bài 1.

Bạn đang xem: Bài tập vật liệu xây dựng có lời giải

Một mẫu mã đá khô dáng vẻ không rõ ràng, cân trong không khí được 80g. Sau thời điểm bọc kín mặt phẳng mẫu bởi 0,72g Parafin, cân nặng của nó cân nặng trong nước được 37g. Xác định trọng lượng thể tích của đá. Cho biết trọng lượng riêng của parafin là 0,9g/cm 3 , của nước là 1g/cm 3 . Bài giải: trọng lượng thể tích của mẫu mã đá được xác minh theo công thức: d d d V G 0 0   (g/cm 3 ) vào đó: d G = 80g (khối lượng đá ở trạng thái khô) ppdd VVV 0)(00   (thể tích tự nhiên của chủng loại đá) cơ mà 3 )()( )(0 72,43 1 37)72,080( cm GG V an pdpd pd nk         (Thể tích tự nhiên và thoải mái của chủng loại đá bao gồm bọc parafine) V à 3 0 0 8,0 9,0 72,0 centimet G V p p p.   (thể tích thoải mái và tự nhiên của parafine) cho nên vì thế d V 0 = 43,72 – 0,8 = 42,92 cm 3 Vậy 3 0 /86,1 92,42 80 cmg d   bài 2. Thiết lập cấu hình công thức tính cân nặng riêng của một loại vật tư hỗn hợp gồm hai vật tư thành phần. Biết trọng lượng riêng của từng vật liệu thành phần và tỉ lệ kết hợp của nó trong vật tư hỗn hợp. Bài xích giải: Để xác định cân nặng riêng của vật liệu ta áp dụng công thức: a a V G   (g/cm 3 ) Vì vật tư là hỗn hợp hai thành phân nên theo công thức trên ta được: 2 2 1 1 21 21 21 aa aa a GG PGPG VV GG         (g/cm 3 ) bởi trong vật liệu hỗn phù hợp từ nhì thành phần thì p. 1 + phường 2 =1 hay p. 1 + p. 2 =100%. Ta có: 1 2 2 1 21 1 2 2 1 21 21 1 2 2 1 21 21 21 1 2 2 1 21 ).( ).( . PPPGPG PPG GG PPG GG PGPG aa aa aa aa aa aa aa aa a                     (g/cm 3 ) Vậy công thức để tính cân nặng riêng của một lọai vật liệu hỗn hợp hai yếu tắc là: 1 2 2 1 21 . PP aa aa a      (g/cm 3 ) bài xích 3. Một chủng loại đá khô có trọng lượng là 77g, sau khi hút nước cân nặng được 79g. Tính cân nặng thể tích, độ đặc và độ rỗng của đá nếu khối lượng riêng của nó là 2,67g/cm 3 , độ hút nước theo thể tích là 4,28%. Bài xích giải: Theo đề bài ta có: G d k = 77g (khối lượng mẫu mã đá ở trạng thái khô) G d n = 79g (khối lượng mẫu mã đá sau thời điểm hút nước) d a  = 2,67g/cm 3 (khối lượng riêng rẽ của mẫu mã đá) H v = 4,28% (độ hút nước theo thể tích của mẫu đá) - trọng lượng thể tích của mẫu mã đá được xác minh theo công thức sau: n p v H H   0 (g/cm 3 ) = 65,11. 6,2 28,4  (g/cm 3 ) vào đó: H phường = %6,2%100 77 7779     G GG n (Độ hút nước theo khối lượng) - Độ đặc của mẫu vật tư được xác minh theo công thức: đ = %6262,0 67,2 65,1 0  a   - Độ rỗng của mẫu vật liệu được khẳng định theo công thức: r = 1 – đ = 1 – 0,62 = 0,38 = 38% bài bác 4. Một mẫu vật liệu để trong không gian có cân nặng thể tích là 1400kg/m 3 và độ ẩm 3%. Sau khi mẫu hút nước đến bảo hoà thì cân nặng thể tích của chính nó là 1700kg/m 3 . Cho biết thêm hệ số bảo hoà C bh = 1. Hãy xác định độ rỗng của vật tư này. Bài xích giải: Độ trống rỗng của vật tư được xác định theo công thức: r = % bảo hành v C H trong số ấy C bh = 1 (theo đề bài) Độ hút nước theo thể tích H v được xác minh như sau: Từ cách làm tính nhiệt độ của vật liệu .(%) k kw G GG w   ta bao gồm : G k = w G w 1 (g)= 03,1 1700 %31 1700   =1359 (kg) ít nước trong 1m 3 vật tư khi bảo hòa nước là: m n = 1700 – 1359 = 341(kg) với n  =1 (kg/lít), ta tất cả V n = 341 (lít) Độ hút nước bảo hòa của vật tư là: %1,34%100. 1000 341  v H Độ trống rỗng của vật tư là: r = % bh v C H = %1,34 1 1,34  bài 5. Hãy tính trọng lượng thể tích của vật tư ở độ ẩm 20%. đến biết khối lượng riêng của vật liệu là 2,6kg/dm 3 , độ trống rỗng là 20%. Khi nhiệt độ tăng 1% thì độ tăng vừa phải về thể tích vật liệu là 0,2%. Bài xích giải: Theo đề bài bác ta có: a  = 2,6kg/dm 3 , trọng lượng riêng của đồ dùng liệu. R = 20% = 0,2 độ trống rỗng của vật liệu w = 20% = 0,2 độ ẩm của vật liệu V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng trung bình về thể tích thể tích của vật liệu. Cân nặng thể tích của mẫu vật liệu ở độ ẩm w được xem như sau: 3 0 0 00 00 0 /4,2 04,1 496,2 04,01 )2,01)(2,01(6,2 1 )1)(1( )1( )1(. )1( )1( cmg V wr VV wV VV wG V G w ak w w w                 bài bác 6. Một loại vật liệu ở nhiệt độ 0%, có trọng lượng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau khi bảo hòa nước trọng lượng thể tích là 2,7kg/dm 3 và hệ số bảo hòa nước là 0,9. Hãy xác định độ trống rỗng của vật liệu nếu cân nặng thể tích của nước là 0,98g/cm 3 cùng coi như thể tích của vật tư không rứa đổi. Bài giải: bí quyết 1: Độ trống rỗng của mẫu vật tư đã cho được tính như sau: %3434,0 9,0.98,0 4,27,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kbh n kbh n nn r    trong đó:  bảo hành 0  2,7kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật liệu ở tâm trạng bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 trọng lượng thể tích của vật tư ở nhiệt độ 0% (trạng thái khô)  n  0,98g/cm 3 khối lượng thể tích của nước C = 0,9 hệ số bảo hòa nước bí quyết 2: Độ trống rỗng của mẫu vật liệu đã cho được tính như sau: (%) bảo hành v C H r  = %34 9,0 %6,30  . Trong đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: %100 . 0 n p. K v H H    = %6,30 98.0 %5,12.4,2  và H phường = %5,12%100. 4,2 4,27,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   bài bác 7. Một loại vật tư ở trạng thái khô, có cân nặng thể tích là 2,4kg/dm 3 , sau khoản thời gian bảo hòa nước cân nặng thể tích là 2,8kg/dm 3 và hệ số bảo hòa nước là 1. Hãy khẳng định độ trống rỗng của vật liệu và coi như thể tích của vật tư không biến hóa khi bảo hòa nước. Bài xích giải: cách 1: Độ rỗng của mẫu vật tư đã cho được tính như sau: %404,0 1.1 4,28,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kbh n kbh n nn r    vào đó:  bảo hành 0  2,8kg/dm 3 cân nặng thể tích của vật tư ở tâm lý bảo hòa nước.  0  2,4kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật liệu ở nhiệt độ 0% (trạng thái khô)  n  1g/cm 3 cân nặng thể tích của nước C = 1 hệ số bảo hòa nước biện pháp 2: Độ rỗng của mẫu vật tư đã cho được xem như sau: (%) bh v C H r  = %40 1 %40  . Vào đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: (%) .

Xem thêm: Giới Thiệu Sách “ 9 Chiến Lược Học Tiếng Anh Thành Công Cho Người Việt

0 n p. K v H H    = %40% 1 67,16.4,2  và H phường = %67,16%100. 4,2 4,28,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   bài xích 8. Một loại vật liệu ở trạng thái khô, có cân nặng thể tích là 1,8kg/dm 3 , sau khi bảo hòa nước khối lượng thể tích là 2,0kg/dm 3 và hệ số bảo hòa nước là 0,8. Hãy khẳng định độ trống rỗng của vật liệu và coi như thể tích của vật tư không biến đổi khi bảo hòa nước. Bài giải: biện pháp 1: Độ rỗng của mẫu vật liệu đã cho được xem như sau: %2525,0 1.1 8,10,2 0 0.000 0000        VC VV VC GG VC G VC V V V r n kbh n kbh n nn r    trong đó:  bh 0  2,0kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật liệu ở trạng thái bảo hòa nước.  0  1,8kg/dm 3 khối lượng thể tích của vật liệu ở độ ẩm 0% (trạng thái khô)  n  1g/cm 3 khối lượng thể tích của nước C = 0,8 hệ số bảo hòa nước bí quyết 2: Độ trống rỗng của mẫu vật tư đã cho được xem như sau: (%) bảo hành v C H r  = %25 8,0 %20  . Vào đó: Độ hút nước theo thể tích H v được tính theo công thức: (%) . 0 n p k v H H    = %20% 1 11,11.8,1  và H p. = %11,11%100. 8,1 8,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG   bài xích 9. Một loại vật liệu ở độ ẩm 20% có trọng lượng thể tích là 1,8kg/dm 3 cùng ở tinh thần bảo hòa nước khối lượng thể tích của chính nó là 2,0kg/dm 3 . Cân nặng riêng của vật tư là 3,0kg/dm 3 . Hãy khẳng định hệ số bảo hòa nước của trang bị lịêu đó hiểu được thể tích của nó không chuyển đổi khi hút nước. Bài bác giải: hệ số bảo hòa nước được xác minh theo công thức: r H C v bh  trong đó r và H v được xem như sau: Từ công thức tính độ ẩm của vật liệu w = %100.%100. 0 00 k kw k kw G GG       )/(5,1 20.01,01 8,1 01,01 3 0 0 cmg w w k        cùng H p = %33,33%100. 5,1 5,10,2 %100%100 0 00       k kw k kw G GG    (%)50 1 33,33.5,1 (%) . 0  n p k v H H   còn mặt khác độ trống rỗng %50) 3 5,1 1()1( 0  a k r    1 50 50  r H C v bảo hành Bài 10. Lượng xi-măng (X) vào 1m 3 bê tông là 300kg, với tỉ số nước/xi măng (N/X) = 0,6. Lượng nước liên kết hóa học tập với xi măng là 20% so với khối lượng xi măng. Hãy xác định độ rỗng (r,%) của bê tông bởi lượng nước trường đoản cú do khiến cho sau lúc bê tông đóng rắn? Xem đều lỗ rỗng vị bọt khí tạo cho không xứng đáng kể. Bài giải: Độ rỗng của bê tông được khẳng định theo công thức: (%) 0 V V r r  trong các số ấy V 0 là thể tích tự nhiên của 1m 3 bê tông = 1000lít V r là thể tích rỗng của bê tông, cũng đó là thể tích của ít nước bốc hơi khi bê tông đóng rắn. Theo đề bài, ta có: Lượng nước dùng cho 1m 3 bê tông: N = 0,6 . 300 = 180 lít Lượng nước links hóa học tập là: N lk = 0,2. X = 0,2 . 300 = 60 lít/ m 3 bê tông số lượng nước bốc tương đối ra môi trường thiên nhiên không khí phía bên ngoài (chính là thể tích trống rỗng của bê tông) là: V r = N – N lk = 180 – 60 = 120 lít do đó ta bao gồm độ rỗng của bê tông là: %12 1000 120 0  V V r r <...>.. .Bài 11 Một mẫu vật tư đã bảo hoà nước với hệ số bảo hoà: Cbh = 60% Khi quăng quật mẫu vật tư này vào nước thì nó nổi lên 2 thể tích Hãy xác định cân nặng riêng của mẫu vật 5 liệu này? biết rằng mẫu vật liệu có độ rỗng là 40% bài giải: cân nặng riêng của mẫu vật liệu đã đến được khẳng định theo công thức: a  Gk (g/cm 3 ) Va (1) Trong... Thạch cao desgin Nếu dùng 5t thạch cao xây cất làm vữa trang trí thì lượ ng nước đang tham gia vào thành phần của vữa thạch cao là bao nhiêu? (0,93T= 0,93 m3) bài 32 đo lường và tính toán lượng sử dụng vật liệu thực tế cho một mẻ trộn của máy trộn bê tông Vm = 425lít, ví như lượng dùng vật liệu khô cho 1m3 bê tông theo kiến thiết là X = 312 kg, N = 182 lít, C = 612 kg, Đ = 1296 kilogam Tại hiện nay trường vật liệu có độ ẩm... định khối lượng riêng của mẫu vật 5 liệu này? hiểu được mẫu vật liệu có độ rỗng là 40% bài giải: khối lượng riêng của mẫu vật liệu đã cho được xác định theo công thức: a  Gk (g/cm 3 ) Va (1) vào đó: Va  V0  Vr  V0  r.V0  V0 (1  r ) : Thể tích đặc tuyệt vời và hoàn hảo nhất của mẫu vật tư 2 Gk  Gn  Gbh  V0  n  C.r.V0  0,4.V0  0,4.r.V0  (1  r )0.4.V0 5 (Khi quăng quật mẫu vật tư vào nước thì nó nổi lên... 0,2 kcal/kg.0C bài xích 15 Một mẫu vật liệu khô có khối lượng là 1500g được đun nóng từ 300C mang đến 900C đã tiêu tốn một lượng nhiệt: Q = 207kcal Hãy xác minh tỉ nhiệt độ của mẫu vật liệu này ở độ ẩm w=30%? hiểu được tỉ sức nóng của nước là 1kcal/kg 0C bài xích giải: Tỉ nhiệt của mẫu vật liệu ở tinh thần ẩm được tính như sau: Cw = C  w.C n (kcal/kg 0C) 1 w nhưng mà tỉ nhiệt ngơi nghỉ trạng thái khô của mẫu vật tư (C) là: C=... = 0,5 Từ công dụng tính tóan trên ta nhận ra CL1 có quality tốt hơn CL2 bài 23 1.Xác định cấp cho phối bê tông mác 250, với vật liệu sử dụng như sau: xi măng Portland PC-40 ; gồm aX = 3 000 kg/m3 ; oX = 1,1 kg/l Cát gồm cỡ phân tử trung bình, sạch, có aC = 2 600 kg/m3 ; oC = 1,5 kg/l Đá dăm có: Dmax = 25 mm ; aĐ = 2 800 kg/m3 ; oĐ = 1,4 kg/l Cốt liệu có chất lượng trung bình mang đến biết: lượng nước nhào... (1  r ) : Thể tích đặc tuyệt vời của mẫu vật tư 3 Gk  Gn  Gbh  V0  n  C.r.V0  0,6.V0  0,6.r.V0  (1  r )0.6.V0 5 (Khi bỏ mẫu vật liệu vào nước thì nó nổi lên 2/5 thể tích, do đó phần thể tích chìm vào nước là 3/5.) Vậy:  a  0,6.V0 (1  r )  0,6 g / cm3 V0 (1  r ) bài bác 12 Một mẫu vật liệu đã bảo hoà nước với thông số bảo hoà: Cbh =40% Khi quăng quật mẫu vật tư này vào nước thì nó nổi lên 3 thể tích... Công thức mới cấu hình thiết lập để đo lường và thống kê với loại vật liệu có 0 = 2650kg/m3 và nhiệt độ w=5% bài 30 gạn lọc công suất của dòng sản phẩm ép thũy lực đủ để thí nghiệm uốn nắn một dầm bê tông máu diện là 15x15cm, chiều lâu năm l = 100cm, với cùng một lực triệu tập đặt trọng điểm nhịp Biết giới hạn bền của bê tông khi chịu đựng uốn đạt mức 80 kG/cm2 (P=1800kG, lựa chọn máy xay thủy lực có áp lực tối thiểu là 2T) bài bác 31 Hãy khẳng định lượng nước thủy... 1.6 2 2.5 X/N bài xích 22 độ mạnh của bê tông được xác minh theo công thức: Rb = ARx ( X – B) (daN/cm2) N Hãy xác định giá trị của A, B khi sử dụng 2 một số loại cốt liệu CL1 và CL2 như sau: - CL1 bao gồm Rb = 216 daN/cm2 cùng với X/N = 1,3 Rb = 384 daN/cm2 cùng với X/N = 2 - CL2 gồm Rb = 220 daN/cm2 với X/N = 1,5 Rb = 440 daN/cm2 với X/N = 2,5 cho thấy thêm Rx = 400 daN/cm2 Hãy so sánh chất lượng 2 các loại cốt liệu trên? bài giải: Rb... G/cm3) bài 28 Tính độ ẩm của mèo theo công dụng thí nghiệm sau đây: Đổ 1kg cát độ ẩm vào ống đong tất cả chia sẵn 520ml nước, nước dâng lên tới vạch 910ml cho biết trọng lượng riêng của mèo là 2,6 g/cm3 (w=0,88%) bài 29 tùy chỉnh công thức tính cân nặng thể tích của vật tư ở trạng thái khô lúc biết cân nặng thể tích làm việc trạng thái độ ẩm và độ ẩm của nó mang thiết khi thay đổi độ ẩm thì thể tích của vật tư k... 0,7 Rb (daN/cm2) 451,75 323,25 245,90 195,14 bài 21.1) Hãy xác định cường độ của bê tông theo công thức Bolomey – Skramtaev lúc tỉ số nước/xi măng (N/X) lần lượt có mức giá trị: 0,5; 0,625 hiểu được khi tỉ số N/X = 0,4 thì cường độ bê tông (Rb) đạt 400daN/cm2 2) Hãy vẽ đồ thị Rb = f(X/N) với những giá trị đã đạt được Cho nhận xét? bài giải: X - 0,5) theo đề bài ta có: N N X 400 = A.RX(2,5- 0,5), với = 0,4 tuyệt . đồ dùng liệu. R = 20% = 0,2 độ trống rỗng của vật liệu w = 20% = 0,2 độ ẩm của vật tư V  =0,2 x 0,2 = 0,04 độ tăng trung bình về thể tích thể tích của thiết bị liệu. Trọng lượng thể tích của mẫu vật liệu. Lượng riêng rẽ của một loại vật liệu hỗn hợp tất cả hai vật tư thành phần. Biết cân nặng riêng của từng vật liệu thành phần cùng tỉ lệ phối hợp của nó trong vật tư hỗn hợp. Bài giải: Để xác. Vật liệu ở nhiệt độ 20%. Cho biết khối lượng riêng của vật liệu là 2,6kg/dm 3 , độ rỗng là 20%. Khi nhiệt độ tăng 1% thì độ tăng vừa phải về thể tích vật liệu là 0,2%. Bài bác giải: Theo đề bài bác ta có: