Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 chương trình mới unit 1 mang về cho các em học giờ Anh lớp 5 nội dung bài xích tập mới, tương xứng nhất giúp những em làm bài bác tập giờ Anh hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 theo từng đơn vị học bài


Tiếng Anh lớp 5 với đều mẫu bài tập mới, đa dạng chủng loại được thêm thường xuyên một trong những phần học tiếng Anh lớp 5 tại nambaongu.com.vn. Hầu như phần bài tập tiếng Anh trẻ con em lớp 5 chương trình mới cung ứng cho những em phần đa dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất được tiến hành theo lịch trình học giờ đồng hồ Anh trẻ em mới nhất. Bài toán làm bài bác tập giờ Anh con trẻ em để giúp các em gồm thêm nhiều kĩ năng học tiếng Anh, hấp thu được hầu như từ vựng, ngữ pháp tốt nhất.

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 chương trình mới unit 1

Trong phần bài xích tập này, những em sẽ được thực hiện toàn bộ các năng lực để học tiếng Anh lớp 5, làm bài tập giờ Anh lớp 5 kết quả nhất.

*

Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

I.Tìm tự loại

1.

A. October

B. Brother

C. November

D. December

2.

A. Lớn go

B. Today

C. Lớn like

D. To sleep

3.

A. Fifth

B. Tenth

C. Sixth

D. Seventeen

4.

A. China

B. Singapore

C. Indonesian

D. Laos

5.

A. Played

B. Cooked

C. Rained

D. Sing

II.Hoàn thành bài xích hội thoại

1.

Teacher: Hi! My (1)........... Is Linda. What’s (2)............ Name?

Student: Hello! My name’s My Kham (3)............. Khổng lồ meet you.

Teacher:: Nice khổng lồ (4)............ You, too. Where are you (5).............?

Student: I'm from England.

Student: Hello! My name’s My Kham. (3)............. Lớn meet you.

=>…

Teacher: Nice to lớn (4)............ You, too. Where are you (5).............?

=>…

2.

Teacher: How (1).......... Are you?

Student: I’m ten (2)...............

Teacher: What animals (3).......... You like?

Student: I (4).......... Birds.

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Học Đại Học Huế, Trường Đại Học Khoa Học, Đh Huế

Teacher: How (1).......... Are you?

=>…

Student: I’m ten (2)...............

=>…

Teacher: What animals (3).......... You like?

=>…

Student: I (4).......... Birds.

III.Đọc hiểu và vấn đáp câu hỏi

Dear Linda.

My name’s Mina. I’m from Cambodia but I live in Dien Bien, Vietnam. I am Cambodian. I’m eleven years old. I study at Be Van Dan Primary School. My favourite subject is English. I do not lượt thích Vietnamese because it is difficult.

Love,

Mina

1. What’s her name?

=>…

2. How old is she?

=>…

3. Where is she from?

=>…

4. What is her school’s name?

=>…

5. What’s her favourite subject?

=>…

6. Where does she live now?

=>…

7. Does she lượt thích Vietnamese?

=>…

IV.Hoàn thành câu với lời giải đúng

1. I’m from Malaysia. I’m .................... .

A. Indonesian

B. Malaysian

C. Vietnamese

D. Chinese

2. She’s from .................. . She’s Thai.

A. Japan

B. Thailand

C. England

D. Japanese

3. Mr. Winsor is from ........................ . He’s English.

A. Singapore

B. England

C. Australia

D. China

4. They’re from Australia. They are ........................ .

A. French

B. American

C. Cambodian

D. Australian

5. We are from China. We are ...................... .

A. Chinese

B. Japanese

C. Vietnamese

D. English

V.Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. Date/ is/ today/ What/ the/ ?

=>…

2. September/ in/ It’s/ 16th.

=>…

3. Page 20/ Let’s/ at/ look/ .

=>…

4. Am/ I/ teacher/ a/ Le Loi/ School/ at/ Primary/ .

=>…

5. To/ Happy/ you./ birthday/ gift/ you/ for/ This /is/ .

=>…

Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới unit 1 trên phía trên với nội dung cân xứng nhất với công tác học giờ đồng hồ Anh lớp 5 cho trẻ em. Học giờ đồng hồ Anh trẻ em emlớp 5 với hầu như dạng bài tập mới nhất tại nambaongu.com.vn những em sẽ tiến hành tiếp cận với rất nhiều bài tập tương tự như những phần học tập nghe, nói, đọc, viết khác một cách tác dụng nhất.