Tiếng Anh dần phát triển thành yếu tố rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày với tất cả mọi người. Nhưng nếu bạn chưa kịp tất cả ý niệm học tiếng Anh nghiêm túc, nhưng đã nên làm "nhiệm vụ" tiếp xúc bằng giờ đồng hồ Anh thì sao? chẳng hạn trường hợp chúng ta đã lên kế hoạch đi du ngoạn nước ngoài, bị hỏi bởi tiếng Anh bất ngờ trên mặt đường hoặc tại trường học giỏi traning sơ cỗ cho mái ấm gia đình "kiến thức giờ Anh "bỏ túi" để không xẩy ra lạc thân trời Tây. Đã gồm ngay cỗ 200 câu hỏi và vấn đáp tiếng Anh tiếp xúc cơ phiên bản hằng ngày. Thông thuộc tài liệu này, bạn đã có thể gấp rút nói chuyện với người nước ngoài và vi vu thế giới rồi đó.

Bạn đang xem: Những câu hỏi và trả lời bằng tiếng anh

*

Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

– My name is Sophia.

– I’m Liam.

Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

– I’m from France.

– I come from the UK.

Câu hỏi: Where vị you live?

Trả lời: I live in Paris.

Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

– I’m 26 years old.

– I’m 28.

Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

Câu hỏi: What’s your email address?

Trả lời: It’s liam123
gmail.com.

Câu hỏi: What do you do?/ What’s your job?

Trả lời:

– I’m a student.

– I work in a bank.

– I’m unemployed at the moment.

– I work as a tour guide for a local tour company.

Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

Câu hỏi: What company vì chưng you work for?

Trả lời: I work for an investment bank.

Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

– I’m married.

– I’m single.

Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

– Yes! I’m married.

– No , but looking for someone nice.

Câu hỏi: Do you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

– I have a boyfriend/ girlfriend.

– I’m not dating anyone.

Câu hỏi: How many children vì chưng you have?

Trả lời:

– I have 2 children.

– I bởi vì not have any children.

Câu hỏi: Do you have any siblings?

Trả lời:

– I don’t have any siblings.

– I have 2 brothers & 2 sisters.

Câu hỏi: Who vị you live with?

Trả lời:

– I live with my wife & children.

– I live with my parents.

Câu hỏi: What time vì chưng you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

Câu hỏi: When vị you vì morning exercises?

Trả lời: I often do morning exercises at 6am.

Câu hỏi: What time vì chưng you have breakfast?

Trả lời: I have breakfast at 6.30am.

Câu hỏi: What time vì chưng you go lớn bed?

Trả lời: I go lớn bed at 11pm.

Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

– I like playing football, reading books, skateboarding, swimming.

– I am interested in playing guitar.

– My hobbies are listening to music, dancing, playing tennis & collecting coins.

Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite màu sắc is green.

Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

Câu hỏi: What kinds of films vì chưng you like?

Trả lời: I am really interested in horror, action film.

Câu hỏi: Did you like the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

Câu hỏi: Where vì you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

Câu hỏi: What time vị you go to school?

Trả lời: I go khổng lồ school at 6.40am.

Câu hỏi: How bởi vì you get to school?

Trả lời: I usually take the bus.

Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

Câu hỏi: Why bởi vì you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

– Because It’s very important và necessary.

– Because I love lớn improve my English skills.

Câu hỏi: What vày you want to vì chưng after you graduate?

Trả lời:

– I would lượt thích to be a software engineer.

– I want to lớn be a programmer.

Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

– I took classes for three years.

– I did an intensive course.

– I’ve been studying by myself.

– I picked it up from movies và songs.

– My friend taught me.

Câu hỏi: How many languages vày you speak?

Trả lời: I speak two languages.

Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

– I can speak English very well.

– I can express myself và communicate in English.

Câu hỏi: How long have you learning English?

Trả lời:

– I’ve been learning English since I was 6.

– I’ve been learning English for 10 years.

Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

– I’m in my third year.

– I am a freshman.

– I’m in my final year.

Câu hỏi: Do you have any exams coming up?

Trả lời: I’ve just graduated.

Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

– It is raining.

– It is hot và windy.

Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

– It is 4 o’clock.

– It is half past three.

– I’m sorry. I don’t know.

– Let me check my phone.

Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

– I’m fine thank you. How about you?

– Not too good. But I’ll be okay.

Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going lớn the store. I need khổng lồ buy something.

Câu hỏi: What are you going to vì today?

Trả lời: I’m going shopping.

Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

– I am reading a book.

– I am washing dishes.

Câu hỏi: Where would you like to go?

Trả lời: I would lượt thích to go to lớn the zoo.

Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

– I’m not feeling so good.

– Nothing, I’m fine.

Câu hỏi: Is there anything I can vị to help?

Trả lời: Everything will be OK.

Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

– I am just thinking.

– I was just daydreaming.

– It’s none of your business.

Câu hỏi: What did you do last night?

Trả lời:

– I watched TV.

– I cooked pasta và soup.

Câu hỏi: What are you going to bởi tomorrow?

Trả lời: I’m going to lớn go play volleyball at the beach.

Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

Câu hỏi: Can you give me a hand?

Trả lời:

– No problem.

– I’m afraid I can’t.

Câu hỏi: Could you vì me a favor?

Trả lời: I’d be happy to lớn help you.

Câu hỏi: Could you please give me that book?

Trả lời: Sure.

Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

Câu hỏi: What kích cỡ do you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

Câu hỏi: What size do you take?

Trả lời: I take a size 11.

Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

– It’s a little too small.

– It’s just right.

Câu hỏi: Have you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve got larger sizes as well.

Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

Câu hỏi: How would you like to pay?

Trả lời: I would like to pay by cash.

Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

Xem thêm:

Câu hỏi: Do you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

– Great! Never better.

– Really awful.

Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

– It was a good time.

– Boring. I couldn’t wait to get outta there.

Câu hỏi: Are you ready to order?

Trả lời:

– We need a few more minutes.

– I’d like a cake, please!

Câu hỏi: Would you lượt thích chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have the chicken.

Câu hỏi: What would you like to drink?

Trả lời:

– Iced tea, please.

– Nothing for me, thanks.

Câu hỏi: Did you save room for dessert?

Trả lời:

– No, thank you. I am full.

– Yes, please. Can I see a list?

Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

– No, thank you.

– I’m ready for the bill, please.

– Yes, can I see a dessert menu?

Câu hỏi: What do you think about this event?

Trả lời: I really lượt thích it! What do you think?

Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best friend.

Câu hỏi: Have you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

Câu hỏi: How vị you do?

Trả lời: How vày you do. Pleased lớn meet you.

Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall & slim with blonde hair.

Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart và brave.

Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

– Yes. I’m hungry.

– No. I’m full.

Câu hỏi: How bởi vì you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly & helpful.

Câu hỏi: May I xuất hiện the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

Câu hỏi: Do you need help?

Trả lời:

– No, I’m good. Thanks for asking.

– Yes, please, if you don’t mind.

Câu hỏi: What vì you do every day?

Trả lời: I listen lớn music và play badminton everyday.

Câu hỏi: What are you planning to vày today?

Trả lời: I’m not sure yet.

Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

Câu hỏi: Are you không tính tiền tomorrow?

Trả lời:

– Yes, I’m free tomorrow.

– No problem, we can meet tomorrow.

Câu hỏi: Will you join me for coffee?

Trả lời:

– I’d love to. Thanks.

– Sorry. I’m afraid I don’t have time.

Câu hỏi: Could we have lunch together one day?

Trả lời:

– With pleasure.

– I’d love khổng lồ but I’m very busy at the moment.

Câu hỏi: Would you like to have dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

Câu hỏi: Where vì chưng you want lớn go?

Trả lời: I’d like to go to a Japanese restaurant.

Câu hỏi: Would you lượt thích to come lớn the cinema with me tonight?

Trả lời:

– Sure, I’d love to.

– Sorry, I can’t. I’ve got other plans.

Câu hỏi: Would you like to play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d lượt thích to but I’m not không lấy phí this weekend.

Câu hỏi: How about coming to lớn the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

– Sure! That should be fun!

– Nice of you lớn ask me but I’ve got an appointment.

Câu hỏi: Have you been waiting long?

Trả lời:

– I’ve only just arrived.

– Only a few minutes.

Câu hỏi: How do you get to lớn work?

Trả lời: I usually drive my car.

Câu hỏi: Is it close to the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very close.

Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

Câu hỏi: How often vì chưng you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

Câu hỏi: Could you tell me how to get to lớn the police station?

Trả lời:

– Take the second road on the right.

– It’s in the middle of the block.

Câu hỏi: Excuse me! Is there a bank near here?

Trả lời:

– Yes! There is a bank nearby.

– I’m sorry, I don’t know

Câu hỏi: What’s the best way khổng lồ the museum?

Trả lời:

– Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.

– You could ask the bus driver.

Câu hỏi: Can I speak lớn Emma, please?

Trả lời:

– Just a moment, please.

– Certainly. I’m Emma.

– I’m sorry, Emma’s not here at the moment.

– She’s not available right now.

Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be back in trăng tròn minutes.

Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

– Yes, I did get your message.

– Oh, yeah, I think I got something from you.

Câu hỏi: Would you lượt thích to leave a message?

Trả lời: Please ask her to hotline me back.

Câu hỏi: How long have you been working here?

Trả lời: I’ve been working here five years.

Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m sick.

Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

– I’ve got a headache.

– I’ve been feeling sick.

Câu hỏi: How long have you been feeling lượt thích this?

Trả lời: For 2 days.

Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a sick note.

Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

– I don’t know. Let’s go to Information.

– It’s over here, next to lớn gate 7.

Câu hỏi: May I have your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

Câu hỏi: Do you have anything lớn declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

Câu hỏi: Do you have any bags khổng lồ check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

– I’m here on business.

– I’m on vacation.

Câu hỏi: Where are you going lớn be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

Câu hỏi: Could you tell me where Gate E is?

Trả lời:

– Go straight ahead.

– I’m sorry, I don’t know.

Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

Câu hỏi: Could you tell me where the meat is?

Trả lời: If you go khổng lồ the frozen food section, you’ll find the meat there.

Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

– I’d lượt thích half a kilo.

– I’d like 200 grams of meat please.

Câu hỏi: Can you offer me any discount?

Trả lời:

– I can’t offer you that discount.

– I’m sure I could offer you a discount.

Câu hỏi: Do you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

Câu hỏi: Would you like a receipt?

Trả lời:

– Yes, thanks.

– That would be great.

Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re xuất hiện from 8am to lớn 9pm, seven days a week.

Câu hỏi: What time bởi vì you open?

Trả lời: We mở cửa at 9am.

Câu hỏi: What time vị you close?

Trả lời: We close at 6pm.

Câu hỏi: Do you have a reservation?

Trả lời:

– Yes, I do.

– No, I don’t.

Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d like a single room, please.

Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

– Your room is on the second floor.

– Your room number is 401.

Câu hỏi: Do you have a credit card, sir?

Trả lời: Of course.

Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

– Two weeks from this Monday.

– I’m here until the over of the week.

Câu hỏi: Do you have any rooms available for the 14th of April?

Trả lời: I’m sorry, we don’t have any rooms available.

Câu hỏi: How many places have you traveled to?

Trả lời: Well, I have visited all the provinces throughout my country.

Câu hỏi: Have you ever been abroad?

Trả lời: Yes! I have. I went to nhật bản last year for a business trip.

Câu hỏi: What bởi you usually vày during your trip?

Trả lời: I often go sightseeing, take pictures.

Câu hỏi: Do you prefer traveling by car, train or plane?

Trả lời: I prefer the plane although it is a little expensive.