- Tổng hòa hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực hiện hành áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, té sung, đính chính…- khách hàng chỉ cần xem nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn thể quy định lao lý hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bạn dạng gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bửa sung.

Bạn đang xem: Quy chế đào tạo văn bằng 2 bộ giáo dục


Đây là nhân thể ích giành cho thành viên đk phần mềm.Quý khách phấn kích Đăng nhập thông tin tài khoản nambaongu.com.vn và đk sử dụng ứng dụng tra cứu giúp văn bản.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------Số: 10/2018/TT-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO BẰNG TỐT NGHIỆP THỨ 2 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
nhayCác nội dung nguyên lý về đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng trên Thông bốn số 10/2018/TT-BGDĐT được sửa chữa thay thế bởi Thông tứ số 24/2019/TT-BGDĐT theo chính sách tại Điều 2.nhay
nhayCác nội dung tương quan đến tuyển chọn sinh trên Thông tứ số 10/2018/TT-BGDĐT được thay thế sửa chữa bởi Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT theo biện pháp tại Điều 2.nhay
Căn cứ lý lẽ giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;Căn cứ lý lẽ giáo dục công việc và nghề nghiệp ngày 27 mon 11 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định công dụng nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;Căn cứ quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 mon 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học;Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư cơ chế về huấn luyện và giảng dạy cấp bằng giỏi nghiệp thiết bị 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng team ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên:
1. Thông tư này hình thức về tuyển chọn sinh, huấn luyện và đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đồ vật 2 trình độ đại học team ngành đào tạo giáo viên cho người đã tất cả bằng tốt nghiệp đh nhóm ngành huấn luyện giáo viên và cấp bằng tốt nghiệp đồ vật 2 chuyên môn cao đẳng team ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên cho những người đã bao gồm bằng xuất sắc nghiệp cđ nhóm ngành giảng dạy giáo viên hoặc bạn đã bao gồm bằng xuất sắc nghiệp đh nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên (sau đây gọi tắt là văn bằng thứ 2), bao gồm: điều kiện tổ chức với thẩm quyền quyết định huấn luyện và đào tạo văn bởi thứ 2; đk của tín đồ dự tuyển và tuyển sinh huấn luyện và giảng dạy văn bởi thứ 2; chương trình huấn luyện và tổ chức giảng dạy cấp văn bởi thứ 2; hiệu lực thực thi thi hành và tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thông bốn này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên chuyên môn đại học, trình độ cao đẳng (sau phía trên gọi thông thường là cơ sở đào tạo giáo viên), những tổ chức và cá nhân có liên quan.
1. Cơ sở giảng dạy giáo viên đã bao gồm văn bản phê chú ý về ngành được huấn luyện ở trình độ đào tạo tương xứng theo hiệ tượng giáo dục chính quy của cơ quan bao gồm thẩm quyền so với ngành đưa ra quyết định tuyển sinh huấn luyện và đào tạo cấp văn bằng thứ 2.
2. Cơ sở đào tạo giáo viên đã và đang tổ chức triển khai chương trình huấn luyện và đào tạo nhóm ngành giảng dạy giáo viên theo vẻ ngoài tích lũy tín chỉ được ít nhất 02 (hai) khóa đào tạo tiếp tục tính đến thời gian quyết định thực hiện tuyển sinh đào tạo và giảng dạy cấp văn bởi thứ 2.
3. Cơ sở đào tạo giáo viên đã được thừa nhận đạt công dụng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và đào tạo của tổ chức triển khai kiểm định nội địa hoặc quốc tế theo quy định.
4. Cơ sở huấn luyện giáo viên đã ban hành quy định về công nhận giá trị tương đương hiệu quả học tập và cân nặng kiến thức, khả năng đã tích điểm của tín đồ học để được miễn trừ khi học chương trình đào tạo cấp văn bằng thứ 2.
5. Cơ sở đào tạo và huấn luyện giáo viên được tất cả chỉ tiêu huấn luyện và giảng dạy văn bằng thứ 2 nhóm ngành huấn luyện giáo viên vì chưng cơ quan gồm thẩm quyền chứng thực và thông tin theo quy định.
1. Thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên quyết định tuyển sinh huấn luyện và giảng dạy cấp văn bằng thứ 2 trình độ đại học team ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên và cấp văn bởi thứ 2 trình độ cao đẳng team ngành đào tạo giáo viên khi đảm bảo đầy đủ các điều khiếu nại theo giải pháp tại Điều 2 Thông bốn này. đưa ra quyết định tuyển sinh huấn luyện và đào tạo cấp văn bằng thứ hai phải nêu rõ tên ngành, đối tượng và vẻ ngoài tuyển sinh, chuyên môn và hình thức đào tạo để cung cấp văn bằng thứ 2.
2. Báo cáo và công khai quyết định tuyển chọn sinh đào tạo và huấn luyện cấp văn bởi thứ 2.

Xem thêm: Em Ngày Em Đánh Rơi Nụ Cười Vào Anh, Lời Bài Hát Nàng Thơ

Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký đưa ra quyết định tuyển sinh đào tạo và huấn luyện để cung cấp văn bằng thứ 2, cơ sở huấn luyện và đào tạo giáo viên phải công khai thông tin trên trang thông tin điện tử ở trong nhà trường và gửi report về Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra (kèm theo địa chỉ cửa hàng truy cập thông tin) các nội dung sau đây:
a) đưa ra quyết định tuyển sinh giảng dạy cấp văn bằng thứ 2 và văn phiên bản xác nhận, thông báo chỉ tiêu huấn luyện văn bằng thứ 2 nhóm ngành giảng dạy giáo viên của cơ quan bao gồm thẩm quyền theo quy định;
b) Văn bản phê trông nom về ngành được giảng dạy theo vẻ ngoài giáo dục thiết yếu quy tương xứng với chuyên môn và ngành huấn luyện quyết định tuyển chọn sinh đào tạo và huấn luyện cấp văn bằng thứ hai của cơ quan gồm thẩm quyền;
c) quyết định công dấn đạt công dụng kiểm định unique cơ sở giáo dục và đào tạo của tổ chức kiểm định trong nước hoặc quốc tế.
d) giải pháp về thừa nhận giá trị tương đương kết quả học tập và cân nặng kiến thức, tài năng đã tích điểm của cơ sở huấn luyện và đào tạo giáo viên so với người học sẽ được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo và huấn luyện để cấp cho văn bằng thứ 2.
1. Bạn dự tuyển đào tạo và huấn luyện văn bằng thứ 2 trình độ chuyên môn đại học nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên phải tất cả bằng giỏi nghiệp đh nhóm ngành huấn luyện giáo viên do những cơ sở giảng dạy giáo viên trong nước cấp cho hoặc bằng xuất sắc nghiệp đại học nhóm ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên do những cơ sở đào tạo và giảng dạy giáo viên quốc tế cấp với được thừa nhận theo công cụ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, đôi khi phải bảo đảm an toàn các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển chọn sinh đại học, tuyển chọn sinh cao đẳng nhóm ngành huấn luyện giáo viên của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
2. Bạn dự tuyển huấn luyện văn bởi thứ 2 trình độ chuyên môn cao đẳng nhóm ngành giảng dạy giáo viên phải đảm bảo an toàn các đk theo công cụ hiện hành về tuyển sinh đại học, tuyển sinh cđ nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành và có một trong các văn bởi sau:
a) Bằng tốt nghiệp cao đẳng nhóm ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên hoặc bằng giỏi nghiệp đại học nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên do các cơ sở huấn luyện và giảng dạy giáo viên trong nước cấp;
b) Bằng giỏi nghiệp cao đẳng nhóm ngành giảng dạy giáo viên hoặc bằng tốt nghiệp đh nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên do những cơ sở đào tạo và huấn luyện giáo viên quốc tế cấp và được công nhận theo cách thức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
1. Chỉ tiêu tuyển sinh huấn luyện và đào tạo văn bằng thứ hai nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên được xác minh theo biện pháp hiện hành về việc xác minh chỉ tiêu tuyển chọn sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo, trong các số đó chỉ tiêu tuyển sinh huấn luyện văn bằng thứ 2 nhóm ngành huấn luyện giáo viên bên trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm của cơ sở huấn luyện và giảng dạy giáo viên.
2. Việc tuyển sinh đào tạo cấp văn bằng thứ 2 trình độ chuyên môn đại học và cung cấp văn bởi thứ 2 trình độ cao đẳng team ngành huấn luyện giáo viên được tiến hành theo luật pháp hiện hành về tuyển chọn sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
1. Chương trình huấn luyện văn bằng thứ 2 nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên có thiết kế theo những khối kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp và những yếu tố liên quan khác được tích vừa lòng lại tạo thành thành một chỉnh thể (mô đun) tiềm ẩn mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng giống như hệ thống các công chũm đánh giá hiệu quả học tập, gồm tính độc lập tương đối trong toàn diện chương trình đào tạo, đồng thời đảm bảo sự liên thông giữa những môn học, học phần, những nội dung của chương trình huấn luyện và đào tạo và liên thông giữa các trình độ đào tạo, trong các số đó chương trình khung đào tạo và huấn luyện văn bằng thứ 2 nhóm ngành huấn luyện giáo viên bởi vì Hội đồng thẩm định nước nhà thông qua với được áp dụng chung thống duy nhất trên toàn quốc so với các cơ sở đào tạo giáo viên. các cơ sở đào tạo giáo viên căn cứ vào chương trình khung đào tạo và giảng dạy văn bằng thứ 2 nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên đã có được Hội đồng thẩm định tổ quốc thông qua để kiến tạo chương trình đào tạo chi tiết các ngành thuộc đội ngành giảng dạy giáo viên với triển khai tiến hành đào chế tạo ra văn bằng thứ 2 nhóm ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên trên cơ sở huấn luyện giáo viên.
2. Bạn học có thể đăng ký kết học theo từng mô đun hoặc một số mô đun hoặc tổng thể các tế bào đun của chương trình huấn luyện và giảng dạy văn bằng thứ hai nhóm ngành giảng dạy giáo viên. Xong xuôi mỗi mô đun đào tạo, bạn học được cơ sở huấn luyện và giảng dạy cấp chứng từ đã xong mô đun cùng sau khi hoàn thành toàn bộ những mô đun trong chương trình huấn luyện và giảng dạy văn bằng thứ hai nhóm ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên, người học được công nhận giỏi nghiệp cùng được cung cấp văn bởi thứ 2 chuyên môn đại học team ngành giảng dạy giáo viên hoặc văn bằng thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên tương xứng với ngôn từ chương trình đào tạo, ngành đào tạo và huấn luyện và vẻ ngoài đào tạo.
3. Việc tổ chức thực hiện chương trình huấn luyện và đào tạo để cấp văn bằng thứ hai nhóm ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên tiến hành theo phương pháp hiện hành về đào tạo chuyên môn đại học, chuyên môn cao đẳng đội ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
2. Những khóa tuyển chọn sinh đào tạo và huấn luyện cấp văn bằng thứ 2 trình độ chuyên môn đại học nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên trước thời gian Thông tư này có hiệu lực, cơ sở huấn luyện và đào tạo giáo viên tiến hành đào sản xuất để cấp văn bằng thứ hai theo đưa ra quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Quy định giảng dạy để cung cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ chuyên môn đại học.
3. Những khóa tuyển chọn sinh huấn luyện và đào tạo cấp văn bởi thứ 2 trình độ đại học team ngành đào tạo giáo viên, giảng dạy cấp văn bởi thứ 2 trình độ cao đẳng đội ngành giảng dạy giáo viên sau thời điểm Thông tư này còn có hiệu lực thì áp dụng các quy định của Thông tứ này.
Điều 8. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo, giám đốc đh quốc gia, giám đốc đại học vùng, học tập viện; hiệu trưởng ngôi trường đại học, hiệu trưởng trường cao đẳng được giao nhiệm vụ huấn luyện nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận: - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng bao gồm phủ; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của QH; - Hội đồng QG giáo dục và đào tạo và cách tân và phát triển nhân lực; - Cục khám nghiệm văn bản QPPL (Bộ tư pháp); - kiểm toán Nhà nước; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - UBND các tỉnh, tp trực nằm trong TW; - những sở giáo dục đào tạo và đào tạo: - Như Điều 8 (để thực hiện); - Công báo; - Cổng TTĐT bao gồm phủ; - Cổng TTĐT bộ GD&ĐT; - giữ VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.KT. BTRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Phúc

Thông bốn 10/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo vẻ ngoài về huấn luyện và đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ chuyên môn cao đẳng nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng ký tại đây!