MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 987/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) CỦA HIỆP HỘI TINH DẦU -HƯƠNG LIỆU - MỸ PHẨM VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứSắc lệnh số 102/SL-L004 ngàv 20 tháng 5 năm 1957 phát hành Luật mức sử dụng về quyền lập hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CPngày 17 tháng tư năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CPngày 21 tháng bốn năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về tổ chức, vận động và quản lý hội cùng Nghị địnhsố 33/2012/NĐ-CP ngày 13 mon 4 năm 2012 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP;

Xét ý kiến đề nghị của quản trị Hiệp hộiTinh dầu - hương liệu - Mỹ phẩm vn và Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Hiệp hội tinh dầu hương liệu mỹ phẩm việt nam

Phê duyệt bạn dạng Điều lệ (sửa đổi, xẻ sung) của cộng đồng Tinh dầu - Hươngliệu - Mỹ phẩm nước ta đã được Đại hội nhiệm kỳ III (2011- 2016) của Hiệp hội thông qua ngày 10 mon 12 năm 2011 tại thành phố Hồ ChíMinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. chủ tịch Hiệp hội tinh chất dầu - nguyên liệu - mỹ phẩm Việt Nam, Vụ trưởngVụ tổ chức phi cơ quan chính phủ và Chánh Văn phòng bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - bộ trưởng (để báo cáo); - bộ Công Thương; - C64 bộ Công an: - lưu VT, TCPCP, L.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tiến Dĩnh

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

HIỆPHỘI TINH DẦU - HƯƠNG LIỆU - MỸ PHẨM VIỆT NAM(Phê chăm nom kèm theo quyết định số 987/QĐ-BNV ngày 09 mon 10 năm 2012 củaBộ Nội vụ)

Chương 1.

TÊN GỌI, TÔN CHỈ,MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Thương hiệu gọi

1. Tên tiếng Việt: hiệp hội cộng đồng Tinh dầu- nguyên liệu - hóa mỹ phẩm Việt Nam.

2. Tên tiếng Anh: Vietnam ofEssential Oils Aromas and Cosmetics Association.

3. Tên viết tắttiếng Anh: VOCA.

Điều 2. Tôn chỉ,mục đích

Hiệp hội tinh chất dầu - nguyên liệu - Mỹphẩm việt nam là tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp của những tổ chức với công dân ViệtNam chuyển động trong nghành nghề dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật - kỹ thuật, tứ vấn, đầu tưnghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ chuyên môn và bàn giao khoa họccông nghệ cùng dịch vụ thương mại theo pháp luật của luật pháp liên quan cho lĩnhvực tinh chất dầu - hương liệu - mỹ phẩm của Việt Nam, trường đoản cú nguyệnthành lập, ko vụ lợi nhằm mục đích hòa hợp tác, liên kết, hỗ trợ và trợ giúp lẫnnhau vào việc cải cách và phát triển các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao hiệu trái hoạt độngvà đảm bảo an toàn quyền lợi vừa lòng pháp của hội viên, góp phần vào việc xây dựng với pháttriển bền bỉ ngành, nghành nghề tinh dầu - nguyên liệu - chất làm đẹp của Việt Nam,góp phần shop sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước; trên đại lý đó hội nhập với những tổ chức hoạt động trongngành, lĩnh vực này trong khu vực và trên trái đất theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Phạm vihoạt rượu cồn của Hiệp hội

Hiệp hội chuyển động trong phạm vi cảnước và link với những cá nhân, tổ chức triển khai khác của ViệtNam trong hoạt động của Hiệp hội trên phạm vi toàn quốctheo lao lý nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,theo Điều lệ này và tuân hành theo lao lý quốc tế mà Nhà nước cộng hòaxã hội công ty nghĩa vn tham gia là thành viên.

Hoạt rượu cồn của cộng đồng chịu sự quảnlý nhà nước của bộ Công yêu quý và các Bộ, ngành khác cóliên quan liêu theo dụng cụ của lao lý trong phạm vi, lĩnhvực buổi giao lưu của Hiệp hội.

Điều 4. Địa vịpháp lý của Hiệp hội

1. Cộng đồng có tư biện pháp pháp nhân, bao gồm biểutượng (logo), bé dấu và thông tin tài khoản riêng theo luật của pháp luật.

2. Trụ sở thiết yếu của hiệp hội đặt tại tp Hà Nội. Trường phù hợp Hiệp hội thay đổi địachỉ trụ sở chủ yếu (nếu có) hiệp hội phải triển khai việc báo cáo cơ quan công ty nướccó thẩm quyền bằng văn bản theo pháp luật của điều khoản chậm nhất không quá 30(ba mươi) ngày tính từ ngày chuyển đến add trụ sở mới.

3. Hiệp hội được thành lập và hoạt động các tổ chức,đơn vị trực thuộc, các chi hội, các câu lạc bộ không có tư biện pháp pháp nhân, văn phòng đại diện thay mặt ở vào và quanh đó nước theo khí cụ của pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

Điều 5. Chức năngcủa Hiệp hội

1. Tuyên truyền, vận động, tập hòa hợp hộiviên tham gia lành mạnh và tích cực các vận động liên quan cho lĩnh vựctinh dầu - hương liệu - chất làm đẹp của vn theo giải pháp của pháp luật.

2. Đại diện và đảm bảo quyền lợi hợppháp của hội viên vào các vận động liên quan mang lại ngành, lĩnh vực chuyển động củaHội theo lao lý của quy định và Điều lệ Hiệp hội.

3. Bốn vấn, làm phản biện đều nội dungliên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; làmcầu nối giữa những hội viên của cộng đồng với các cơ quan sở quan nhằm xử lý các sự việc có liên quan đến buổi giao lưu của Hiệp hội trongkhuôn khổ pháp luật quy định.

4. Cung cấp hội viên trong việc ổn định,mở rộng lớn và cách tân và phát triển các vận động nghiên cứu, khoa học - kỹ thuật, tư vấn, đầu tư chi tiêu nghiên cứu, đào tạo, tu dưỡng nghiệpvụ chuyên môn, chuyển nhượng bàn giao khoa học công nghệ và dịch vụthương mại theo biện pháp của lao lý liên quan cho lĩnh vực hoạt động vui chơi của Hiệphội.

5. Xúc tấn công tác phân tích khoahọc - kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và dịchvụ mến mại; tứ vấn, tổ chức, thích hợp tác tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo về lĩnh vựcliên quan lại đến buổi giao lưu của Hội theo phép tắc của pháp luật.

Điều 6. Nhiệm vụcủa Hiệp hội

1. Tập hợp, đoàn kết các hội viêntrong hiệp hội cộng đồng để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, tiến hành đúng tônchỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển ngành, nghành liên quan cho hoạt độngcủa Hiệp hội, góp thêm phần xây dựng và cải tiến và phát triển đất nước.

2. Đại diện, có tác dụng đầu mối contact chohội viên trong bài toán nghiên cứu, tổng chấp nhận kiến của những hội viên nhằm tham gia,kiến nghị với các cơ quan bên nước về các chủ trương, chính sách liên quan liêu đếnngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo pháp luật của pháp luật.

3. Bảo vệ quyền lợi hòa hợp pháp cùng tạođiều kiện để các đơn vị, tổ chức là hội viên tiếp cận với các tổ chức quốc tếtheo biện pháp của pháp luật.

4. Động viên sự góp đỡ, tương hỗ lẫnnhau giữa các hội viên.

5. Hỗ trợ tư vấn pháp luật, phía dẫn, bồidưỡng nhiệm vụ chuyên môn, các kĩ năng nghề nghiệp mang đến hội viên theo quy địnhcủa pháp luật.

6. Update và cung cấp cho các hộiviên về thiết yếu sách, pháp luật trong phòng nước liên quan đến ngành, nghành nghề hoạt độngcủa hiệp hội cộng đồng giúp những hội viên phòng tránh được những rủi ro trong hoạt độngnghiên cứu kỹ thuật - kỹ thuật, bốn vấn, đầu tư nghiên cứu, chuyển nhượng bàn giao khoa họccông nghệ và dịch vụ thương mại dịch vụ theo luật pháp của pháp luật.

7. Hướng dẫn, giámsát các hội viên tuân mẹo nhỏ luật, chế độ, chính sách củaNhà nước và Điều lệ, quy chế, chính sách của Hiệp hội.

8. Giới thiệu thành tựu và năng lượng củacác hội viên.

9. Tổ chức các chuyển động dịch vụ tương quan đến lĩnh vực, phạm vi, chức năng, trách nhiệm của hiệp hội theo chế độ của quy định và Điều lệ hiệp hội để tạo thu nhập cho Hiệp hội.

10. Mở rộngquan hệ bắt tay hợp tác với các tổ chức trong nước và những tổ chức nước ngoài theo lao lý của điều khoản nhằm tranh thủ các điềukiện để cách tân và phát triển ngành, lĩnh vựcliên quan đến buổi giao lưu của Hiệp hội.

11. Làm chủ và sử dụng các nguồnkinh tầm giá của Hiệp hộitheo đúng lao lý của pháp luật.

12. Xuất bạn dạng cácấn phẩm (nếu có) của hiệp hội theoquy định của pháp luật.

13. Thực hiện các quá trình khác lúc được cơ sở nhà nước vn yêu cầu.

Điều 7. Quyền củaHiệp hội

1. Tổ chức, vận động theo Điều lệ Hiệphội đã được ban ngành nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tuyên truyền mục đích chuyển động củaHiệp hội theo phương pháp của pháp luật.

3. Đại diện mang đến hội viên trong mốiquan hệ đối nội, đối nước ngoài có tương quan đến chức năng, nhiệmvụ của hiệp hội cộng đồng theo cách thức của pháp luật.

4. đảm bảo an toàn quyền, tác dụng hợp pháp của Hiệp hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục tiêu của hiệp hội theo hiện tượng của pháp luật.

5. Tổ chức, phối hợp vận động giữacác hội viên vì tiện ích chung của Hiệp hội; hòa giải tranhchấp vào nội bộ Hiệp hội.

6. Phổ biến, huấn luyện kiến thức chohội viên; đưa tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

7. Gia nhập chương trình, dự án, đềtài nghiên cứu, bốn vấn, bội nghịch biện cùng giám định làng hội theo đề xuất của cơ quannhà nước; cung cấp dịch vụ công về những vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệphội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo vẻ ngoài của pháp luật.

8. Thành lập pháp nhân ở trong Hiệp hộitheo chính sách của pháp luật.

9. Tham gia chủ ý vào các văn bản quyphạm quy định có tương quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội, kiến nghị với phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền đối với cácvấn đề tương quan tới sự cải tiến và phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội chuyển động theoquy định của pháp luật. Được tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ khác theoquy định của lao lý và được cấp chứng chỉ hành nghề khi bao gồm đủ đk theoquy định của pháp luật.

10. Phối phù hợp với cơ quan, tổ chức triển khai cóliên quan lại để tiến hành nhiệm vụ của Hiệp hội.

11. Được khiến quỹ hiệp hội trên cơ sởhội chi phí của hội viên và những nguồn thu từ vận động kinh doanh, thương mại & dịch vụ theo quyđịnh của luật pháp để trường đoản cú trang trải ngân sách đầu tư hoạt động.

12. Được nhận những nguồn tài trợ hợppháp của những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quyđịnh của pháp luật. Được công ty nước cung cấp kinh phí tổn đối vớinhững vận động gắn với nhiệm vụ của phòng nước giao.

13. Cộng đồng được gia nhập những tổ chứcquốc tế tương ứng và ký kết kết, tiến hành thỏa thuận thế giới theo điều khoản củapháp lao lý và report cơ quan quản lý nhà nước về ngành,lĩnh vực hiệp hội cộng đồng hoạt động, ban ngành quyết định chất nhận được thành lập hiệp hội vềviệc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, cam kết kết, tiến hành thỏa thuận quốc tế.

Điều 8. Nghĩa vụcủa Hiệp hội

1. Chấp hành các quy định của điều khoản có liên quan đến tổ chức,hoạt đụng của hội với Điều lệ Hiệp hội. Ko được lợi dụng hoạt động vui chơi của Hiệp hội để làm phương sợ đến an ninh quốc gia, trậttự buôn bản hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống lâu đời của dân tộc, quyền và lợiích vừa lòng pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Trước lúc tổ chứcĐại hội nhiệm kỳ 30 (ba mươi) ngày, Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng phải gồm văn bạn dạng báo cáo cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền giải pháp tạiĐiều 14 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CPngày 21 tháng tư năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và làm chủ hội (gọi tắt là Nghị định số 45/2010/NĐ-CP) với cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

3. Việc lập văn phòng đại diện của Hiệphội ở địa phương khác buộc phải xin phép Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện và report bằng văn bạn dạng với cơ quannhà nước có thẩm quyền phép tắc tại Điều 14 của Nghị định số45/2010/NĐ-CP.

4. Khi biến đổi Chủ tịch, Phó chủ tịch,Tổng thư ký kết của Hiệp hội, đổi khác trụ sở, sửa đổi, bổ sung Điều lệ,Hiệp hội phải report cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền quy địnhtại Điều 14 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

5. Câu hỏi lập những pháp nhân trực thuộc Hiệphội phải theo như đúng quy định của điều khoản và báo cáo cơ quan bên nước tất cả thẩmquyền qui định tại Điều 14 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

6. Mặt hàng năm, hiệp hội cộng đồng phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động vui chơi của Hiệp hội với ban ngành nhà nước tất cả thẩmquyền luật pháp tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cùng cơ quan cai quản ngành, nghành nghề Hiệp hội chuyển động chậm nhất vào ngày 01 tháng 12hàng năm.

7. Chấp hành sự phía dẫn, kiểm tra,thanh tra của những cơ quan bên nước bao gồm thẩm quyền trong câu hỏi tuân thủ thuật luật.

8. Lập với lưu giữtại trụ sở hiệp hội cộng đồng danh sách hội viên, đưa ra hội, văn phòng thay mặt đại diện và những đơn vị trực nằm trong Hiệp hội,sổ sách, hội chứng từ về tài sản, tài thiết yếu của hiệp hội và công sở đại diện,biên phiên bản các buổi họp Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban thường xuyên vụ Hiệp hội.

9. Kinh phí thu được theo công cụ tạiKhoản 11 cùng Khoản 12 Điều 23 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP phải giành cho hoạt độngcủa cộng đồng theo nguyên lý của quy định và của Điều lệ Hiệphội, ko được phân chia cho hội viên.

10. Bài toán sử dụng kinh phí đầu tư của Hiệp hộiphải chấp hành quy định của pháp luật. Sản phẩm năm, Hiệp hộiphải report quyết toán tài chủ yếu theo quy định của phòng nước gửi cơ quan tàichính cùng cấp cho và ban ngành nhà nước có thẩm quyền chế độ tại Điều 14 của Nghịđịnh số 45/2010/NĐ-CP về câu hỏi tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổchức nước ngoài.

11. Sản xuất và ban hành quy tắc đạođức trong hoạt động vui chơi của Hiệp hội.

Chương 3.

HỘI VIÊN

Điều 9. Hội viêncủa Hiệp hội

1. Tổ chức, đơn vị, công ty củaViệt Nam chuyển động trong hoặc liên quan đến nghành nghề dịch vụ tinhdầu - nguyên liệu - chất làm đẹp của Việt Nam; những nhà khoa học, nhà quản lý có gớm nghiệm, công dân Việt Nam đống ý Điều lệ hiệp hội và tựnguyện làm đơn xin tham gia Hiệp hội, được xét để trởthành hội viên của Hiệp hội.

2. Hội viên của hiệp hội cộng đồng gồm có: Hội viên bao gồm thức, hội viên link và hộiviên danh dự.

a) Hội viên bằng lòng của Hiệp hội,gồm:

- Hội viên tập thể: Là những tổ chức,đơn vị, doanh nghiệp lớn của Việt Nam, gồm tư cách pháp nhân, chuyển động trong hoặcliên quan liêu đến lĩnh vực tinh dầu - hương liệu - mỹ phẩmtheo lý lẽ của lao lý Việt Nam, trường đoản cú nguyện và tán thành Điều lệ của hiệp hội đều rất có thể trở thành hộiviên tập thể chính thức của Hiệp hội;

- Hội viên cá nhân: Là công dân ViệtNam vận động trong hoặc tương quan đến nghành nghề dịch vụ tinh dầu -hương liệu -mỹ phẩm theo hiện tượng của lao lý Việt Nam, trường đoản cú nguyệnvà đồng tình Điều lệ của hiệp hội cộng đồng đều có thể trở thành hội viên cá thể chính thức của Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết của Hiệp hội:

- các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam chưa xuất hiện đủ đk gia nhập làhội viên bằng lòng của Hiệp hội, có nguyện vọng, trường đoản cú nguyện và ưng ý Điều lệcủa Hiệp hội, được hiệp hội xem xét công nhận hội viên liên kết của Hiệp hội;

- các tổ chức, doanh nghiệp lớn liêndoanh với doanh nghiệp gồm 100% vốn đầu tư chi tiêu nước bên cạnh đanghoạt động hợp pháp trên Việt Nam, có góp phần cho sự trở nên tân tiến của Hiệp hội, tựnguyện và đống ý Điều lệ của Hiệphội, được cộng đồng xem xét, công nhận là hội viên links của Hiệp hội.

c) Hội viên danh dự của Hiệp hội:Công dân và tổ chức triển khai pháp nhân của Việt Nam không có điềukiện đổi mới hội viên đồng ý hoặc hội viên liên kết của cộng đồng nhưng cóuy tín, có tay nghề và bao gồm công lao đối với sự cách tân và phát triển của Hiệp hội, tánthành Điều lệ hiệp hội cộng đồng đều hoàn toàn có thể được Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng nhất trí mời làmhội viên danh dự của Hiệp hội.

3. Điều kiện phát triển thành hội viên của hiệp hội (áp dụng cho hộiviên phê chuẩn và hội viên links của Hiệp hội):

a) tán thành Điều lệ Hiệp hội;

b) từ bỏ nguyện viết đối kháng xin dự vào Hiệphội;

c) Đóng hội giá tiền theo luật của Hiệp hội;

d) Được Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng công nhấn là hội viên của cộng đồng theo mức sử dụng của phápluật cùng Điều lệ Hiệp hội;

đ) các đơn vị, tổ chức pháp nhân hoặccác cá nhân chỉ thừa nhận trở thành hội viên Hiệp hội sau thời điểm đã hoàn thành thủtục hội giá thành gia nhập cộng đồng và nhận được thẻ hội viên của Hiệp hội;

e) các hội viên là pháp nhân (tổ chức có tư bí quyết pháp nhân theo luật của pháp luật)cử người đại diện của bản thân tại Hiệp hội; người thay mặt đại diện phải gồm đủ thẩm quyềnquyết định, được ghi rõ họ tên, dùng cho trong 1-1 xin dấn mình vào Hiệp hội; trường vừa lòng ủy nhiệm, người được ủy nhiệm có tác dụng đạidiện yêu cầu đủ thẩm quyền đưa ra quyết định và yêu cầu chịu trách nhiệmvề sự ủy nhiệm đó; khi chuyển đổi ngườiđại diện, chậm nhất sau 15 (mười lăm) ngày hội viên phải thông tin bằng văn bảncho Ban hay vụ hiệp hội biết.

Điều 10. Quyền củahội viên

1. Được Hiệp hội đảm bảo an toàn quyền, ích lợi hợp pháp trong hoạt động vui chơi của mình cân xứng với nhiệm vụ, quyềnhạn của cộng đồng và theo lao lý của pháp luật.

2. Được hỗ trợ những tin tức phụcvụ cho vấn đề tổ chức, chuyển động xây dựng và trở nên tân tiến ngành, nghành liên quanđến nghành nghề tinh dầu - nguyên liệu - hóa mỹ phẩm của Việt Nam.

3. Tham gia những hội nghị, hội thảo, tậphuấn, đào tạo khả năng nghề nghiệp tương quan đến ngành,lĩnh vực hoạt động vui chơi của Hiệp hội do hiệp hội tổ chức theo qui định của pháp luật.

4. Thâm nhập các các bước của Hiệp hội,được yêu cầu hiệp hội làm trung gian hoặc bốn vấn trong những vấn đề giao dịch hoặcnghiên cứu vớt theo luật của pháp luật.

5. Được dự Đại hội, được ứng cử, đề cử,bầu cử vào các chức danh thuộc các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội tương tự như của đưa ra hội cơ sở; thảo luận, biểu quyết các nghịquyết của Hiệp hội; phê bình, chất vấnBan Chấp hành cộng đồng về phần đa chủ trương vàhoạt động của Hiệp hội.

6. Được ra khỏi hiệp hội cộng đồng khi xét thấykhông thể liên tiếp là hội viên; trong trường đúng theo này, hội viên cần thông báo chính thức bằng vănbản cho Ban hay vụ hiệp hội và sẽ nhận được sự gật đầu đồng ý của Ban Thườngvụ Hiệp hội trong khoảng 30 (ba mươi) ngày tính từ lúc ngày nhận được văn phiên bản củahội viên.

7. Trong trườnghợp có tại sao riêng bao gồm đáng, hội viên của Hiệp hội rất có thể xin tạm ngưng các chuyển động củamình cùng với tư biện pháp là hội viên của cộng đồng trong một khoảngthời gian nhất mực nhưng cùng lại không được quá 01 (một)năm của 01 (một) nhiệm kỳ và buộc phải có đối kháng gửi tới Ban Chấphành cộng đồng và quản trị Hiệp hội, nêu rõ lý do quang minh chính đại và thời hạn xin tạmdừng hoạt động. Trong thời hạn tạm giới hạn hoạt động, hội viên chưa phải đónggóp những nguồn lực cho hiệp hội nhưng vẫn bắt buộc tuân thủ không thiếu thốn các điều khoản vềviệc đóng góp hội tầm giá (mức hội phí, thời gian đóng hội phítheo công cụ của Hiệp hội).

8. Được hiệp hội cộng đồng khen thưởng về thànhtích vào công tác cũng giống như những đóng góp trong việc xây dựng cùng phát triểnHiệp hội theo hình thức của Hiệp hội.

9. Được sử dụnghình hình ảnh và tin tức của hiệp hội cộng đồng trên cơ sở có sự chấp thuận, được cho phép của Hiệphội bằng văn phiên bản về việc áp dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiệncông việc quảng bá và tuyên truyền mang lại các hoạt động của tổ chức của mình theoquy định của luật pháp và Điều lệ Hiệp hội.

10. Được giới thiệu thành viên mới đểhọ tham gia vào làm hội viên của Hiệp hội.

11. Được cấp cho thẻ hội viên của Hiệp hội.

12. Hội viên liênkết và hội viên danh dự được hưởng những quyền như hội viênchính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh chỉ huy của cộng đồng và quyềnbiểu quyết những vấn đề của Hiệp hội.

Điều 11. Nghĩa vụcủa hội viên

1. Trang nghiêm chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, bao gồm sách, pháp luật trong phòng nước.

2. Nghiêm chỉnh triển khai Điều lệ Hiệphội, nghị quyết Đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban thường xuyên vụ Hiệphội.

3. Khi được yêucầu cung cấp cho Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng những tin tức có tương quan đến lĩnh vựchoạt cồn của mình.

4. Gia nhập các vận động và sinh hoạtcủa Hiệp hội; đoàn kết, bắt tay hợp tác với những hội viên khác để thuộc nhau góp thêm phần xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh, phân phát triển.

5. Dự các buổi họp thường kỳ cùng bấtthường của cộng đồng khi được triệu tập.

6. Đóng hội phí vừa đủ và đúngkỳ hạn theo điều khoản của Hiệp hội.

7. đảm bảo an toàn uy tín của Hiệp hội, ko đượcnhân danh Hiệp hội trong số quan hệ giao dịch, trừ lúc được quản trị Hiệp hộiphân vô tư văn bản.

8. Tiến hành chế độ report lên cơquan hiệp hội cộng đồng theo vẻ ngoài của Hiệp hội.

Điều 12. Chấm dứttư giải pháp hội viên

1. Tư cách hội viên cộng đồng sẽ khôngcòn quý hiếm nếu xảy ra trong những trường hợp sau:

a) Tổ chức, 1-1 vị,cá nhân tự xong xuôi hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bịgiải thể hoặc bị tuyên cha phá sản theo dụng cụ của phápluật;

b) Theo đưa ra quyết định của Ban Chấp hànhHiệp hội với sự nhất trí của trên 1/2 (năm mươi phần trăm)số ủy viên Ban Chấp hành cộng đồng khi hội viên vi phạm mộttrong những điều sau:

- chuyển động trái với lý lẽ củapháp cách thức Việt Nam;

- hoạt động tráivới mục tiêu của Hiệp hội, gây tổn hại cho uy tín của Hiệp hội;

- không thực hiện tương đối đầy đủ nghĩa vụ của hội viên; không tiến hành đúng hoặc vi phạm luật nghiêm trọngnhững quy định, Điều lệ hoặc quyết nghị của Hiệp hội.

Xem thêm: Tranh Cãi Việc " Nên Tập Thể Dục Trước Hay Sau Khi Ăn Tối Để Giảm Cân Nhanh?

c) tất cả các hội viên (chính thức,liên kết, danh dự) lúc bị tước đoạt quyền công dân theo quy địnhcủa điều khoản thì đương nhiên bị xóa tên trong danh sách hội viên của Hiệp hội.

2. Hội viên tựnguyện xin ra khỏi cộng đồng cần kiến nghị và gửi đơn cho Ban Thườngvụ hiệp hội để được xemxét ra quyết định việc rút tên thoát ra khỏi danh sách hội viên theo điều khoản của lao lý và Điều lệ Hiệp hội.

3. Quyền vànghĩa vụ của hội viên xong xuôi sau khi Ban thường vụ Hiệp hội đại diện Hiệp hộira thông báo chấm dứt quyền với nghĩavụ hội viên theo cách thức của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

4. Ban thường vụ Hiệp hội thông tin bằngvăn bản về danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ với hộiviên bị xóa tên khỏi hiệp hội cho toàn bộ các hội viên kháccủa hiệp hội biết, thời hạn chậm nhất là không thực sự 60 (sáu mươi) ngày tính từngày hiệp hội cộng đồng có quyết định theo pháp luật của Điều lệ hiệp hội và cách thức củapháp luật.

Chương 4.

TỔ CHỨC CỦA HIỆPHỘI

Điều 13. Nguyêntắc tổ chức của Hiệp hội

1. Hiệp hội được tổ chức triển khai và hoạt độngtheo nguyên tắc: từ bỏ nguyện, từ bỏ quản, từ bỏ trang trải về tài chính, đồng đẳng giữacác hội viên, thực hiện chế độ luận bàn dân chủ, chỉ huy tập thể, cá thể phụtrách, thiểu số phục tùng phần lớn và được cụ thể hóa bằng những quy chế, biện pháp do Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng phê duyệt.

2. Nghị quyết Đại hội, những nghị quyếtcủa Ban Chấp hành Hiệp hội, các quyết định của cộng đồng chỉ có giá trị cùng hợp lệ lúc được trên một nửa (năm mươi phần trăm) số ngườitham dự tán thành.

Điều 14. Cơ cấu,tổ chức của Hiệp hội

1. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bấtthường.

2. Hội nghị thường niên (tên hotline kháclà họp báo hội nghị hàng năm).

3. Ban Chấp hành Hiệp hội.

4. Ban thường xuyên vụ Hiệp hội.

5. Ban kiểm soát Hiệp hội.

6. Những ban chuyên môn của Hiệp hội;Văn phòng và văn phòng thay mặt đại diện Hiệp hội ngơi nghỉ trong và không tính nước theo điều khoản củapháp luật; các tổ chức, 1-1 vị chuyên môn trực nằm trong Hiệp hội giao hàng cho hoạtđộng của cộng đồng theo nguyên tắc của pháp luật.

7. Những chi hội cửa hàng (nếu có) theoquy định của điều khoản và Điều lệ Hiệp hội.

8. Các hội (hiệp hội) tinh chất dầu - hương thơm hiệu - chất làm đẹp ở những địa phương hoặc cáchội (hiệp hội) kỹ thuật - kỹ thuật cùng hội (hiệp hội) ngành sản phẩm khác, doanhnghiệp được thành lập và hoạt động theo phương tiện của phápluật, từ nguyện tham gia hiệp hội cộng đồng được chú ý làm hộiviên của hiệp hội (nếu có).

Điều 15. Đại hộinhiệm kỳ, Đại hội bất thường và họp báo hội nghị thường niên của Hiệp hội

1. Đại hội nhiệm kỳ là ban ngành lãnh đạocao độc nhất vô nhị của Hiệp hội, vì chưng Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng triệu tập05 (năm) năm một lần với việc tham gia của tối thiểu 2/3 (hai phần ba) số đại biểuđại diện mang đến số hội viên chấp thuận của Hiệp hội.

2. Khi triệu tập Đại hội, Ban Chấphành hiệp hội phải chào làng chương trình nghị sự của Đại hội và yêu cầu gửi thư mời hội viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày dự định họp Đại hộicủa Hiệp hội.

3. Đại hội tất cả nhiệm vụ:

a) Thông qua báo cáo hoạt cồn của Hiệphội trong nhiệm kỳ qua với chương trình hoạt động vui chơi của Hiệphội vào nhiệm kỳ tới;

b) quyết định sốlượng và thai Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban kiểm tra Hiệp hội;

c) Thông qua báo cáo tài chính của Hiệphội trong nhiệm kỳ và trải qua dự toán, định hướng hoạt động tài chủ yếu của Hiệphội trong nhiệm kỳ tới;

d) đưa ra quyết định lệphí gia nhập hiệp hội cộng đồng (nếu có) và hội phí hàng năm của hội viên;

đ) quyết định việcđổi tên, chia, tách, sáp nhập, giải thể Hiệp hội; sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ của hiệp hội cộng đồng (nếu có);

e) đàm đạo và quyết định những vấnđề quan trọng đặc biệt của cộng đồng vượt thừa thẩm quyền xử lý của Ban Chấp hành Hiệphội.

4. Đại hội bất thường của Hiệp hội hoàn toàn có thể được tập trung theo ra quyết định củaBan Chấp hành hiệp hội khi có hơn 50% (năm mươi phần trăm)số hội viên hoặc 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấphành hiệp hội yêu cầu.

5. Họp báo hội nghị thường niên của Hiệp hộicó thể được tổ chức triển khai 01 (một) năm 01 (một) lần để Ban Chấphành hiệp hội tổng kết tấn công giá hoạt động của Hiệp hội trong năm.

Điều 16. Nguyêntắc biểu quyết trên Đại hội

1. Đại hội rất có thể biểu quyết bằnghình thức vứt phiếu kín hoặc giơ tay bởi Đại hội quyết định.

2. Nghị quyết của Đại hội được nhìn nhận làhợp lệ khi bao gồm trên 50% (một phần hai) số đại biểu chính thức thay mặt đại diện cho số hộiviên chính thức của Hiệp hội có mặt tại Đại hội duy nhất trí biểu quyết thông qua.

3. Riêng đối với những vấn đề tiếp sau đây thì yêu cầu được tối thiểu 2/3 (hai phần ba) số đại biểu bao gồm thứcđại diện cho số hội viên chấp thuận của Hiệp hội xuất hiện tại Đại hội tốt nhất trí biểuquyết thông qua:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ Hiệp hội;

b) Giải thể và thanh lý gia tài củaHiệp hội.

Điều 17. Ban Chấphành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng là cơ quanlãnh đạo quản lý mọi buổi giao lưu của Hiệp hội trong thời gian giữa nhì kỳ Đại hội.

2. Ban Chấp hành hiệp hội họp định kỳ03 (ba) mon hoặc 06 (sáu) mon 01 (một) lần và rất có thể họp phi lý khi cóyêu mong của 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành Hiệphội, của chủ tịch Hiệp hội hoặc của hơn một nửa số hội viên chấp nhận của Hiệp hội.

3. Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng gồm: chủ tịch,các Phó nhà tịch, Tổng thư cam kết và các ủy viên.

4. Ban Chấp hành hiệp hội quyết địnhcông bài toán theo đa số, trường đúng theo số phiếu ngang nhau thì quyền đưa ra quyết định thuộcvề chủ tịch Hiệp hội.

5. Ủy viên Ban Chấp hành hiệp hội phảilà người dân có tâm huyết với Hiệp hội,có chuyên môn và kỹ năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, tất cả sức khỏeđể gánh vác nhiệm vụ được cộng đồng giao.

6. Ủy viên Ban Chấp hành hiệp hội cóthể được thai lại trên Đại hội nhiệm kỳ nhưng lại cũng rất có thể bịmiễn nhiệm hoặc bãi nhiệm trước thời hạn theo đưa ra quyết định của Đại hội bất thườnghoặc theo đơn ý kiến đề xuất của hơn 1/2 (một phần hai) số hội viên ưng thuận của Hiệphội hoặc của 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

7. Con số thànhviên Ban Chấp hành cộng đồng do Đại hội hiệp hội quy địnhvà thực hiện bầu trực tiếp bằng phiếukín hoặc giơ tay tại Đại hội. Bạn trúng cử bắt buộc trên 50%(năm mươi phần trăm) số phiếu đúng theo lệ; trong trường hợp cầnthiết, Ban Chấp hành hiệp hội bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hộinhưng không được thừa 20% (hai mươi phần trăm) số ủy viênBan Chấp hành hiệp hội cộng đồng hiện có.

8. Ủy viên Ban Chấp hành cộng đồng làđại diện tổ chức triển khai pháp nhân vày về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế sửa chữa bằng một người khác của tổ chức triển khai pháp nhân đó; trường đúng theo nàyphải report Ban thường xuyên vụ hiệp hội trước 30 (ba mươi) ngày, người sửa chữa phải được trên một nửa (năm mươi phầntrăm) số ủy viên Ban Chấp hành hiệp hội đồng ý.

9. Việc dứt tư cách ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội trong những trường đúng theo miễn nhiệm, kho bãi nhiệmvà rút tên thoát khỏi danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội thực hiện theo quy địnhsau:

a) Bị bị tiêu diệt hoặcbị tước đoạt quyền công dân;

b) trường đoản cú nguyện xin rút thoát khỏi Ban Chấphành;

c) tiếp tục không tham gia các hoạt độngcủa Ban Chấp hành cộng đồng mà không tồn tại lý do đường đường chính chính tối thiểu 03 (ba) kỳ họp thường xuyên của Ban Chấp hành Hiệp hội;

d) Không đóng góp hội tầm giá trong 02 (hai)năm liên tục;

đ) Theo ra quyết định của Ban Chấp hànhHiệp hội với sự nhất trí của trên một nửa (năm mươi phần trăm) số ủy viên Ban Chấphành hiệp hội cộng đồng khi ủy viên Ban Chấphành hiệp hội cộng đồng vi phạm một trong những điều sau:

- hoạt động trái với nguyên lý của luật pháp ViệtNam;

- vận động trái với mục đích của Hiệphội, khiến tổn hại cho uy tín của Hiệp hội;

- Không tiến hành đúng hoặc vi phạmnghiêm trọng các quy định, Điều lệ hoặc nghị quyết Đại hội, quyết định củaBan Chấp hành, Ban thường xuyên Vụ Hiệp hội.

e) Quyền và nhiệm vụ của ủy viên BanChấp hành Hiệp hội chấm dứt sau khi Ban thường vụ Hiệp hội đại diện Hiệp hội rathông báo hoàn thành quyền và nhiệm vụ của ủy viên Ban Chấp hành cộng đồng theoquy định của điều khoản và Điều lệ Hiệp hội.

10. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội là05 (năm) năm.

Điều 18. Nhiệm vụcủa Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Rõ ràng hóa cácnghị quyết của Đại hội cộng đồng và đề ra những giải pháp để thực hiện nghị quyếtcủa Đại hội Hiệp hội.

2. Ra nghị quyết về công tác côngtác và dự toán, quyết toán các khoản thu - chi hàng năm của Hiệp hội.

3. Quyết định tổ chức cơ cấu tổ chức cùng bộmáy của Hiệp hội; bầu và bến bãi miễn những chức danh nhà tịch, Phó chủ tịch, Tổngthư ký, ủy viên thường vụ Hiệp hội.

4. Quyết định tập trung và chuẩn chỉnh bịcác đk để tổ chức Đại hội, họp báo hội nghị thường niên của Hiệp hội.

5. Xem xét, quyết định việc Hiệp hộitham gia, gia nhập những tổ chức nước ngoài và khu vực theo quyđịnh của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

6. Xét kết nạp, khai trừ, khen thưởng,kỷ cơ chế hội viên theo dụng cụ của điều khoản và theo Điềulệ Hiệp hội.

7. Giải quyết khiếu nại, cáo giác trongnội bộ hiệp hội cộng đồng theo giải pháp của pháp luật và Điều lệ Hiệphội.

8. Tổ chức phối hợp chuyển động giữa các tổ chức, đơn vị trực thuộc hiệp hội cộng đồng và giữa những hội viên của Hiệphội.

9. Hòa giải tranh chấp trong nội bộHiệp hội.

10. Đại diện, bảo đảm an toàn quyền và lợi íchchính đáng, phù hợp pháp của hiệp hội và hội viên theo giải pháp của pháp luật.

11. Định kỳ kiểm tra, dấn xét về nhữngquyết định, buổi giao lưu của Ban thường vụ, Ban Kiểm tra cộng đồng giữa nhị kỳ họpcủa Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 19. Ban Thườngvụ Hiệp hội

1. Ban hay vụ hiệp hội do Ban Chấp hành hiệp hội bầu, gồm: công ty tịch, các Phó nhà tịch, Tổng thư ký kết và một trong những ủyviên.

2. Ban thường vụ Hiệp hội thay mặt Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng chỉ đạo, điều hành hoạt động vui chơi của Hiệp hội thân hai kỳ họp Ban Chấp hành cộng đồng và phải báo cáo kiểm điểm công tác trong những kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệphội.

3. Ban thường vụ hiệp hội quyết địnhthành lập các ban siêng môn, các tổ chức trực nằm trong Hiệphội theo biện pháp của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội; bổnhiệm lãnh đạo những ban siêng môn, các tổ chức trực thuộc cộng đồng và báo cáo vớiBan Chấp hành hiệp hội cộng đồng tại buổi họp gần nhất.

4. Ban hay vụ Hiệp hội đại diện thay mặt Hiệphội tiến hành các nghĩa vụ và các mối dục tình của hiệp hội cộng đồng trong nghành nghề dịch vụ đối nội,đối ngoại, đối với các tổ chức quốc tế mà cộng đồng tham gia trên phần lớn lĩnh vựccó liên quan theo phương pháp của quy định và Điều lệ Hiệp hội.

5. Ban thường xuyên vụ Hiệp hội có thể mờimột số chuyên viên kinh tế, pháp luật, quản lý, khoa học làm support cho Hiệp hộitheo chế độ của pháp luật; những thành viên này được mời dự Đại hội, tham dựcác kỳ họp của Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng và các cuộc họp không giống của cộng đồng do BanThường vụ cộng đồng quyết định.

6. Ban hay vụ hiệp hội hoạt độngtheo quy định được Ban Chấp hành cộng đồng thông qua.

7. Ban thường vụ cộng đồng cử ra thành phần thường trực gồm: công ty tịch, những Phó quản trị và Tổngthư cam kết để cai quản lý buổi giao lưu của các ban chăm môn, Vănphòng, bỏ ra nhánh, văn phòng thay mặt của Hội; xem xét, quyết định những dự án,đề án, kế hoạch công tác làm việc và những vấn đề khác của Hiệp hộiđược dụng cụ tại Điều lệ này; kiểm tra, giám sát vận động điều hành và những bộphận thực thi trách nhiệm của Hiệp hội.

8. Dự thảo về những nội dung như: Báocáo, quyết nghị của Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường, hội nghị thườngniên của Hiệp hội; dự thảo những chương trình hoạt động, nghị quyết các kỳ họp giữahai kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 20. Công ty tịchvà Phó quản trị Hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội:

a) chủ tịch Hiệp hội vày Ban Chấp hànhHiệp hội thai ra trong các các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội;

b) Nhiệm kỳ của chủ tịch Hiệp hội là05 (năm) năm với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội;

c) trách nhiệm và quyền hạn của quản trị Hiệp hội:

- Đại diện pháp nhân của hiệp hội cộng đồng trướcpháp luật;

- Là chủ tài khoản của cộng đồng theoquy định của điều khoản và Điều lệ Hiệp hội;

- Quyết định những khoản thu, chi và sửdụng tài sản của hiệp hội cộng đồng trong khuôn khổ các quy định, quy chế về thu, bỏ ra vàquản lý gia tài đã được Ban Chấp hành hiệp hội nhất trí trải qua bằng văn bảnphù phù hợp với các hiện tượng của điều khoản và Điều lệ Hiệp hội;

- Tổ chức, triển khai thực hiện cácnghị quyết của Đại hội, hội nghị thường niên và những quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban thường xuyên vụ Hiệp hội;

- nhà trì những cuộc họp của Ban Chấphành Hiệp hội, Ban hay vụ Hiệp hội;

- trực tiếp điềuhành Ban thường xuyên vụ và bộ phận thường trực Hiệp hội;

- thẳng phụ trách công tác tổ chức- nhân sự của hiệp hội cộng đồng theo chế độ của Điều lệ Hiệp hộivà Ban Chấp hành Hiệp hội;

- phụ trách trước Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng về các hoạt động vui chơi của Hiệp hội;

- thay mặt Hiệp hội trong những công tác đối nội, đối ngoại của cộng đồng theo lao lý của luật pháp và Điều lệHiệp hội;

- ký kết quyết định thành lập các tổ chức,đơn vị trực thuộc cộng đồng theo công cụ của pháp luậtvà Điều lệ Hiệp hội;

- chịu trách nhiệm phân công côngtác so với các Phó chủ tịch Hiệp hội trongtừng lĩnh vực công việc của Hiệp hội;

- ký quyết địnhkết nạp, khai trừ hội viên; cam kết khen thưởng các đơn vị,tổ chức, các cá thể trực thuộc hiệp hội cộng đồng hoặc người dân có đóng góp mang đến sự trở nên tân tiến của Hiệp hộitheo mức sử dụng của pháp luật và Điều lệHiệp hội;

- Ký những hợp đồng về tuyển chọn dụng nhânsự vào thao tác làm việc tại Văn phòng hiệp hội cộng đồng theo vẻ ngoài của Bộluật Lao động và Điều lệ Hiệp hội.

2. Phó chủ tịch Hiệp hội:

a) Phó quản trị Hiệp hội do Ban Chấphành hiệp hội bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội;

b) Phó quản trị Hiệp hội là ngườigiúp việc cho chủ tịch Hiệp hội, phụ trách trước pháp luật và trước Chủtịch cộng đồng về nghành nghề dịch vụ công tác mà quản trị Hiệp hội phân công;

c) trong những các Phó quản trị Hiệp hộicó một Phó chủ tịch Hiệp hội được phân công thường trực để thay chủ tịch Hiệp hộiđiều hành công việc của cộng đồng khi chủ tịch Hiệp hội vắng vẻ mặt.

Điều 21. Tổngthư ký kết và Phó Tổng thư ký kết Hiệp hội

1. Tổng thư ký Hiệp hội;

a) Tổng thư kýHiệp hội là fan giúp câu hỏi cho quản trị Hiệp hội điều hành các bước hàng ngàycủa hiệp hội theo nghị quyết, chương trình, planer côngtác cùng theo quy định của cộng đồng đã được Đại hội, Ban Chấp hành Hiệp hội, BanThường vụ hiệp hội cộng đồng thông qua;

b) Tổng thư ký do Ban Chấp hành Hiệphội bầu, miễn nhiệm và hoàn toàn có thể làm bài toán theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;

c) Tổng thư ký là người quản lý điều hành trựctiếp mọi hoạt động của Văn phòng hiệp hội cộng đồng và gồm những trọng trách sau:

- kiến thiết quy chế buổi giao lưu của Vănphòng Hiệp hội, quy chế quản lý tài chính, tài sản của hiệp hội cộng đồng trình Ban Thườngvụ Hiệp hội trải qua và report Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Định kỳ report Ban Chấp hành Hiệp hội,Ban thường vụ hiệp hội cộng đồng về các buổi giao lưu của Hiệp hội;

- Lập report hàng năm, report nhiệmkỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội;

- thống trị tài liệu của Hiệp hội;

- Thư ký những kỳ Đại hội, họp báo hội nghị thườngniên của hiệp hội cộng đồng (nếu có) và những cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Thườngvụ Hiệp hội;

- chịu trách nhiệm trước Ban Chấphành cộng đồng và trước quy định về hoạt động vui chơi của Văn chống Hiệp hội.

2. Phó Tổng thư ký Hiệp hội:

a) Phó Tổng thư ký cộng đồng do Tổngthư ký cộng đồng đề nghị, được Ban Chấp hành cộng đồng chấp thuận bằng văn bạn dạng và chủ tịch Hiệp hội ra quyết định bổ nhiệm;

b) phụ trách giúp vấn đề cho Tổng thư ký kết Hiệp hội, triển khai những công việcđược Tổng thư ký hiệp hội phân công và đại diện thay mặt Tổng thưký hiệp hội khi Tổng thư ký hiệp hội cộng đồng vắng phương diện hoặc ủy quyền theo lao lý củaĐiều lệ Hiệp hội.

Điều 22. Vănphòng Hiệp hội, văn phòng thay mặt Hiệp hội và những ban trình độ của Hiệp hội

1. Công sở Hiệphội và các ban trình độ của hiệp hội là bộ phận giúp việc quản lý các hoạt động của Hiệp hội và Ban Chấphành, Ban hay vụ Hiệp hội.

2. Công sở đạidiện hiệp hội cộng đồng là ban ngành trực ở trong Hiệp hội, giúp vấn đề cho Hiệp hội, được thành lập và hoạt động ở các địa phương theo điều khoản của phápluật với Điều lệ Hiệp hội.

3. Văn phòng hiệp hội được tổ chức vàhoạt động theo quy định do Ban hay vụ Hiệp hội phát hành theo điều khoản củapháp quy định và Điều lệ Hiệp hội.

4. Nhân viên Vănphòng Hiệp hội, văn phòng đại diện Hiệp hội, những ban trình độ của cộng đồng đượcquản lý, áp dụng theo quy định của bộ luật Lao động, biện pháp của Điều lệ hiệp hội và các quy định của pháp luật có liênquan.

5. Khiếp phí hoạt động vui chơi của Văn phòngHiệp hội, văn phòng thay mặt đại diện Hiệp hội và những ban chuyênmôn của hiệp hội do Tổng thư ký hiệp hội cộng đồng dự trù trình Ban hay vụ Hiệp hộiphê chuẩn y theo điều khoản của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 23. Ban Kiểmtra Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra hiệp hội do Đại hội bầutrong số những hội viên của Hiệp hội.

2. Con số ủy viên Ban khám nghiệm Hiệphội bởi Đại hội quyết định.

3. Ban Kiểm tra hiệp hội bầu ra Trưởngban nhằm điều hành các bước của Ban.

4. Trưởng ban Kiểm tra yêu cầu là ủyviên Ban Chấp hành Hiệp hội.

5. Nhiệm kỳ của Ban đánh giá Hiệp hộilà 05 (năm) năm cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội.

6. Ban Kiểm tra cộng đồng có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra bài toán chấp hành Điều lệ Hiệphội, quyết nghị của Đại hội, quyết nghị của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hiệp hội;

b) kiểm tra việc sử dụng tài chính,tài sản của Hiệp hội;

c) giải quyết đơn thư năng khiếu nại, tốcáo (nếu có) theo luật của lao lý và Điều lệ Hiệp hội;

d) Dự một số trong những cuộc họp của Ban Chấphành, Ban thường vụ cộng đồng theo quy định của Hiệp hội;

đ) Ban Kiểm tra hiệp hội cộng đồng có nhiệm vụbáo cáo trước Ban Chấp hành, Ban hay vụ cùng trước Đại hội của cộng đồng về hoạtđộng của Ban Kiểm tra cộng đồng và thực trạng tài chủ yếu củaHiệp hội vào nhiệm kỳ qua;

e) lúc thấy quan trọng Ban bình chọn Hiệphội hoàn toàn có thể thông báo thực trạng và yêu mong Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ Hiệp hộigiải quyết những vấn đề mà Ban Kiểm tra cộng đồng đã phát hiện tại theo trọng trách đượcgiao.

Điều 24. đưa ra hộivà nhiệm vụ của bỏ ra hội

1. đưa ra hội:

a) Việc ra đời chi hội tinh chất dầu -hương liệu - mỹ phẩm tại những địa phương phải được sự đồngý của Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng và theo công cụ của pháp luậtvà Điều lệ Hiệp hội;

b) chi hội tinh dầu - hương liệu - mỹphẩm tại những địa phương vận động theo quy chế được Ban thường vụ Hiệp hộithông qua theo giải pháp của điều khoản và Điều lệ Hiệp hội;

c) Mỗi tổ chức có trường đoản cú 05 (năm) hội viên trở lên hoàn toàn có thể thành lập chi hội;

d) Ban chỉ đạo của đưa ra hội bởi vì Đại hộitoàn thể chi hội thai ra.

2. Trách nhiệm của chi hội:

a) chỉ huy và phối hợp các hoạt độngnhằm thực hiện Điều lệ của Hiệp hội, quyđịnh của hiệp hội cộng đồng và bỏ ra hội;

b) Tuyên truyền cải tiến và phát triển hội viên mớivà mở rộng uy tín của Hiệp hội;

c) Tổ chức những buổi sinh hoạt, học tập tập, tham quan, tập huấn cho những hội viên theo giải pháp của lao lý và Điều lệ Hiệp hội;

d) tổ chức triển khai cáchoạt hễ tiếp thị theo quy định của quy định và Điều lệ Hiệp hội nhằm mục đích thúc đẩy buổi giao lưu của chi hội;

đ) bỏ ra hội chấp hành chế độ report địnhkỳ với hiệp hội theo luật của Ban thường vụ Hiệp hội.

Chương 5.

TÀI SẢN, TÀICHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 25. Kinhphí của Hiệp hội

1. Hội phí hàng năm của hội viên.

2. Những khoản thu do chuyển động nghiêncứu, tư vấn, dịch vụ thương mại của cộng đồng và các tổ chức trực thuộccủa hiệp hội theo phương tiện của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

3. Những khoản tài trợ của những tổ chức,cá nhân vào và quanh đó nước theo pháp luật của pháp luật.

4. Các khoản thu hợp pháp không giống (nếucó).

Điều 26. Sử dụngkinh tổn phí của Hiệp hội

1. Cộng đồng sử dụngkinh phí của bản thân cho những bài toán sau đây:

a) Trang trải các túi tiền cho hoạt độngcủa hiệp hội cộng đồng theo vẻ ngoài của lao lý và Điều lệ Hiệp hội;

b) Trả lương những người dân làm việcchuyên trách của Hiệp hội;

c) các chi phí quan trọng hợp phápkhác (nếu có) theo hình thức của điều khoản và Điều lệ Hiệphội.

2. Tài chủ yếu của Hội được sử dụngtheo quy chế do Văn phòng hiệp hội trình Ban hay vụ Hiệp hội trải qua theo biện pháp của lao lý và Điều lệHiệp hội phần kinh phí mà hiệp hội cộng đồng thu được theo biện pháp của lao lý phảidành cho buổi giao lưu của Hiệp hội theo giải pháp của Điều lệHiệp hội, không được chia cho các hội viên.

3. Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng quy định việcquản lý, thực hiện tài chính và gia sản của hiệp hội phù hợpvới chính sách của pháp luật.

4. Báo cáo tài chính, gia sản của Hiệphội yêu cầu được công khai minh bạch tại cuộc họp thời điểm cuối năm của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Chương 6.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶLUẬT

Điều 27. Khenthưởng với kỷ luật

1. Hội viên của Hiệphội bao gồm thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hiệp hội được Ban Chấp hành Hiệphội đưa ra quyết định khen thưởng hàng năm hoặc kiến nghị cơ quannhà nước tất cả thẩm quyền tán thưởng theo pháp luật của phápluật cùng Điều lệ Hiệp hội.

2. Hội viên của hiệp hội vi phạm điềulệ hiệp hội cộng đồng sẽ do Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng quyết định thihành kỷ lý lẽ theo chế độ của điều khoản và Điều lệ Hiệp hội. Mức xử trí kỷ luậtgồm: Khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi Hiệp hội; trường hòa hợp hội viên vi phạmpháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của Hiệp hội, Ban Chấp hành hiệp hội sẽ đềnghị các cơ quan bao gồm thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy địnhcủa pháp Iuật cùng Điều lệ Hiệp hội.

3. Ban Chấp hành cộng đồng quy định cụthể về nội dung, trình tự, thủ tục,hình thức, thẩm quyền khen thưởng và kỷ chính sách trong nội bộHiệp hội theo luật của luật pháp và Điều lệ Hiệp hội.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 28. Hiệu lựcthi hành

1. Bản Điều lệ nàycó 07 (bảy) Chương, 28 (hai mươi tám) Điều đã có Đại hội nhiệm kỳ III (2011 - 2016) của hiệp hội cộng đồng Tinh dầu - hương liệu - chất làm đẹp Việt Namthông qua ngày 10 mon 12 năm 2011 tại tp.hồ chí minh và gồm hiệu lựcthi hành theo quyết định phê duyệt của bộ trưởng cỗ Nội vụ.

2. Chỉ tất cả Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hộibất thường của cộng đồng mới bao gồm quyền sửa đổi, bổ sung cập nhật Điềulệ của Hiệp hội.

3. Căn cứ các quy định của pháp luậtvề hội với Điều lệ Hiệp hội, Ban Chấp hành hiệp hội cộng đồng có nhiệm vụ hướng dẫn vàtổ chức thực hiện bản Điều lệ này./.