MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ XÂY DỰNG ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 97/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUỐC GIA NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcKinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

Đang xem: Chỉ số giá xây dựng hà nội năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đếnviệc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng chỉ số giá xây dựngquốc gia vào việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

Xem thêm:

Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội; – Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Văn phòng Chính phủ; – Cơ quan TW của các đoàn thể; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Các Sở Xây dựng; – Website của Bộ Xây dựng; – Các Cục, Vụ thuộc BXD; – Lưu: VT, Cục KTXD, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Hồng Minh

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUỐC GIA NĂM 2021

I. Thuyết minhchung

1. Chỉ số giá xây dựng quốc gia là chỉtiêu tương đối phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thờigian trên phạm vi cả nước.

2. Chỉ số giá xây dựng quốc gia côngbố tại văn bản này sử dụng làm cơ sở xác định suất vốn đầu tư, tham khảo trongphân tích mức độ biến động giá bình quân của chỉ số giá xây dựng khi xác địnhchi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư và các công việc liên quan đến đánh giábiến động giá xây dựng công trình phục vụ quản lý, điều hành vĩ mô.

Chỉ số giá xây dựng quốc gia công bốtại văn bản này không sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

3. Căn cứ biên soạn chỉ số giá xây dựngquốc gia

– Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm2020;

4. Chỉ số giá xây dựng quốc gia đãtính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phíquản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí kháccủa chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Một số khoản mục chi phí như: chi phíbồi thường, hỗ trợ và tái định cư, rà phá bom mìn và vật liệu nổ, lãi vay trongthời gian xây dựng (đối với những dự án sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu(đối với các dự án sản xuất, kinh doanh) không đưa vào tính toán đối với chỉ sốgiá xây dựng quốc gia.

Xem thêm: Top 10 Trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn Cấp 3, Trường Trung Học Thực Hành

6. Thời điểm gốc xác định chỉ số giáxây dựng quốc gia là năm 2020

7. Các yếu tố chi phí đầu vào để xácđịnh chỉ số giá xây dựng: Giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng,giá ca máy và thiết bị thi công căn cứ theo công bố giá của Sở Xây dựng tại cácđịa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *