Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII triển khai phiên họp để bầu Bộ bao gồm trị, Tổng túng thư, Ban túng thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng.

Bạn đang xem: Danh sách ủy ban kiểm tra trung ương khóa 10


*

Sáng 31/1, Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII đang họp hội nghị lần trước tiên để bầu Bộ thiết yếu trị, Tổng bí thư, Ban túng thiếu thư, Ủy ban Kiểm tra tw Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng.

Xem thêm: Truyện Ngắn Cảm Động - Bệnh Trầm Cảm Và Công Việc Chăm Sóc

Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã thai Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng tất cả 19 đồng chí.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XIII:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

9. Đồng chí Vũ tự khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng khóa XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh văn phòng công sở Ban tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII, Phó túng thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

16. Đồng chí trằn Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, túng thư tỉnh giấc ủy, Trưởng đoàn đbqh khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw Đảng khóa XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng khóa XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng khóa XII./.