Nằm vào loạt bài tập tiếng Anh theo chăm đề tất cả đáp án, Thích giờ đồng hồ Anh share “100 bài tập trắc nghiệm so sánh (comparison) tiếng Anh gồm đáp án“. Tư liệu sẽ đưa ra các bài tập ôn luyện lí thuyết về so sánh hơn, đối chiếu hơn nhất, so sánh ngang bằng, so sánh bội số, tài liệu cân xứng dành cho chúng ta học sinh lớp 6, lớp 7 tuyệt ôn thi trung học phổ thông (Đại học) ôn lại loài kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về so sánh trong tiếng anh

Trích từ tài liệu

Choose the best answer

1:Mary is the……….in her class

A:tall B: tallest C:taller D: the taller

2: In Viet Nam, it is normally……………. In the South than in the North.

hot B. Hotter C. Hottest D. Hoter

3: The food is …………… than the last time I ate it.

badder B. Bad C. Worse D. Worst

4: Ho đưa ra Minh thành phố is ………….. Than Hanoi.

big B. Bigger C. Biggest D. Biger

5: Children often learn very ……………….. Things around them.

quickly B. Quicker C. Quickest D. Quick

6:She can not sing …………… but she can play the piano beautifully

good B. Best C. Goodly D. Well

7: Jack is now …………….. Than he used to be.

happy B. Happier C. Happiest D. Happyer

8.The tourist company was ………….. Down the street than I had thought

farther B. Far C. Farer D. Farest

9.He tried very ……….. But still failled the exame.

hardly B. Hard C. Harder D. Hardest

10.Detective books are………………… than science fiction ones.

more interesting B. Interestingly C. Interstinger D. Interesting

11.Lan is ………………. Than her sister.

lazy B. Lazily C. Lazier D. Lazilier

12.He feels ……….. Than last year because his study results are …………………

happy/ good B. Happier/ gooder

more happy/more good D. Happier/better

13.He is …………. At maths than at any other subjects.

Xem thêm: Thật Lòng Anh Đã Cố Níu Kéo Hạnh Phúc Và Giọt Nước Mắt, Lời Bài Hát Khoảng Cách

better B. More good C. Goodlier D. Gooder

14.Phuong can speak English ……….. Than Minh.

more fluent B. Fluently C. Fluent D. More fluently

15.Cinderrella danced …………… than any other girls at the ball.

A.more graceful B. Gracefuler C. Gracefully D. More gracefully

16.Chemistry is …………….. Than physics.

easy B. Easily C. Easier D. More easily

17.Rabbits run……………… than tortoises.

fast B. Fastly C. Fastlier D. Faster

18.She can pronounce English words …………. Than she could last term.

correctlier B . More correct C. More correctly D. Correcter

19.The country is ………….. Than the city.

quieter B . More quiet C. More quietly D. Quietlier

20.In this class , the students are talking …………… than the teacher.

loudly B. More loud C. Loudlier D. Louder.

21.I can learn a subject …………… if I like it and ………… if I don’t lượt thích it.