Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương Nguyên tử

Với phương thức giải các dạng bài xích tập chương Nguyên tử Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài xích tập, bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể với đầy đủ phương thức giải, lấy một ví dụ minh họa sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập Nguyên tử từ đó đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Bài tập cấu tạo nguyên tử lớp 10 có đáp án

*

Bài tập trắc nghiệm

Xác định nguyên tố phụ thuộc vào số hạt

A. Cách thức & Ví dụ

Nguyên tử của từng nguyên tố có một số trong những Z đặc thù nên để khẳng định nguyên tố ta cần xác định Z thông qua việc lập cùng giải phương trình về số hạt.

a) Dạng toán cơ bản cho 1 nguyên tử

Phương pháp:

- địa thế căn cứ vào Z sẽ xác định được nguyên tử sẽ là thuộc nguyên tố hóa học nào

- lưu ý: Z = số proton (p) = số electron (e) = E

Số khối: A = Z + N

Tổng số phân tử = 2.Z + N

tổng số hạt mang điện = Z + E = 2Z

Ví dụ 1: Tổng số phân tử cơ bạn dạng của 1 nguyên tử X là 82, trong những số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không có điện là 22. Vậy X là

Hướng dẫn:

Ta có: 2.Z + N =82

2.Z - N=22

➢Z = (82+22)/4 =26

➢X là Fe

Công thức vận dụng nhanh: Z = (S + A )/4

Trong đó:

Z: số hiệu nguyên tử

S: tổng cộng hạt

A: Hiệu số hạt sở hữu điện cùng không với điện

b) Dạng toán áp dụng cho hỗn hợp những nguyên tử

Phương pháp:

Nếu là MxYy thì hoàn toàn có thể coi gồm x nguyên tử M và y nguyên tử Y.

Do đó x.ZX + y.ZY = (Sphân tử + Aphân tử) / 4

Ví dụ 2: Tổng số phân tử cơ bạn dạng trong phân tử X có công thức là M2O là 140, trong phân tử X thì toàn bô hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số hạt không với điện là 44. Vậy X là

Hướng dẫn:

Trong X có 2 nguyên tử M cùng 1 nguyên tử O.

Nên ta tất cả : 2.ZM + 8 = (140 + 44) : 4 = 46 ⇒ Z =19

⇒ M là K ⇒ X là K2O

Áp dụng không ngừng mở rộng công thức bên trên trong giải ion

➢ nếu như ion là Xx+thì ZX = (S + A+ 2x) / 4

➢ nếu ion Yy-thì ZY = (S + A – 2y) / 4

Vậy khác hoàn toàn của bí quyết này cùng với công thức lúc đầu đó là thêm giá trị của năng lượng điện ion

Cách nhớ: trường hợp ion dương thì rước + gấp đôi giá trị năng lượng điện ion dương, giả dụ âm thì – gấp đôi giá trị điện ion âm)

Ví dụ 3: Tổng số phân tử cơ bản của ion M3+ là 79, trong các số ấy tổng số hạt có điện nhiều hơn thế không với điện là 19. M là

Hướng dẫn:

ZM = (79 + 19 +2.3) : 4 = 26 ⇒ M là sắt (Fe).

c) Dạng toán đến tổng số phân tử cơ bản

Phương pháp:

Với dạng này thì ta phải phối hợp thêm bất đẳng thức:

1 ≤ N/Z ≤ 1,52 (với 82 nguyên tố đầu bảng tuần hoàn)

1 ≤ (S −2Z)/Z ≤ 1,52 ⇒ S/3,52 ≤ Z ≤ S/3

Thường với 1 số nguyên tố đầu độ chênh lệch giữa p, n, rất hiếm thường là 1 trong những hoặc 2, nên sau thời điểm chia S cho 3 ta thường xuyên chon luôn luôn giá trị nguyên ngay gần nhất.

Ngoài ra hoàn toàn có thể kết đúng theo công thức:

S = 2Z + N = Z + (Z + N) xuất xắc là S =Z + A

Ví dụ 4: Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 52, X thuộc team VIIA. X là

Hướng dẫn:

Z ≤ 52: 3 = 17,33 ⇒ Z là Clo (Cl)

ZM ≤ 60:3 = đôi mươi ⇒ Ca, ZX ≤ 24 : 3 = 8 ⇒ O Vậy MX là CaO.

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. mang đến nguyên tử X gồm tổng số hạt là 34, trong đó số hạt với điện vội vàng 1,8333 lần số hạt không có điện. Xác minh số khối X?

A. 23 B. 24 C. 27 D. 11

Lời giải:

Đáp án: A

Ta bao gồm tổng số hạt trong nguyên tử: p. + N + E = 34

Mà p. = E = Z ⇒ 2Z + N = 34

Mặt không giống số hạt có điện cấp 1,8333 lần số phân tử không với điện nên:

2Z = 1,8333N ⇒ 1,8333N + N = 34 ⇒ N = 12 ⇒ Z = 11

Vậy X tất cả Z = 11 đề xuất điện tích phân tử nhân là 11+

Số khối của X: A = Z + N = 23

Câu 2. Một nguyên tử nhân tố A bao gồm tổng số proton, nơtron, electron là 52. Tra cứu nguyên tố A.

A. Mg B. Cl C. Al D. K

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: 2Z + N = 52

Do bài toán có hai ẩn tuy thế chỉ có một dữ kiện nhằm lập phương trình cần ta áp dụng thêm giới hạn

1 ≤ N/Z ≤ 1,222 hay 52/3,222 ≤ Z ≤ 52/3 ⇒ 16,1 ≤ Z ≤ 17,3.

Chọn Z = 17 ⇒ N = 18 ⇒ A = 35 (nguyên tố Clo)

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X bao gồm tổng số phân tử là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Thành phần X bao gồm số khối là :

A. 27 B. 26 C. 28 D. 23

Lời giải:

Đáp án: A

p + n + e = 40 vì phường = e ⇒ 2p + n = 40 (1)

Hạt với điện: p. + e = 2p

Hạt không với điện: n.

Theo bài: 2p – n = 12(2)

Từ 1 và 2 ⇒ p = e = 13; n = 14 ⇒ A = p + n = 27

Vậy, sắt kẽm kim loại X là Ca, Y là Fe.

Câu 4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại X với Y là 142, trong những số đó tổng số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không sở hữu điện là 42. Số hạt với điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là

A. Na, K.B. K, Ca.C. Mg, Fe.D. Ca, Fe.

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 5. Tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron vào nguyên tử thành phần X là 155, trong số đó số hạt có điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 33 hạt. X là nhân tố nào dưới đây ?

A. AlB. FeC. CuD. Ag

Lời giải:

Đáp án: D

*

Câu 6. Một ion X3+ gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong các số đó số hat có điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 19. Viết kí hiệu của nguyên tử X.

*

Lời giải:

Đáp án: A

*

⇒ Z = 26; N = 30 ⇒ A = 56. Vậy ki hiệu nguyên tử: 2656)X

Câu 7. Tổng số các hạt vào nguyên tử M là 18. Nguyên tử M tất cả tổng số hạt có điện gấp đôi số phân tử không sở hữu điện. Hãy viết kí hiệu nguyên tử M.

*

Lời giải:

Đáp án: A

Tổng số hạt trong nguyên tử : phường + N + E = 18

Mà p = E = Z ⇒ 2Z + N = 18

Măt khác tổng số hạt có điện gấp đôi số phân tử không sở hữu điện

2Z = 2N ⇒ Z = N = 6 ⇒ A = 12

Kí hiệu nguyên tử M: 612C.

Câu 8. từng phân tử XY2 tất cả tổng các hạt proton, nơtron, electron bởi 178; vào đó, số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 54, số hạt với điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy xác minh kí hiệu hoá học tập của X,Y theo lần lượt là

A. Fe cùng SB. S cùng OC. C và OD. Pb với Cl

Lời giải:

Đáp án: A

Kí hiệu số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của X là ZX , Y là ZY ; số nơtron (hạt không với điện) của X là NX, Y là NY . Cùng với XY2 , ta có những phương trình:

tổng số phân tử của X với Y là: 2 ZX + 4 ZY + NX + 2 NY = 178 (1)

Số hạt với điện nhiều hơn nữa không sở hữu điện là: 2.ZX + 4.ZY - NX – 2.NY = 54 (2)

Số hạt sở hữu điện của X thấp hơn số hạt có điện của Y là: 4.ZY – 2.ZX = 12 (3)

ZY = 16 ; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là diêm sinh ⇒ XY2 là FeS2

Xác định yếu tố nguyên tử

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

- dựa vào kí hiệu nguyên tử ra suy ra số hạt mỗi nhiều loại trong nguyên tử hoặc dựa vào cấu tạo của nguyên tử, ion tương xứng để lập phương trình, giải phương trình search số hạt.

Lưu ý: Kí hiệu nguyên tử: ZAX

Sơ đồ: M → Mn+ + ne (với n là số electron do M nhường)

X + me → Xm- ( với m là số electron vày X nhận)

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Nguyên tử Ca có trăng tròn notron, đôi mươi proton. Số hiệu nguyên tử của Ca là:

A. Trăng tròn B. 16 C. 31 D. 30

Hướng dẫn:

Số hiệu nguyên tử Z chính là số proton.

Đáp án A

Ví dụ 2. cho biết thêm nguyên tử của nguyên tố A bao gồm tổng số hạt là 58, số khối của nguyên tử nhỏ dại hơn 40. Hãy khẳng định số proton, số nơtron, số electron trong nguyên tử.

Hướng dẫn:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z = 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = 20 ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A bao gồm 19p, 19e, 20n.

Ví dụ 3. phân tử nhân của nguyên tử yếu tố A bao gồm 24 hạt, trong số đó số hạt không với điện là 12. Tính số electron vào A.

A. 12 B. 24 C.13 D. 6

Hướng dẫn:

Số khối A = Z + N =24

Biết N = 12 ⇒ E = Z = 24 - 12 = 12

Ví dụ 4. Nguyên tử X có ký hiệu 2964X. Số notron vào X là:

Hướng dẫn:

2964X ⇒ Z = 29, A = 64 bắt buộc N = A - Z = 64 - 29 = 35 hạt

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử X tất cả 35 proton, 35 electron, 45 notron. Số khối của nguyên tử X là:

A. 80 B.105 C. 70 D. 35

Lời giải:

Đáp án: A

Số khối A = Z + N = 35 + 45 = 80

Câu 2. Xác định số notron vào nguyên tử oxi biết O có 8 proton:A.8 B. 16 C.6 D.18

Lời giải:

Đáp án: A

Số proton: Z = A – N = 16 – 8 = 8

Câu 3. Trong nguyên tử A, số hạt với điện tích dương là 13, số hạt không mang điện là 14. Số hạt electron vào A là bao nhiêu?

A. 13 B. 15 C. 27 D.14

Lời giải:

Đáp án: A

Số e = Số p. = 13.

Câu 4. Trong anion X3- tổng số các hạt 111; số electron bởi 48% số khối. Kiếm tìm số proton, số electron, nơtron và tìm số khối A của X3-.

Lời giải:

Đáp án:

Từ X + 3e → X3-nên tổng số phân tử trong X là: 111 – 3 = 108

Ta bao gồm 2Z + N = 108(1)

Mặt khác vì chưng số electron bởi 48% số khối nên:

Z + 3 = 48%(Z + N) ⇔ 52Z + 300 = 48N xuất xắc 13Z + 75 = 12N(2)

Từ (1) và (2) ⇒ Z = 33; N = 42 ⇒ A = 33 + 42 =75

X + me → Xm- ( với m là số electron vì chưng X nhận)

Câu 5. Cho biết nguyên tử của nguyên tố A tất cả tổng số hạt là 58, số khối của nguyên tử nhỏ hơn 40. Hãy khẳng định số proton, số nơtron, số electron vào nguyên tử.

Lời giải:

Đáp án:

Ta có: 2Z + N = 58

Kết hợp: 58/3,222 ≤ Z ≤ 58/3⇒ 18 ≤ Z ≤ 19,3 ⇒ Z= 18; Z = 19

Nếu Z = 18 ⇒ N = 22 ⇒ A = 40 (loại)

Nếu Z = 19 ⇒ N = đôi mươi ⇒ A = 39 (nhận)

⇒ Nguyên tử A có 19p, 19e, 20n.

Câu 6. Tổng số hạt với điện trong hợp hóa học AB là 40. Số hạt có điện vào nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn thế nữa số hạt có điện trong nguyên tử B là 8. Số proton của A và B theo lần lượt là

A. 22 cùng 18B. 12 cùng 8C. đôi mươi và 8D. 12 với 16

Lời giải:

Đáp án: B

Tổng số hạt có điện trong hợp hóa học AB là 40 → 2pA + 2pB = 40

Số hạt với điện trong nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn thế nữa số hạt với điện trong nguyên tử B là 8 → 2pA - 2pB = 8

Giải hệ → page authority = 12, pB = 8

Câu 7. Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong số ấy số hạt mang điện nhiều hơn thế số phân tử không mang điện là 20. Số phân tử nơtron với electron vào ion X2+ theo thứ tự là

A. 36 và 27. B. 36 và 29 C. 29 và 36. D. 27 và 36.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải hệ

*

X gồm 29e thì nhường nhịn 2e được X2+ còn 27e , số notron không đổi

Câu 8. xác định thành phần kết cấu của các nguyên tử sau:

a. Nguyên tử X tất cả tổng số những loại hạt bởi 52, trong số ấy số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 16 hạt.

Xem thêm: Thực Đơn Cho Trẻ 9 - Thực Đơn Ăn Dặm Dinh Dưỡng Cho Bé 9 Tháng Tuổi

b. Nguyên tử Y có tổng số những hạt là 36. Số phân tử không có điện thì bởi một nửa hiệu số giữa tổng số hạt với số hạt có điện tích âm?

Lời giải:

Đáp án:

a) điện thoại tư vấn p, n với e theo thứ tự là số pronton, nơtron, và electron của X.

Theo đề bài, ta tất cả hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: p = 17, n = 18.

Vậy vào X có: 17 electron với 18 nơtron.

b) gọi p, n với e theo lần lượt là số pronton, nơtron, cùng electron của Y.

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

*

Giải hệ phương trình ta được: phường = 12, n = 12.

Vậy trong X có: 12 proton,12 electron cùng 12 nơtron

Cách viết cấu hình electron

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

- thế chắc giải pháp viết cấu hình electron nguyên tử phụ thuộc vào nguyên lý vững bền, nguyên lý Pauli với quy tắc Hund:

+ Nguyên lý Pauli: Trên một obital nguyên tử chỉ có thể chứa buổi tối đa là nhị electron với hai electron này vận động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron.

+ Quy tắc Hund: Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên những obital làm thế nào cho số electron đơn độc là về tối đa và những electron này phải tất cả chiều tự quay tương tự nhau.

+ nguyên tắc vững bền: Ở tâm trạng cơ bản, vào nguyên tử các electron theo thứ tự chiếm các obital gồm mức tích điện từ thấp cho cao

* quá trình viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử

+ xác định số electron vào nguyên tử.

+ Phân bố những electron theo cá biệt tự mức tích điện AO tăng dần.

+ Viết cấu hình electron theo trang bị tự các phân lớp electron trong một lớp.

Ví dụ: 26Fe.

+ gồm 26e

+ Viết theo đơn độc tự mức năng lượng AO tăng dần:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

+ tiếp đến viết lại theo lắp thêm tự các phân lớp electron trong 1 lớp:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

+ Viết gọn: 3d6 4s2

* Chú ý:

+ bơ vơ tự những mức tích điện AO tăng dần như sau:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s 4 chiều 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

+ Dạng (n – 1)d4ns2 đưa thành (n – 1)d5ns1

(n – 1)d9ns2 đưa thành (n – 1)d10ns1

* phụ thuộc số electron ở lớp bên ngoài cùng để suy ra đặc thù của nguyên tố hóa học.

Số electron phần bên ngoài cùngTính hóa học của nguyên tố
1, 2, 3Kim loại
4Kim loại hoặc phi kim
5, 6, 7Phi kim
8Khí hiếm

Sơ đồ xuất hiện ion nguyên tử:

M → Mn+ + ne

X + me → Xm-.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: cho thấy thêm số electron về tối đa trong một lớp, 1 phân lớp

Hướng dẫn:

*Số electron tối đa trong một phân lớp

+ Phân lớp s chứa về tối đa 2e

+ Phân lớp phường chứa buổi tối đa 6e

+ Phân lớp d chứa về tối đa 10e

+ Phân lớp f chứa buổi tối đa 14e

* Số electron tối đa trong một lớp

+ Lớp thứ nhất có buổi tối đa 2e

+ Lớp máy hai bao gồm tối đa 8e

+ Lớp thứ ba có buổi tối đa 18e

Ví dụ 2: Nguyên tử X tất cả ký hiệu 2656X. Cho những phát biểu sau về X:

(1) Nguyên tử của yếu tắc X tất cả 8 electron ở phần bên ngoài cùng.

(2) Nguyên tử của nhân tố X tất cả 30 nơtron trong phân tử nhân.

(3) X là một trong những phi kim.

(4) X là yếu tố d.

Trong các phát biểu trên, mọi phát biểu đúng là?

A. (1), (2), (3) với (4).

B. (1), (2) và (4).

C. (2) cùng (4).

D. (2), (3) với (4).

Hướng dẫn:

Do có sự chèn mức NL nên electron được phân bố như sau:

1s22s22p63s23p6 4s23d6

Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p63d64s2hay 3d64s2

-Số e phần bên ngoài cùng là 2 cho nên X là Kim loại

-N = A – Z = 56 – 26 = 30

-Electron ở đầu cuối phân cha trên phân lớp 3 chiều nên X là yếu tố d.

⇒ lựa chọn C.

Ví dụ 3: cấu hình electron của nguyên tử thành phần X tất cả dạng 3s23p3. Phạt biểu như thế nào sau đây là sai?

A. X sống ô số 15 trong bảng tuần hoàn.

B. X là một trong những phi kim.

C. Nguyên tử của nhân tố X gồm 9 electron p.

D. Nguyên tử của nguyên tố X tất cả 3 phân lớp electron.

Hướng dẫn:

⇒ chọn C.

Ví dụ 4: thông số kỹ thuật electron nào tiếp sau đây viết sai?

A. 1s22s22p5

B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p64s24p5

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Hướng dẫn:

Cấu hình 1s22s2p63s23p64s24p5 thiếu phân lớp 3d. Trước khi electron được điền vào phân lớp 4p đề nghị điền vào phân lớp 3d.

⇒ lựa chọn C.

Ví dụ 5: Một nguyên tử của yếu tắc X tất cả 3 lớp electron. Lớp bên ngoài cùng gồm 4 electron. Xác định số hiệu nguyên tử của X. Viết thông số kỹ thuật e của X

Hướng dẫn:

Z = 2 + 8 + 4 = 14

Cấu hình e của X là 1s22s2p63s23p2

Ví dụ 6: Một nhân tố d bao gồm 4 lớp electron, phân phần ngoài cùng sẽ bão hòa electron. Toàn bô electron s cùng electron phường của nhân tố này là

Hướng dẫn:

Nguyên tố d bao gồm 4 lớp electron → electron ở đầu cuối trên phân lớp 3d.

Cấu hình electron của nguyên tố này có dạng: 1s22s22p63s23p63dX4s2.

Vậy tổng số electron s và electron p. Là 20

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X tất cả tổng số hạt electron trong những phân lớp phường là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn thế số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Tìm những nguyên tố X cùng Y

Lời giải:

Đáp án:

Nguyên tử của yếu tố X tất cả tổng số phân tử electron tron các phân lớp p. Là 7

⇒ cấu hình electron của nguyên tử X là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

⇒ ZX = 13 ⇒ X là Al

- Số hạt mang điện cảu một nguyên tử Y nhiều hơn thế số hạt có điên của một nguyên tử X là 8 hạt ⇒ 2ZY - 2ZX = 8 ⇔ 2ZY – 2.13 = 8

⇒ ZY = 17 ⇒ Y là Cl

Câu 2. nguyên tố X tất cả Z = 28, cấu hình electron của ion X2+ là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d8 B. 1s22s22p63s23p63d6

C. 1s22s22p63s23p6 4s23d6 D. 1s22s22p63s23p63d8

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p63d84s2

Cấu hình ion của X2+ là 1s22s22p63s23p63d8

Câu 3. Nguyên tử của yếu tố X có electron nghỉ ngơi mức năng lượng ở mức cao nhất là 3p. Nguyên tử của thành phần Y cũng có thể có electron làm việc mức năng lượng 3p và có một electron ở phần bên ngoài cùng. Nguyên tử X va Y gồm số electron hơn kém nhau 3. Nguyên tử X, Y theo lần lượt là:

A. Khí hiếm và kim loạiC. Kim loại và kim loại

B. Kim loại và khí hiếmD. Phi kim và kim loại

Lời giải:

Đáp án: D

Cấu hình e của Y: 3s2 3p1 ⇒ Y là kim loại

Ta có: ZY = 13 ⇒ ZX = 11 ⇒ Cấu hình: 3s1 (loại)

⇒ ZX = 15⇒ Cấu hình: 3s2 3p3 ⇒ X là phi kim

Câu 4. Ion Xa+ gồm tổng số phân tử là 80; số hạt có điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20; tổng số phân tử trong phân tử nhân của ion Xa+ là 56. Hãy cho biết thông số kỹ thuật electron đúng của Xa+?

A. <18Ar> 3d8B. <18Ar> 3d6C. <18Ar> 3d44s2D. <18Ar> 3d4

Lời giải:

Đáp án: B

Ion Xa+ tất cả tổng số phân tử là 80 → 2p + n-a = 80

Ion Xa+ gồm số hạt với điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 20 → (2p-a) - n = 20

Ion Xa+ gồm tổng số hạt trong hạt nhân là 56 → phường + n = 56Giải hệ → p. = 26, n = 30, a = 2

Cấu hình của Xa+ là 3d6.

Câu 5. yếu tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tố B có phân lớp cuối là 3p5. Viết cấu hình electron rất đầy đủ của A, B. Khẳng định tên A, B.

Lời giải:

Đáp án:

cấu hình electron của A với B:

- yếu tắc A bao gồm 3 ngôi trường hợp:

+ không có electron sinh hoạt 3d:

⇒ thông số kỹ thuật electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1: Z = 19 (K)

+ gồm electon ở 3d: vày 4s1 không bão hòa nên:hoặc 3 chiều bán bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1:Z = 24 (Cr)

hoặc 3 chiều bão hòa: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1: Z = 29 (Cu)

- yếu tắc B: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, B có Z = 17 là clo (Cl)

Câu 6. Nguyên tử A có e làm việc phân lớp 3 chiều chỉ bằng một nửa phân lớp 4s.Cấu hình electron của nguyên tử A là

A. 3d14s2B. 3d44s2C. 3d14s2D. 3d34s2

Lời giải:

Đáp án: A

Số electron buổi tối đa của phân lớp 4s là 4s2 → số e ngơi nghỉ phân lớp 3d là 3d1

Cấu hình của nguyên tử A là 3d14s2

Câu 7. Nguyên tử M có cấu hình electron quanh đó cùng là 3d74s2. Số hiệu nguyên tử của M

A. 24B. 25C. 27D. 29

Lời giải:

Đáp án: C

Cấu hình electron của nguyên tử M là 1s22s22p63s23p63d74s2

Số hiệu nguyên tử của M là 27.

Câu 8. Viết thông số kỹ thuật electron của các ion Cu2+, N3-, Fe3+, Cl-,Al3+. Biết số thiết bị tự nguyên tố theo thứ tự là: Cu (Z = 29), N (Z = 7), sắt (Z = 26), Cl (Z = 17), Al (Z = 13).