bài này đang hướng dẫn bạn select tài liệu từ MySQL vào PHP bằng phương pháp sử dụng MySQLi PDO.

Câu lệnh SELECT được sử dụng để đưa dữ liệu xuất phát điểm từ một hoặc nhiều bảng:

Cú pháp câu lệnh SELECT trong MySQL:


Bạn đang xem: Lấy dữ liệu từ mysql trong php

Select dữ liệu với MySQLi

lấy ví dụ như sau chọn cột id, firstname và lastname từ bỏ bảng MyGuests và hiển thị những thông tin này trên trang:

Ví dụ (MySQLi phía đối tượng)


connect_error) die("Connection failed: " . $conn->connect_error); $sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";$result = $conn->query($sql);if ($result->num_rows > 0) // output dữ liệu trên trang while($row = $result->fetch_assoc()) echo "id: " . $row<"id">. " - Name: " . $row<"firstname">. " " . $row<"lastname">. ""; else echo "0 results";$conn->close();?>
Đoạn code trên rất có thể được giải thích như sau:

Đầu tiên, họ thiết lập một truy vấn vấn SQL nhằm chọn các cột id, firstname với lastname từ bỏ bảng MyGuests. Loại code tiếp theo thực thi truy hỏi vấn và đưa hiệu quả vào một thay đổi gọi là $result.

Sau đó, những function num_rows()kiểm tra nếu có nhiều hơn 0 bản ghi trả về.

Nếu tất cả nhiều bạn dạng ghi được trả về, hàm fetch_assoc() đã đặt tất cả các tác dụng vào một mảng phối hợp mà bạn cũng có thể lặp lại. Vòng lặp while() lặp tập hiệu quả và kết quả và cột id, firstname với lastname được hiển thị trên trang.

lấy ví dụ như (MySQLi phía thủ tục)


0) // hiển thị dữ liệu trên trang while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) echo "id: " . $row<"id">. " - Name: " . $row<"firstname">. " " . $row<"lastname">. ""; else echo "0 results";mysqli_close($conn);?>

Select tài liệu với PDO

Chọn những cột id, firstname và lastname từ bỏ bảng MyGuests và hiển thị nó trong một bảng HTML:


Xem thêm: Hình Ảnh Siêu Âm Thai Nhi 6 Tuần Tuổi Mẹ Biết Được Gì Về Thai Nhi?

IdFirstnameLastname";class TableRows extends RecursiveIteratorIterator function __construct($it) parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY); function current() return "" . Parent::current(). ""; function beginChildren() echo ""; function endChildren() echo "" . " "; $servername = "localhost";$username = "root";$password = "1234567890";$dbname = "myDBPDO";try $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); $stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests"); $stmt->execute(); // tùy chỉnh cấu hình mảng công dụng thành mảng phối kết hợp $result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC); foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) echo $v; catch(PDOException $e) echo "Error: " . $e->getMessage();$conn = null;echo "";?>
Kết quả:

*

Update dữ liệu vào MySQL vào PHP
Delete tài liệu từ MySQL trong PHP
Recent Updates tìm số thuận nghịch trong PHPTính tổng của những chữ số của môt số nguyên nPhân tích số nguyên n thành tích các số nguyên tố trong PHPLiệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số trong PHPTìm USCLN và BSCNN của 2 số trong PHPChuyển thay đổi hệ cơ số trong PHPLiệt kê số Fibonacci nhỏ tuổi hơn n với là số yếu tố trong PHPCheck số nhân tố trong PHPDãy số Fibonacci trong PHPTính giai thừa trong PHPBài tập PHP tất cả lời giảiLiệt kê tất cả các số nguyên tố bé dại hơn n trong PHP