Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng cố, tương tự như hệ thống lại con kiến thức chuẩn bị cho những vòng thi IOE lớp 3 giờ Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1 năm 2021

Mời các em cùng xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice to lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... To lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Cái Kim Trong Bọc Lâu Ngày Cũng Lòi Ra Nghĩa Là Gì? Cái Kim Trong Bọc Sẽ Có Ngày Lòi Ra

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order to lớn make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en khổng lồ me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
nambaongu.com.vn
309
Lượt tải: 15.839 Lượt xem: 76.041 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết cài về

Link nambaongu.com.vn chính thức:

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA