trong cùng saugiờ học. Phòng, chống tai nạn đáng tiếc thương tích và những hành vi xâm hại trẻ em. Xây dựngcác phương án khuyến khích ý thức học tập của con trẻ mình như: xây dừng tủsách của làng (xóm, bản, tổ dân phố); ghi sổ đá quý truyềnthống; lập Quỹ khuyến học tập để tặng thưởng cho những cháu học sinh giỏi, học tập sinhnghèo vượt khó...

3. Tuyên truyền, tải Nhân dân cónếp sinh sống lành mạnh, gia nhập các vận động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao;tham gia các hiệ tượng bảo hiểm y tế, bảo đảm xã hội phù hợp; có nhiệm vụ thựchiện các quy định của luật pháp về chống bệnh, xét nghiệm bệnh, trị bệnh, đặc biệtlà các quy định của luật pháp liên quan mang đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Khiốm đau yêu cầu đến cơ sở y tế để đi khám bệnh, trị bệnh.

Điều 7. Bảo đảman ninh, đơn lẻ tự, phòng kháng tội phạm và tệ nạn xã hội

1. Xây dựng các biện pháp giữ gìn anninh đơn độc tự trong buôn bản (bản, tổ dân phố); vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa,đấu tranh phòng, kháng tội phạm, tệ nạn xóm hội trên địa bàn; thâm nhập quản lý,giáo dục, giúp sức những fan lầm lỗi tại cùng đồng. Xây dựngthôn (bản, tổ dân phố) đạt tiêu chuẩn “an toàn về bình an trật tự”.

2. Khuyến khích việc thành lập các tổchức tự cai quản của buôn bản (bản, tổ dân phố) để đóng góp thêm phần bảo đảm an toàn trật tựtrên địa bàn.

3. Tuyên truyền, chuyên chở Nhân dân chấphành giỏi các mức sử dụng của lao lý về đk hộ tịch (kết hôn, khai sinh,khai tử, nuôi con nuôi...), lao lý về trú ngụ (đăng cam kết thường trú, tạm trú,lưu trú); quy định về bình yên giao thông và các lĩnh vực quy định khác; khôngsử dụng lòng đường, hè phố trái phép. Khi phát hiện gồm hành vi vi bất hợp pháp luậtcần phải báo ngay cho cơ quan lại công an; Đồn, Trạm biên phòng nơi sớm nhất hoặcbáo mang đến Trưởng thôn (bản, tổ dân phố) để báo cơ quan tất cả thẩm quyền.

4. Xây dựng các biện pháp đóng góp thêm phần thựchiện việc bảo vệ các công trình công cộng, công ty nước, bình yên quốc gia bên trên địabàn như: ngôi trường học, nhà văn hóa - quần thể thể thao, đườnggiao thông, ước cống, di tích lịch sử, văn hóa, đường dây cài điện, mối cung cấp nướcsinh hoạt, đê điều, đập nước, mương máng, ao hồ, công viên, cây xanh, đèn chiếu sáng...; ko lấn chiếm, xâm lấn hành lang bảo đảm các côngtrình. Mọi người dân có ý thức đảm bảo tài sản của mình và của fan khác.

5. Tuyên truyền, vận động bạn dânkhông kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, tải chuộc, hấp dẫn người khác tậptrung năng khiếu kiện đông người, khiến rối an ninh trật từ bỏ công cộng.

Điều 8. Tham giaquản lý nhà nước, cai quản xã hội; thực hiện dân nhà ở cơ sở; desgin hệ thốngchính trị, tổ chức tự quản, các tổ chức đoàn thể vững mạnh

1. Tham gia thống trị nhà nước, quản lýxã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở

Xây dựng các biện pháp, phương thứcthích đúng theo giúp nhân dân tham gia thống trị nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm vàphát huy quyền từ do, dân nhà của Nhân dân; khích lệ và tạo đk để Nhândân thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ công dân. Chuyển động Nhân dân tham giacác hoạt động, phong trào do cấp bao gồm thẩm quyền hoặc vị thôn (bản, tổ dân phố)phát hễ như: Tham gia các cuộc họp xã (bản, tổ dân phố), tiếp xúc cử tri,tham gia góp ý vào những dự thảo văn bạn dạng do cấp bao gồm thẩm quyền tổ chức lấy ý kiếngóp ý của dân chúng ở cơ sở...

2. Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chứctự quản, những tổ chức đoàn thể vững mạnh

a) Xây dựng những biện pháp nhằm xây dựngthôn (bản, tổ dân phố) vững mạnh, Ban công tác làm việc mặt trận, các tổ chức đoàn thể,tổ chức từ quản chuyển động tốt.

b) Xây dựng các biện pháp nhằm tạo điềukiện mang lại tổ hòa giải và những hòa giải viên vận động theo phép tắc của pháp luật;khuyến khích giải quyết các tranh chấp, xích míc nhỏtrong Nhân dân trải qua tổ hòa giải làm việc cơ sở; các bên nghiêm chỉnh, từ giác thựchiện công dụng hòa giải thành công.

c) Xây dựng các biện pháp nhằm mục đích huy động,vận rượu cồn Nhân dân tham gia đóng góp những loại quỹ, những khoản đóng góp theo quy địnhcủa luật pháp và cân xứng với kĩ năng đóng góp của Nhân dân. Vấn đề quản lý, sử dụngquỹ, những khoản thu của thôn (bản, tổ dân phố) yêu cầu được công khai minh bạch theo quy định.Hương ước thôn (bản, tổ dân phố) ko được đưa ra các khoản phí, lệ phí.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ XỬLÝ VI PHẠM

Điều 9. Khen thưởng

Đề ra vẻ ngoài khen thưởng mang lại cánhân, đàn trong làng mạc (bản, tổ dân phố) thực hiện xuất sắc hương ước, quy ướcnhư:

1. Biểu dương trước toàn bộ Nhân dânthôn (bản, tổ dân phố) qua hội họp; trải qua loa truyền thanh cơ sở.

2. Xét khuyến mãi danh hiệu mái ấm gia đình vănhóa, mái ấm gia đình văn hóa tiêu biểu.

3. Đề nghị cấp gồm thẩm quyền tâng bốc theo nguyên tắc của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 10. Xử lývi phạm

Đề ra bề ngoài xử lý vi phạm những điềukhoản trong hương thơm ước, quy ước như:

1. Vi phạm luật lần đầu lỗi vơi bị phêbình, thông báo trước cuộc họp toàn dân của xóm (bản, tổ dân phố).

2. Nếu vi phạm luật lỗi nặng nề hoặc tái phạmnhiều lần, hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức kiểm điểm trước họp toàn dân, ko xétdanh hiệu “Gia đình văn hóa” (nếu là hộ gia đình) hoặc căncứ thực trạng thực tế, thôn, bản, tổ dân phố có thể đưa ra bề ngoài xử lý cân xứng với hình thức của pháp luật.

3. Trường hợp viphạm rất lớn hương ước, quy ước thì bên trên cơ sở trao đổi của tập thể bao gồm thểbuộc tiến hành nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi cộng đồng hoặc các biện phápphạt khác cơ mà không xâm hại cho tính mạng, mức độ khỏe, từ bỏ do, danh dự, nhân phẩm,tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ và tác dụng hợp pháp của Nhân dân.

4. Trường hợp tín đồ từ địa bàn khác đếnvi phạm hương cầu thì cách xử lý như so với Nhân dân trên địa bàn; trường hợp cố tình chống đối thì ý kiến đề nghị cơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền xử lýtheo cách thức của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chứcthực hiện

1. Trưởng làng (bản, tổ dân phố) phốihợp với trưởng phòng ban công tác mặt trận, các đoàn thể thực hiện công tác tuyêntruyền, chuyên chở nhân dân trong thôn, bản, tổ dân phố tiến hành đúng câu chữ củahương ước, quy ước và đo lường và thống kê việc thực hiện hương ước, quy cầu của xã (bản,tổ dân phố).

2. Phần lớn người, đầy đủ nhà trong buôn bản (bản,tổ dân phố) từ giác thực hiện hương ước, quy ước. Phương châm rước giáo dục,thuyết phục là cơ bản, mang dư luận xã hội để giáo dục; tiêu giảm đến mức tốt nhấtcác ngôi trường hợp bắt buộc xử lý theo mức sử dụng tại các điều trong hương ước, quy ước.

3. Định kỳ 6 tháng, 01 năm họp dân đểsơ kết reviews việc triển khai hương ước, quy ước. Trong quy trình thực hiện,hương ước, quy ước sẽ được sửa đổi, bổ sung khi bao gồm nội dung không hề phùhợp với thực trạng phát triển kinh tế tài chính - xóm hội của làng (bản, tổ dân phố) hoặctheo ước vọng của quần chúng trong thôn (bản, tổ dân phố).

Điều 12. Điềukhoản thi hành

1. Bạn dạng hương ước/quy mong này gồm 4Chương, 12 Điều được hội nghị cục bộ Nhân dân và những tổ chức, đoàn thể trongthôn (bản, tổ dân phố) độc nhất vô nhị trí thông qua, có giá trị thi hành kể từ ngày UBNDhuyện (thành phố, thị xã)....ra quyết định công nhận.

2. Trong quá trình thực hiện, nếuphát sinh những trường hợp buộc phải sửa đổi, bổ sung, sửa chữa thay thế hương ước/quy mong theoquy định thì toàn thể Nhân dân trong làng (bản, tổ dân phố) đưa ra quyết định và phảithực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về nội dung, hình thức,trình tự, giấy tờ thủ tục xây dựng, thừa nhận hương ước, quy ước./.