Cho tam giác MNP và hai đường cao MH, NK ( H1) gọi (C) là mặt đường tròn dấn MN làm đường kính. Xác minh nào tiếp sau đây không đúng?

*


Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 9

A.Ba điểm M, N, H cùng nằm trên phố tròn (C)B.Ba điểm M, N, K cùng nằm trê tuyến phố tròn (C)C.Bốn điểm M, N, H, K không thuộc nằm trê tuyến phố tròn (C)D.Bốn điểm M, N, H, K thuộc nằm trên phố tròn (C)

Câu 2:Mã câu hỏi:118570

Đường tròn là hình


Câu 3:Mã câu hỏi:118571

Cho đường thẳng a với điểm O phương pháp a một khoảng chừng 2,5 cm. Vẽ đường tròn trung khu O 2 lần bán kính 5 cm. Lúc đó:


A.Đường thẳng a không cắt đường tròn B.Đường trực tiếp a xúc tiếp với mặt đường trònC.Đường trực tiếp a giảm đường tròn D.Đường thẳng a và con đường tròn ko giao nhau.

Câu 4:Mã câu hỏi:118572

Cho (O; R). Từ điểm A nằm ngoài đường tròn vẽ nhì tiếp con đường AB và AC (B, C là các tiếp điểm). Ta có:


A.AB = BCB.(widehat BAO = widehat CAO)C.AB = AOD.(widehat BAO = widehat BOA)

Câu 5:Mã câu hỏi:118573

Cho tam giác ABC vuông trên A, có AB = 18 cm, AC = 24 cm. Nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếptam giác kia bằng:


A.30 cmB.20cmC.15cmD.(15sqrt 2 ) cm

Câu 6:Mã câu hỏi:118575

Cho tam giác ABC tất cả AB = 3; AC = 4 ; BC = 5 lúc ấy :


A.AC là tiếp con đường của đường tròn (B;3)B.AC là tiếp con đường của con đường tròn (C;4C.BC là tiếp đường của con đường tròn (A;3)D.BC là tiếp tuyến đường của mặt đường tròn (C;4)

Câu 7:Mã câu hỏi:118576

Cho mặt đường tròn (O ; 1); AB là 1 trong những dây của đường tròn có độ nhiều năm là 1 khoảng cách từ trung tâm O mang lại AB có giá trị là:


A.(frac12)B.(sqrt 3 )C.(fracsqrt 3 2)D.(frac1sqrt 3 )

Câu 8:Mã câu hỏi:118578

Cho hình vuông vắn MNPQ có cạnh bởi 4 cm. Nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó bằng:


A.2 cmB.(2sqrt 3 ) cmC.(4sqrt 1 ) cmD.(2sqrt 2 ) centimet

Câu 9:Mã câu hỏi:118580

Cho đường tròn (O; 25 cm). Lúc ấy dây lớn nhất của đường tron tất cả số đo bằng:


A.50 cmB.25 cmC.20cmD.625cm

Câu 10:Mã câu hỏi:118582

Cho con đường tròn (O; 25 cm) cùng hai dây MN // PQ tất cả độ lâu năm theo đồ vật tự 40 centimet và 48 cm. Lúc đó khoảng cách giữa dây MN và PQ là:


A.22 cm B.8cmC.22 centimet hoặc 8 cm D.Tất cả mọi sai

Câu 11:Mã câu hỏi:118584

Có bao nhiêu đ­ờng tròn trải qua hai điểm riêng biệt ?


A.1B.2C.Vô sốD.Không tất cả

Câu 12:Mã câu hỏi:118585

Đ­ường thẳng và con đường tròn có thể có số điểm bình thường nhiều tuyệt nhất là:


A.1 điểmB.2điểmC.3 điểmD.4điểm

Câu 13:Mã câu hỏi:118586

Hai đ­ờng tròn phân biệt rất có thể có số điểm chung ít nhất là


A.3 điểmB.2điểmC.1điểmD.0điểm

Câu 14:Mã câu hỏi:118587

Hai đ­ờng tròn xung quanh nhau có mấy tiếp con đường chung?


A.1B.2C.Vô sốD.Không bao gồm

Câu 16:Mã câu hỏi:118589

Đ­ường thẳng và đường tròn rất có thể có số điểm chung ít nhất là:


A.Không có trục đối xứngB.Có một trục đối xứngC.Có nhì trục đối xứngD.Có vô vàn trục đối xứng

Câu 18:Mã câu hỏi:118591

Cho (O; 15cm) tất cả dây AB = 24 cm thì khoảng cách từ chổ chính giữa O đến dây AB là:


A.12 cmB.9cmC.8cmD.6cm

Câu 19:Mã câu hỏi:118592

Nếu tam giác có góc tù túng thì tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác là vấn đề nằm ở:


A.Ngoài tam giácB.Trong tam giácC.Là trung điểm của cạnh to nhấtD.Là trung điểm của cạnh nhỏ tuổi nhất

Câu 20:Mã câu hỏi:118594

Cho đoạn thẳng OI = 8 cm. Vẽ những đường tròn (O; 10cm); (I; 2cm). Hai tuyến phố tròn (O) với (I) có vị trí tương đối như thế nào với nhau?


A.(O) cùng (I) tiếp xúc không tính với nhauB.(O) với (I) giảm nhauC.(O) và (I) tiếp xúc trong với nhauD.(O) với (I) không giảm nhau

Câu 21:Mã câu hỏi:118596

Cho (O; 6cm) và con đường thẳng a. Hotline d là khoảng cách từ trung tâm O cho a. Điều kiện nhằm a cắt (O) là:


A.Khoảng biện pháp d B.Khoảng giải pháp d = 6 cmC.Khoảng biện pháp d ≤ 6cmD.Khoảng cách d > 6 cm

Câu 22:Mã câu hỏi:118598

Tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác là:


A.Giao của 3 đường phân giácB.Giao của 3 con đường trung tuyếnC.Giao của 3 đường trung trựcD.Giao của 3 đường cao

Câu 23:Mã câu hỏi:118600

Gọi d là khoảng cách hai chổ chính giữa của hai tuyến đường tròn (O, R) với (O", r) (với 0
A.d B.d = R – rC.d = R + rD.d > R + r

Câu 24:Mã câu hỏi:118601

Cho tam giác ABC gồm độ dài những cạnh AB = 7 cm; AC = 24 cm; BC = 25 cm. Bán kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC là:


A.10 cmB.12,5cmC.12cmD.14cm

Câu 25:Mã câu hỏi:118604

Cho AB với AC là 2 tiếp đường của (O) với B, C là các tiếp điểm. Câu trả lời nào sau đây là sai?


A.AB = ACB.AB = BCC.(widehat BAO = widehat CAO)D.AO là trục đối xứng của dây BC

Câu 26:Mã câu hỏi:118611

Cho hai đường tròn (O;5) và (O’;5) giảm nhau trên A với B. Biết OO’=8. Độ lâu năm dây cung tầm thường AB là:


A.4B.6C.5D.7

Câu 27:Mã câu hỏi:118613

Cho con đường tròn (O;R) đường kính AB. M là một trong điểm nằm trong lòng A và B. Qua M vẽ dây CD vuông góc với AB.Biết AM = 4, R = 6,5. Giá trị diện tích tam giác BCD là bao nhiêu?


A.50B.54C.52D.56

Câu 28:Mã câu hỏi:118615

Cho 2 con đường tròn (O;R) với (O’;r), R > r.Trong những phát biểu sau phạt biểu như thế nào là tuyên bố sai


Xem thêm: Thổn Thức Những Bài Hát Về Mưa Hay Nhất Tiếng Anh Ngữ Ms Hoa

A.Hai con đường tròn (O) và (O’) giảm nhau khi và chỉ còn khi R - r B.Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc xung quanh khi và chỉ còn khi OO’ = R - rC.Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong những khi và chỉ lúc OO’ = R - rD.Hai mặt đường tròn (O) với (O’) hotline là không tính nhau khi còn chỉ khi OO’ > R + r

Câu 29:Mã câu hỏi:118617

Cho con đường thẳng d. Tâm những đường tròn có nửa đường kính là 2 với tiếp xúc cùng với d nằm trên phố nào


A.Một con đường thẳng tuy nhiên song cùng với d và bí quyết d một khoảng chừng là 1B.Một đường thẳng tuy nhiên song với d và phương pháp d một khoảng là 2C.Hai mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với d và giải pháp d một khoảng chừng là 4D.Hai con đường thẳng tuy vậy song cùng với d và cách d một khoảng là 2

Câu 30:Mã câu hỏi:118619

Cho (O; 5cm) và con đường thẳng d. Call OH là khoảng cách từ trung khu O mang đến a. Điều kiện để a và O có 2 điểm thông thường là:


A.Khoảng bí quyết OH ≤ 5 cmB.Khoảng bí quyết OH = 5 cmC.Khoảng giải pháp OH > 5 cmD.Khoảng bí quyết OH

Câu 31:Mã câu hỏi:118621

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 12 cm; AC = 16 cm; BC = đôi mươi cm. Nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC là:


A.6 cmB.16cmC.10cmD.12cm

Câu 32:Mã câu hỏi:118623

Cho (O, 15 cm), dây AB bí quyết tâm 9 cm thì độ lâu năm dây AB là:


A.12 cmB.16cmC.20cmD.24cm

Câu 33:Mã câu hỏi:118625

Cho AB, AC là 2 tiếp đường của con đường tròn (O) cùng với B, C là các tiếp điểm thì câu như thế nào sau đây là đúng?


A.AB = ACB.(widehat BAO = widehat AOC)C.AO ⊥ BCD.BO = AC

Câu 34:Mã câu hỏi:118626

Gọi d là khoảng cách 2 tâm của (O, R) và (O", r) cùng với 0
A.R - r B.d = R - rC.d > R + rD.d = R + r

Câu 35:Mã câu hỏi:118627

Cho mặt đường tròn (O; 25). Lúc ấy dây lớn số 1 của con đường tròn (O; 25) bao gồm độ lâu năm là:


A.12,5B.50C.25D.20

Câu 36:Mã câu hỏi:118629

Độ nhiều năm cạnh của tam giác đều nội tiếp đường tròn (O; R) bằng:


A.(fracR2)B.(fracRsqrt 3 2)C.(Rsqrt 3 )D.(Rsqrt 2 )

Câu 37:Mã câu hỏi:118633

Cho con đường tròn (O; 10) cùng (O’; 3). Biết OO’ = 8. Vị trí kha khá của hai đường tròn là


A.Cắt nhauB.Tiếp xúc trongC.Tiếp xúc ngoàiD.(O) chứa (O’)

Câu 38:Mã câu hỏi:118634

Cho tam giác ABC gồm AB = 3, AC = 4, BC = 5. Lúc đó:


A.AC là tiếp tuyến đường của (B; 3)B.AB là tiếp đường của (C; 3)C.AC là tiếp tuyến của (C; 4)D.AB là tiếp con đường của (B; 4)

Câu 39:Mã câu hỏi:118635

Phát biểu nào sau đây là đúng


A.Có 3 đường tròn nội tiếp một tam giácB.Giao điểm của các đường phân giác trong đó là tâm đường tròn bàng tiếp tam giác đóC.Có có một đường tròn bàng tiếp một tam giácD.Giao điểm của phân giác vào góc A và phân giác bên cạnh tại B là tâm đường tròn bầng tiếp trong góc A

Câu 40:Mã câu hỏi:118636

Cho con đường tròn (O; R) với một dây CD. Từ O kẻ tia vuông góc với CD tại M, giảm (O) tại H. Biết CD = 16, MH = 4.R = ?*


Tiếng Anh 9

Giải bài xích Tiếng Anh 9

Giải bài xích tập giờ Anh 9 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 9

Unit 1 Lớp 9 A visit from pen pal

Tiếng Anh 9 new Unit 1


Lịch sử 9

Lý thuyết lịch sử 9

Giải bài tập SGK lịch sử dân tộc 9

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 9

Lịch sử 9 Chương 1 lịch sử vẻ vang Thế Giới


Công nghệ 9

Lý thuyết công nghệ 9

Giải bài tập SGK technology 9

Trắc nghiệm công nghệ 9

Công nghệ 9 Quyển 1


Xem các nhất tuần

Đề thi HK1 lớp 9

Đề thi giữa HK1 lớp 9

Đề thi thân HK2 lớp 9

Đề thi HK2 lớp 9

6 bài xích văn chủng loại về tác phẩm âm thầm Sa Pa

Văn chủng loại Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

5 bài văn mẫu mã về Kiều làm việc lầu ngưng Bích

8 bài bác văn mẫu mã Chuyện cô gái Nam Xương

Văn mẫu rèn luyện sử dụng yếu hèn tố biểu đạt trong văn bản thuyết minh

Phong cách Hồ Chí Minh

Chuyện người con gái Nam Xương

Chị em Thúy Kiều

Các phương châm hội thoại

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2

Video Toán NC lớp 9- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán


*

Kết nối với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ 08h30 - 21h00

nambaongu.com.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục và đào tạo Học 247