Câu đk (Conditional sentences) là ngữ pháp tiếng Anh học tập sinh, sinh viên được học hết sức nhiều. Liệu nắm chắc kiến thức lý thuyết đã đủ cho hành trang của doanh nghiệp chưa? chắc chắn rằng là không đâu, bạn cần luyện tập thêm các dạng bài tập câu đk loại 1 2 3. Dưới đó là các dạng bài bác tập và đáp án liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 và 2

*

Làm bài bác tập câu đk loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước khi ban đầu một số bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 giúp học viên thực hành, hãy cùng nhắc lại vài nét cơ bạn dạng về cấu tạo của câu điều kiện.

Câu đk loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu điều kiện loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia các động trường đoản cú sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) khổng lồ study harder, he would get good marks.

4. If Kim _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) to her birthday các buổi party tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it lớn you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the thử nghiệm yesterday.

8. If phái nam _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I & my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2: Bài tập viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi, yêu thương cầu cần sử dụng mệnh đề If

1.It rains all day so Jim don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go to the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go khổng lồ school.

Xem thêm: Tên Gọi Thành Phố Sài Gòn Chính Thức Mang Tên Thành Phố Hồ Chí Minh Từ Khi Nào?

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. She won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi sai trong câu mặt dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was him.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it to her.

Exercise 4: lựa chọn một đáp án đúng nhất bên dưới.

1.If Lun goes to lớn the picnic, she _______ a present.

A. Takes B. Take

C. Would take D. Will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have gone khổng lồ see you.

A. Knew B. Know

C. Has known D. Had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. Will turn B. Turn

C. Would turn D. Turns

4. If she _______English, she would have gone khổng lồ England.

A. Gone B. Had studied

C. Studied D. Studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. Travel B. Will travel

C. Would travel D. Travels


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (do mệnh đề sau phân tách ở quá khứ – câu điều kiện loại 2)

2. Will drop (do mệnh đề trước phân tách ở thì bây giờ đơn – câu đk loại 1)

3. Were (do mệnh đề sau phân chia ở vượt khứ – câu điều kiện loại 2)

4. Weren’t (do mệnh đề sau phân tách ở quá khứ – câu đk loại 2)

5. Didn’t go (do mệnh đề sau chia ở vượt khứ – câu điều kiện loại 2)

6. Knew (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu điều kiện loại 2)

7. Woulf pass (do mệnh đề trước chia ở thì thừa khứ đơn)

8. Saw (do mệnh đề sau chia ở quá khứ – câu đk loại 2)

9. Had missed (do mệnh đề sau phân tách ở quá khứ chấm dứt – câu đk loại 3)

10. Will go (do mệnh đề trước phân tách ở thì bây giờ đơn – câu đk loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have gone to the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go to school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu điều kiện loại 2)

2. Don’t ➔ didn’t (câu điều kiện loại 2)

3. Was ➔ were (câu điều kiện loại 2)

4. Some ➔ any (câu phủ định không cần sử dụng some)

5. Would ➔ will (câu đk loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu điều kiện loại 1)

2. Lựa chọn D (câu đk loại 3)

3. Lựa chọn A (câu đk loại 1)

4. Chọn B (câu điều kiện loại 3)

5. Lựa chọn C (câu điều kiện loại 2)

Nhớ ghi nhớ lý thuyết và xong xuôi bài tập câu đk loại 1 2 3 mặt trên. Loigiaihay.net xin chúc chúng ta học giỏi môn tiếng Anh.