Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tính năng hết với H2SO4 đặc lạnh (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp hóa học sắt kia là


$n_SO_2 = dfrac0,11222,4 = 0,005mol,, o ,,,n_e = 2n_SO_2 = 0,01,,mol$

=> số mol e mà lại hợp chất thương lượng = 0,01 mol => số e nhường bởi 1 => FeO


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ đồ dùng phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y vào sơ trang bị trên là


Cho 13,5 gam hỗn hợp những kim loại Al, Cr, Fe tính năng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rét (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không tồn tại không khí) được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là:


Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X tất cả Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) và dung dịch Y. Sục lỏng lẻo khí NH3 (dư) vào hỗn hợp Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về cân nặng của Cu trong các thành phần hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là


Bốn sắt kẽm kim loại Na; Al; Fe với Cu được ấn định không tuân theo thứ trường đoản cú X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha trộn bằng phương thức điện phân lạnh chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T thoát khỏi dung dịch muối

- Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 sệt nóng mà lại không tác dụng được với hỗn hợp H2SO4 sệt nguội.

Bạn đang xem: Cho 0 01 mol một hợp chất của sắt

X, Y, Z, T theo đồ vật tự là


Nung hỗn hợp bột có 15,2 gam Cr2O3 với m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khoản thời gian phản ứng trả toàn, chiếm được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho tổng thể hỗn phù hợp X phản nghịch ứng cùng với axit HCl (dư) bay ra V lít khí H2 (ở đktc). Quý giá của V là


Cho 7,68 gam Cu và 200 ml dung dịch có HNO3 0,6M với H2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử độc nhất là NO), cô cạn cảnh giác toàn bộ dung dịch sau bội nghịch ứng thì trọng lượng muối khan nhận được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời hạn phản ứng nhận được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn với Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý hiếm của m là:


Hòa tan hoàn toàn x mol fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ đựng một hóa học tan duy nhất. Biểu thức contact giữa x, y và z là


Cho x mol fe tan trọn vẹn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), nhận được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ cất muối sunfat. Số mol electron bởi lượng Fe trên nhường nhịn khi bị hoà tan là


Cho láo lếu hợp bao gồm một mol chất X và 1 mol hóa học Y công dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), tạo thành 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là


Cho 6,72 gam fe vào dung dịch đựng 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần dùng để làm hoà tan trọn vẹn một láo lếu hợp có 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử tốt nhất là NO)


Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam lếu hợp bao gồm Fe và sắt kẽm kim loại X bởi dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí phần nhiều đo ở đk tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là


Cho m gam hỗn hợp X tất cả FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y bao gồm tỉ lệ số mol Fe2+ cùng Fe3+ là 1 trong : 2. Phân chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối bột khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được mét vuông gam muối hạt khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là


Hỗn thích hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Cho khí teo qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn cục Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, cho phản ứng trả toàn, chiếm được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch chứa 18 gam muối. Quý giá của m là


Hỗn phù hợp X bao gồm Al, Fe3O4 với CuO, trong số ấy oxi chỉ chiếm 25% trọng lượng hỗn hợp. đến 1,344 lít khí co (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch đựng 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm m gần quý giá nào nhất sau đây?


Nung rét m gam tất cả hổn hợp Al với Fe2O3 (trong môi trường không tồn tại không khí) đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành nhị phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), hình thành 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 công dụng với dung dịch NaOH (dư), có mặt 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở ánh sáng cao trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành nhị phần bằng nhau. Phần một công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), nhận được 4a mol khí H2. Phần nhị phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Nung một các thành phần hỗn hợp rắn tất cả a mol FeCO3 cùng b mol FeS2 vào bình kín đáo chứa không gian (dư). Sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, gửi bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn tốt nhất là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước với sau làm phản ứng bằng nhau, mối tương tác giữa a cùng b là (biết sau những phản ứng, lưu lại huỳnh ở tại mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không xứng đáng kể)


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeS với FeS2 trong một bình kín đáo chứa bầu không khí (gồm 20% thể tích O2 với 80% thể tích N2) cho khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một hóa học rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y gồm thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn sót lại là O2. Phần trăm khối lượng của FeS trong các thành phần hỗn hợp X là


Cho 18,4 gam hỗn hợp X có Cu2S, CuS, FeS2 cùng FeS tính năng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Cho toàn thể Y vào trong 1 lượng dư dung dịch BaCl2, nhận được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho tổng thể Y chức năng với hỗn hợp NH3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Quý giá của V là


Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết cùng với H2SO4đặc lạnh (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Phương pháp của hợp chất sắt đó là


Để luyện được 800 tấn gang tất cả hàm lượng sắt 95%, cần dùng x tấn quặng manhetit cất 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quy trình sản xuất là 1%. Quý hiếm của x là


Cho các phát biểu: (1) Nhôm là 1 trong kim các loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số phát biểu đúng


Cho 34,138 gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeCl2 và CrCl3 tác dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được dung dịch Y cùng kết tủa Z. Lọc lấy Z rồi nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi thì chiếm được 11,52 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng của CrCl3 trong X là


Nung m gam láo hợp có Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được rắn X cùng 6,384 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y. Hòa tan trọn vẹn X bằng 500 ml; dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z chỉ cất 54,42 gam muối cùng 0,05 mol tất cả hổn hợp khí T tất cả hai khí trong số ấy có N2. Tỉ khối của T đối với He bằng 5,7.

Cho các phát biểu sau:

(a) cực hiếm của m là 39,64.

(b) trong Y có chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu liên tục nung X đến khối lượng không thay đổi thì chiếm được 2 chất rắn.

(d) hỗn hợp Z chỉ đựng 1 anion.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ Có Xét Học Ba Không

(e) hỗn hợp Z đựng 2 cation.(d) Số phát biểu đúng là:


Nung 5,54 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe3O4, CuO với Al cho phản ứng trọn vẹn được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Hài hòa hết Y trong hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 sinh ra buổi tối đa là 0,06 mol. Nếu đến Y vào hỗn hợp NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Al vào X là:


tiến hành các thí điểm sau:

(a) Cho tất cả hổn hợp Na2O với Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho tất cả hổn hợp Cu với Fe3O4 (tỉ lệ mol tương xứng 2 : 1) vào dung dịch HCl (dư).

(c) mang đến hỗn hợp ba và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(d) Cho hỗn hợp Cu với NaNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 cùng KHSO4 vào nước (dư).

Khi bội nghịch ứng trong số thí nghiệm trên kết thúc, tất cả bao nhiêu thí điểm không thu được chất rắn?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.