Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT năm 2016 quy định khung chiến lược thời gian, lý lẽ xây dựng kế hoạch, thẩm quyền ban hành kế hoạch với chế độ báo cáo năm học năm nhâm thìn - 2017 của giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong cả nước và ở những địa phương.

Bạn đang xem: Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

 

1. Khung kế hoạch thời gian năm học tập 2016-2017 áp dụng chung cho giáo dục đào tạo mầm non, giáo dục đào tạo phổ thông cùng giáo dục tiếp tục trong toàn quốc

Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT dụng cụ khung thời gian rõ ràng như sau:

- Thi thpt quốc gia, học sinh giỏi tổ quốc các cấp cho học.

2. Thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông cùng giáo dục liên tục ở các địa phương theo quyết định 1893

- Ngày tựu trường, khai giảng.

- Ngày bắt đầu, xong xuôi học kỳ I, II.

- Ngày hoàn thành năm học.

- Ngày thi học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, tốt nghiệp THCS.

- Ngày dứt tuyển sinh vào các lớp đầu cấp cho học.

- Ngày nghỉ ngơi lễ, tết.

- thời hạn nghỉ đối với giáo viên trong những năm học.

- những ngày nghỉ không giống (nghỉ thân học kỳ, ngủ cuối học tập kỳ, ngủ theo mùa vụ, ngủ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ liên hoan truyền thống của địa phương).

3. Bề ngoài xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 ở các địa phương

Quyết định số 1893 năm năm 2016 quy định nguyên tắc khi thành lập kế hoạch thời hạn năm học, thời hạn nghỉ lễ, ngủ hè.

4. Thẩm quyền phát hành kế hoạch thời hạn năm học nguyên lý tại đưa ra quyết định 1893 của BGDĐT

Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 thuộc thẩm quyền của quản trị UBND cấp tỉnh và chủ tịch Sở giáo dục và Đào tạo.

5. Chế độ báo cáo

Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo gồm trách nhiệm tiến hành chế độ report về Bộ giáo dục và Đào chế tạo về tình hình chuẩn bị năm học, khai giảng, sơ kết, tổng kết năm học 2016-2017.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1893/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH form KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016-2017 CỦA GIÁO DỤC MẦMNON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CPngày 18 mon 4 năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CPngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định đưa ra tiếtvà chỉ dẫn thi hành một trong những điều của chính sách Giáo dục;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ban hành Khung kế hoạch thời hạn năm học2016-2017 vận dụng chung cho giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông với giáo dụcthường xuyên trong nước ta như sau:

4. Thi trung học rộng rãi (THPT) quốcgia năm 2017, thi học viên giỏi nước nhà các cung cấp học (theo văn phiên bản hướng dẫn riêngcủa Bộ).

Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dụcmầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông với giáo dục liên tiếp ở các địa phương bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và ngày xong xuôi họckỳ I; ngày ban đầu và ngày hoàn thành học kỳ II.

3. Ngày xong năm học.

4. Ngày thi học viên giỏi, ngày xétcông nhận xong xuôi chương trình giáo dục đào tạo tiểu học, ngày xét thừa nhận tốtnghiệp THCS.

5. Ngày chấm dứt tuyển sinh vào cáclớp đầu cấp học.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết.

Xem thêm: Stream - Lời Bài Hát Ignore Them Hater

7. Thời gian nghỉ so với giáo viêntrong năm học.

8. Những ngày nghỉ không giống (nghỉ giữa họckỳ, ngủ cuối học tập kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số,nghỉ tiệc tùng, lễ hội truyền thống của địa phương).

Điều 3. chế độ xây dựng kế hoạch thời hạn năm học2016-2017 ở các địa phương

1. Kế hoạch thời hạn năm học cần đảmbảo số tuần thực học:

a) Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35tuần thực học tập (học kỳ I có tối thiểu 18 tuần, học tập kỳ II có tối thiểu 17 tuần);

b) Đối với cấp cho tiểu học, tất cả ít nhất35 tuần thực học tập (học kỳ I có tối thiểu 18 tuần, học tập kỳ II có ít nhất 17 tuần);

c) Đối cùng với cấp trung học cơ sở và cung cấp THPT, cóít độc nhất vô nhị 37 tuần thực học tập (học kỳ I có tối thiểu 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18tuần);

d) Đối với giáo dục đào tạo thường xuyên(THCS và THPT), có tối thiểu 32 tuần thực học tập (mỗi học tập kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời gian năm học phảiphù hợp với điều khiếu nại tự nhiên, xóm hội và tập quán của địa phương.

3. Các ngày nghỉ lễ, đầu năm được thực hiệntheo hiện tượng của qui định Lao đụng và các quy định tại những văn phiên bản dưới Luật. Nếungày nghỉ ngơi lễ, tết trùng vào ngày nghỉ vào ngày cuối tuần thì được ngủ bù theo quy định.

4. Ngủ Tết Nguyên đán tối thiểu là 7ngày.

5. Thời gian nghỉ hè nắm cho nghỉphép năm của giáo viên là 2 tháng, hoàn toàn có thể được sắp xếp xen kẽ vào thời gian kháctrong năm để cân xứng với đặc điểm rõ ràng và kế hoạch thời hạn năm học tập của địaphương.

6. Khuyến khích chế tạo và áp dụng kếhoạch thời gian năm học đồng hóa cho những cấp học tập trong trường phổ thông tất cả nhiềucấp học, những cấp học tập trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cung cấp tiểu họcvà cấp THCS.

Điều 4. Thẩm quyền ban hành kế hoạch thời hạn năm học2016-2017

1. Quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương quyết định:

a) Kế hoạch thời gian năm học2016-2017 của giáo dục đào tạo mầm non, giáo dục phổ thông cùng giáo dục liên tục ápdụng cho địa phương.

b) thời hạn nghỉ học cùng thời giankéo nhiều năm năm học trong trường hợp quánh biệt.

2. Giám đốc Sở giáo dục đào tạo và Đào tạoquyết định:

a) Cho học sinh nghỉ học tập trong trườnghợp tiết trời quá xung khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

b) sắp xếp lịch nghỉ ngơi của giáo viêntrong năm học.

Điều 5. người đứng đầu Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo gồm trách nhiệmthực hiện chế độ báo cáo về Bộ giáo dục và Đào chế tạo như sau:

4. Report về những ra quyết định của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ươngtrong các trường hợp lý lẽ tại Khoản 1 Điều 4 của đưa ra quyết định này.

Điều 6. Quyết định này còn có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 7. những ông (bà) Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơnvị trực thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, chủ tịch Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo phụ trách thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo TW; - Văn phòng bao gồm phủ; - công sở Quốc hội; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - bộ trưởng, các Thứ trưởng; - Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam; - Hội Khuyến học Việt Nam; - Hội Cựu giáo chức Việt Nam; - các Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND; ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; - Như Điều 7; - website Bộ; - Lưu: VT, TH.

Bài viết liên quan