Cho nguyên tử khối: N = 14; Al = 27; Ca = 40; sắt = 56; Mg = 24; Zn = 65; S = 32; Cl = 35,5; cha = 137; Cu = 64; mãng cầu = 23; O = 16; C = 12.

Bạn đang xem: Đề thi hsg hóa 12 tỉnh vĩnh phúc


1. Tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron vào ion X2+ bằng 90, trong hạt nhân của X2+ số hạt có điện thấp hơn số hạt không mang điện là 5.


b) màu sắc của dung dịch A biến hóa như cố nào trong những thí nghiệm sau:

– Đun nóng dung dịch A 1 thời gian.

– Thêm lượng HCl gồm số mol ngay số mol NH3 tất cả trong dung dịch A.

– Thêm một không nhiều Na2CO3 vào hỗn hợp A.


2. hỗn hợp A tất cả 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Mang lại m gam bột sắt vào dung dịch A khuấy đều cho đến khi phản nghịch ứng kết thúc, thu được chất rắn X gồm hai sắt kẽm kim loại có cân nặng 0,8m gam. Tính m. Mang thiết sản phẩm khử N+5 tốt nhất chỉ tất cả NO.


1. Hòa tan không còn m gam lếu láo hợp bao gồm Na, Na2O, ba và BaO vào nước dư, thu được 0,15 mol khí H2 cùng dung dịch X. Sục 0,32 mol khí Cnambaongu.com.vn vào dung dịch X, thu được dung dịch Y chỉ chứa những ion Na+, HCO3–, CO32- với kết tủa Z. Phân tách dung dịch Y thành nhị phần bởi nhau:

– cho từ từ cho đến khi kết thúc phần 1 vảo 200 ml hỗn hợp HCl 0,6M thấy thoát ra 0,075 mol khí Cnambaongu.com.vn (coi vận tốc phản ứng của HCO3–, CO32- với H+ là như nhau).

– mang lại từ từ cho đến khi xong 200 ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, thấy thoát ra 0,06 mol Cnambaongu.com.vn. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, coi nước phân li không đáng kể.


Tính m.

2. mang đến 3,64 gam tất cả hổn hợp A có oxit, hiđroxit với muối cacbonat trung hòa - nhân chính của một kim loại M tất cả hóa trị 2 chức năng vừa đầy đủ với 117,6 gam dung dịch H2SO4 10%. Sau làm phản ứng bay ra 448 ml một hóa học khí (đktc) với dung dịch muối duy nhất gồm nồng độ 10,876%. Biết trọng lượng riêng của hỗn hợp muối này là 1,093 g/ml và quy thay đổi ra nồng độ mol thì cực hiếm nồng độ là 0,545M.

a) xác định kim nhiều loại M.

b) Tính % khối lượng của những chất có trong hỗn hợp A.

Câu 4.

1. các thành phần hỗn hợp X có C2H6, C3H4, C2H2, C4H6 và H2 (các chất phần đông mạch hở). Cho 19,46 gam X vào dung dịch chứa Br2 dư thì thấy có 0,86 mol Br2 tham gia phản ứng. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 14,56 lít hỗn hợp khí X buộc phải V lít nambaongu.com.vn và thu được 1,21 mol H2O. Tính V. Những thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc.

2.

Xem thêm: Bộ Gdđt: Cục Khảo Thí Và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Đổi Tên

Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X đề xuất vừa đầy đủ x mol nambaongu.com.vn, sau phản ứng thu được Cnambaongu.com.vn với y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu mang lại a mol X tác dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 bội nghịch ứng buổi tối đa là 0,15 mol. Tính giá trị của a.

Câu 5.

1. cho các dụng gắng và hóa chất sau: Cốc chất liệu thủy tinh chịu nhiệt; giá chỉ đỡ; đèn cồn; đũa thủy tinh; tristearin; hỗn hợp NaOH 40%; nước cất; hỗn hợp NaCl bão hòa.

a) Hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin.

b) phân tích và lý giải vai trò của hỗn hợp NaCl trong thử nghiệm trên.

2. mang đến 0,1 mol anđehit A mạch thẳng, ko nhánh chức năng hoàn toàn cùng với H2 (Ni, to) thấy nên 6,72 lít khí H2 (đktc) cùng thu được thành phầm B. Cho toàn cục lượng B trên tác dụng với na dư chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đem 8,4 gam A tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được 43,2 gam Ag. Xác định công thức cấu trúc của A và B.

Câu 6.

1. Hỗn hợp X bao gồm 4 chất hữu cơ đều sở hữu cùng phương pháp phân tử C2H8O3N2. Cho một lượng X làm phản ứng hoàn toản với V ml dung dịch NaOH 0,5M cùng đun nóng, thu được dung dịch Y chỉ gồm những chất vô cơ và 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Z tất cả 3 amin. Cô cạn toàn bộ dung dịch Y nhận được 29,28 gam hỗn hợp muối khan. Tính V.

2. Lên men glucozơ thành ancol etylic. Toàn cục khí Cnambaongu.com.vn hiện ra trong quy trình này được dung nạp hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Tính khối lượng glucozơ đề nghị sử dụng

Câu 7. Tìm những chất phù hợp và trả thảnh chuỗi bội nghịch ứng sau:

(1) C5H6O4 + NaOH→ A + B + C (5) C + dung dịch AgNO3/NH3 → H + J + Ag↓

(2) A + H2SO4 → D + Na2SO4 (6) H + NaOH → L + K + H2O

(3) A + NaOH E + F (7) D + hỗn hợp AgNO3/NH3 → I + J + Ag↓

(4) C + E G (8) L + NaOH M + F

Câu 8. hỗn hợp A có 3 este được tạo bởi vì cùng một axit hữu cơ đơn chức và 3 ancol đơn chức, trong các số đó có nhì ancol no (không nhánh) với khối lượng phân tử hơn yếu nhau 28 đvC và một ancol ko no cất một links đôi C=C. Mang lại A tính năng với 100 gam dung dịch NaOH 10%, tiếp đến cô cạn thì chiếm được 18,4 gam chất rắn khan. Ngưng tụ phần ancol cất cánh hơi, làm khan rồi chia thành 2 phần bởi nhau:

– Phần 1 cho công dụng hết với mãng cầu thu được 1,12 lít H2 (đktc).

– Phần 2 đem đốt cháy nhận được 7,04 gam Cnambaongu.com.vn và 4,32 gam H2O.

Xác định công thức kết cấu của axit và 3 ancol.

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch gồm KNO3 1M cùng H2SO4 2M, thu được hỗn hợp X chứa 43,25 gam muối trung hòa - nhân chính và tất cả hổn hợp khí Y (trong kia H2 chiếm phần 4% về cân nặng trong Y). Cho 1 lượng KOH vào X, thu được hỗn hợp chỉ đựng một hóa học tan và kết tủa Z (không bao gồm khí bay ra). Nung Z trong bầu không khí đến khối lượng không đổi được 12,6 gam chất rắn. Tính nồng độ xác suất của FeSO4 trong X .

Câu 10. X là este nhì chức, Y, Z là hai este đơn chức (X, Y, Z các mạch hở với MZ > MY). Đun nóng 5,7m gam hỗn hợp E cất X, Y, Z (số mol Z to hơn số mol của X) với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được tất cả hổn hợp F gồm hai ancol tiếp đến và các thành phần hỗn hợp muối G. Dẫn toàn cục F qua bình đựng na dư, thấy khối lượng bình tăng 17,12 gam; mặt khác thoát ra 5,376 lít khí H2 (đktc). Nung nóng G cùng với vôi tôi xút, thu được nhất một hiđrocacbon đơn giản và dễ dàng nhất có cân nặng là m gam. Tính tỷ lệ về trọng lượng các chất trong các thành phần hỗn hợp E.