Bạn đang mày mò về Đề Thi Olympic giờ đồng hồ Anh Lớp 7 Amsterdam gồm Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Olympic tiếng Anh Lớp 7 Amsterdam gồm Đáp Án được team mình tổng vừa lòng và biên tập từ các nguồn bên trên internet. Hy vòng nội dung bài viết về chủ thể Đề Thi Olympic giờ đồng hồ Anh Lớp 7 Amsterdam gồm Đáp Án bổ ích với bạn.

Bạn đang xem: Đề thi olympic tiếng anh lớp 7 amsterdam có đáp án

1. Top người lớn Đề Thi Olympic giờ đồng hồ Anh Lớp 7 Amsterdam có Đáp Án Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7 quận ba Đình Đề thi giờ Anh Olympic cấp quận


Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận tía Đình

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận cha Đình là tài liệu tham khảo dành cho chúng ta học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Olympic. Mời chúng ta tham khảo đề thi Olympic giờ Anh lớp 7 bên dưới đây để làm quen với cấu tạo đề thi và có hướng ôn luyện giỏi nhất.

UBND QUẬN ba ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)Thời gian làm bài bác : 60 phút

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. Catch B. Cough C. Cucumber D. Centre2. A. Cucumber B. Durian C. Dust D. Useful3. A. Affect B. Energy C. Absent D. Helpful4. A. Diet B. Dish C. Slice D. Ripe5. A. Spinach B. Disappear C. Again D. Vacation6. A. Bus B. Fun C. Unhappy D. Lettuce7. A. Distance B. Happy C. Táo apple D. Calendar8. A. Invitation B. Invite C. Finish D. Miss9. A. Red B. Calendar C. Address D. Except10. A. Book B. Cook C. Took D. Cool

II. Choose the word that has bít tất tay on the second syllable. (2,5pts)


*


1.A. Skillful B. Again C. Entertainment D. Teenager2. A. Amount B. Lemonade C. Absent D. Measure3. A. Normal B. Office C. Explore D. Temperature4. A. Different B. Disease C. Engineer D. Capital5. A. Modern B. Children C. Energy D. Improve6. A. Viewer B. Stadium C. Appointment D. Vessel7. A. Chopstick B. Teenager C. Athletics D. Modern8. A. Moderate B. Simple C. Invite D. Doctor9. A. Hospital B. Lifestyle C. Vegetables D. Important10. A. Competition B. Selection C. Measure D. Oceanic

III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. Doesn’t she B. Don’t I C. Won’t she D. Will she

2. It was nice lớn meet all my friends ___________________ Christmas.

A. In B. On C. By D. At

3. I hope you ____________ the exams.

A. Will pass B. Can pass C. Could pass D. Pass

4. He _____________ to finish his homework before watching TV.

A. Have B. Should C. Ought D. Must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

Xem thêm: Thai 15 Tuần Đã Biết Trai Hay Gái Chưa? Siêu Âm 2D Thai 15 Tuần Biết Trai Hay Gái Chưa

A. Unless B. If C. Until D. Without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. For B. Lớn C. With D. At

7. My children watched the film with great ______.

A. Interesting B. Interested C. Interest D. Interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. To open B. Opening C. Opened D. Open

9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

A. Like B. Likes C. Don’t lượt thích D. Doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. A fine weather B. The fine weather C. Fine weather D. An fine weather


Đánh giá: 4-5 saoLượt tấn công giá: 4777Lượt xem: 47774777

2. Đề Thi Olympic giờ đồng hồ Anh Lớp 7 Amsterdam gồm Đáp Án trường đoản cú VNExpress


VNExpressĐề Thi Olympic giờ Anh Lớp 7 Amsterdam tất cả Đáp Án